APOCALIPSIS 22

1As kat ik'uch u ángel uma'l u nimla a' sve uva' nik tel ch'u'l tu u nimla xonleb'ale' uva' xonle'lkat u Tiixhe' tuk' u Kaneero'e'. As ech tilon ve't u a'e' eche' ilonb'al, tan va'l chit icha'xal. As a'e' ni aq'on u tiichajile'. 2As nik ipal u nimla a'e' tipok'o'ch u nimla b'eye' tu u tename'. As atik u tze'e' tzi'aj u nimla a'e' uva' nik aq'on tiichajil. As jun ich' nivatzin u tze'e'. As kab'lapajul ni taq' tze' ivatz tu uma'l yaab'. As unq'a ixaj tze'e', as nib'anb'ele' ti' vitiichajil unq'a tename'. 3As ye'l ve't umaj va'lexh la ul ti' u tename' ta'n u Tiixhe'. Pet la toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe'. As la oksal iq'ii u Kaneero'e' unpajte, tan at ve't u nimla xonleb'ale' tu u tename' uva' xonle'lkat u Tiixhe' tuk' u Kaneero'e'. 4As la til ve't tib' u tename' tuk' u Tiixhe'. As at ve't ok vib'ii Aake' xo'l ipala unq'a tename'. 5As ye'l ve't aq'b'al la ib'ane'. As ye' la txakon ve't u q'iie'. As mita'n umaj txijub'al la txakoni, tan a' ve't u Kub'aal Tiixhe' la txijun ve't u tename'. As at ve't tijle'm vitenam u Tiixhe' la ib'ane' ti' chit ib'ene'. 6As ech tal ve't u ángel ile' sve: —Jank'al unq'a yole' uva' kat aab'i as tuk' unq'a vee' kat eela, as k'ujleb'al k'u'le', tan a'e' jik chittu', tan a' u Kub'aal Tiixhe' uva' kat alon isuuchil te unq'a q'ajsan tetz viyole', as Aake' kat chajon tzan u ángel uva' echen k'atz Aak ti' ik'uchat ve't visuuchil unq'a yole' te unq'a tename' uva' ni niman Aak ti' uva' kam tuk ib'ane',— ti'k ve't u ángel tal sve. 7As ech ni tal u Jesús ile': —¡Tan il in vul ve'te'! ¡As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni niman ve't unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan tu u u'uje'!— ti'k Aak. 8Ine' in Xhun uva' kat ilon as kat ab'in unq'a txumb'ale'. As tul uva' kat vab'i as kat vila, as kat ku' ve't in qaaloj vatz u ángel ti' unnachata', tan ti' uva' ma'tik ik'uchat unq'a vee' sve skajayil. 9As ech tal ve't u ángel ile' sve: —¡Ye' qaaeb' axh sunvatz! ¡Pet a' u Tiixhe' la qaaeb' axh svatz! Tan in kuxh ik'am Aake' eche' axh as eche' ib'an unjoltu unq'a eetz'in aatzike' uva' nik q'ajsan viyol u Tiixhe' as tuk' unq'a uxhchile' uva' ni niman kam uve' tz'ib'amal tu u'uje',— ti'k u ángel tala. 10As tal u ángel uma't yol sve. Ech tal ile': —Ye' la amuj unq'a yole' uva' at tu u u'uje', tan najli ve't u q'iie' ti' itzojpisat Aak kam uva' alel ta'n Aak. 11As ab'il uva' ni b'anon u va'lexhe', as ib'ane'n u va'lexhe'; as ab'il uva' niyansa tib' vatz u Tiixhe', as iyansan kuxh tib'; as ab'il uva' a' u b'a'ne' nib'ane', as aal la ib'an u b'a'ne'; as ab'il uve' jik chit itxumb'al, as aal chit la ijikb'a' vitxumb'ale',— ti'k u ángel tala. 12Tan ech ni tal ve't u Jesús ile': —¡Il in vul ve'te'! As eq'omal ve't vetx'aja'me' sva'n ti' vaq'at sete sejununilaj ti' u b'a'ne' uva' kat eb'ana. 13As ine' vixe'teb'ale'; as ine' vimoxteb'ale'; as ine' xe'tisan tetz; as ine' tzojpisan tetz,— ti'k Aak. 14Ech tal ve't u ángel ile' sve: —As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni tx'aaon unq'a toksa'me', tan at ve't tokeb'al k'atz u tze'e' uva' ni aq'on itiichajil k'atz u Tiixhe'. As at ve't tokeb'al ti' tok tu kab'laval unq'a itzi' u tapiaale' uva' ato'k ti' u tename'. 15Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u tx'i'la'mile', tuk' unq'a uva' niyansa tib' tuk' uma't uxhchil, tuk' unq'a yatz'ol aamae', tuk' unq'a uva' ni nachon unq'a tz'e' tiixhe', as tuk' unq'a uxhchile' uve' taama chit u chuli yole', as a'e' la kaa ti'e'l u tename' eche' ni tulb'el unq'a tx'i'e' uva' nikaa ti'e'l kab'al,— ti'k u ángel. 16As ech ni tal u Jesús ile': —Ine' u Jesús uva' kat chajon u ángel uva' vetz ti' talat isuuchil unq'a yole' sete, ex uva' niman vetz tulaj unq'a tename'. As ine' in iB'aal u David; as ine' in tiaal unpajte. As ech ine' eche' u nimla tx'umile' uva' aaQ'ana'l,— ti'k u Jesús. 17As ech ni tal u Tiixhla Espíritu ile', tuk' u tixqel u Kaneero'e': «¡Si'unaj!» taq'e' ni tale'. As ab'il uva' ni ab'in as: «¡Si'unaj!» chaj unpajte. As ab'iste ex uva' nitzaj etzi', as uloj etuk'a u a'e' uva' ni aq'on etiichajil, tan oy kuxh taq'ax sete. 18As tuk val sete, jank'al ex uva' ni ab'in unq'a yole' uva' tz'ib'amal tu u u'uje', tan ab'il uva' la oksan itz'a'j u yole', as a' u Tiixhe' la aq'on tzan unq'a k'axk'oe' sti' uve' tz'ib'amal tu u u'uje'. 19As ab'il uva' la eesan umaj viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal tu u u'uje', as ye' la til ve't u uxhchile' unq'a b'a'nile' uva' tz'ib'amal tu u u'uje'. As ye'l ve't tetz k'atz u tze'e' uva' la aq'on itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. As ye'l ve't tokeb'al u uxhchile' ti' tok tu u tename' uva' atkat vitenam u Tiixhe'. 20As u Jesucristo uva' ni alon isuuchil unq'a yole', as ech ni tal Aak ile': —¡An chite', il in vul ve'te'!— ti'k Aak. As ech qaltaj ve't ile', jank'al o' uva' o' niman tetz Aak: An chite'. Ech la ib'ane'. ¡Ulen ve'te', Kub'aal Jesús! 21As a' vib'a'nil u Jesucristo la kaa ve't seti'aj sekajayil. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\