APOCALIPSIS 3

1As a' unq'a yol ila' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Sardis. As ech la aal ile': «U Jesús uva' at vujva'l u Tiixhla Espíritu u Kub'aal Tiixhe' sk'atz as uva' at vujva't unq'a tx'umile' tiseb'al iq'ab', as ech ni tal Aak ile' see: –Ootzimal sva'n kam uva' nab'ane'. As k'uxh ni talpu see' uva' isle'l axh, as ni vile' uva' kamnajlu ve't axh. 2Esti'e' ni val see, atoj chit anachb'al. As la aya'lu eeb' ti' ab'anat ka't unq'a b'a'ne' uva' b'iit kuxh ye' naya'sa ab'anata', tan ni vile' uva' jit ve't u jike' uve' nab'an vatz u Tiixhe'. 3As oolsa unq'a chusb'ale' sak'u'l uva' kat aab'i tuk' uva' kat eela. As jikb'a' vatxumb'ale' ti' animat unq'a chusb'ale', tan asoj ye'l anachb'al ati, as ye' kuxh nachel see tul la ul in. As ech vule' eche' umaj elq'om ti' vaq'at k'axk'o see'. 4At ka'l unq'a uxhchil sexo'l tzitzi' tu u Sardis uva' ye' niyansa tib' tu paave'. As ik'ulel chit unq'a uxhchile' uva' la atin sunk'atz, tan ato'k u toksa'me' sta'n uva' va'l chit ipolal. 5As ab'iste ex uva' ye' la eya'sa enimat in k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as la etoksa ve't u oksa'me' uva' va'l chit ipolal. As ye'l veb'iie' la unsotzsa tu u u'uje' uva' tz'ib'amalkat vib'ii unq'a uxhchile' skajayil uva' at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. Pet vatz vunB'aale' as vatz unq'a ángel uva' tetz u Kub'aale' la valkat veb'iie', jank'al ex uva' ex ve't niman vetz,– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Sardis. 6As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete. 7As a' unq'a yol ila' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Filadelfia. As ech la aal ile': «U Jesús uva' jik chit itxumb'al, as Aake' u jikla yole'. As echen unq'a laavee' tiq'ab' Aak, tan ech u tijle'm Aake' eche' u tijle'm u David uva' ib'ana. As kam uva' jajle'l ta'n Aak as ye'xheb'il la jupun. As kam uva' jupel ta'n Aak, as ye'xheb'il la jajon. As ech ni tal Aak ile' see: 8–Ootzimal sva'n kam uva' nab'ane'. As at ve't uma'l u tzi' kab'al savatz uva' jajle'l ve't sva'n. As ye'xheb'il la jupun. As ootzimal sva'n uva' k'uxh b'iil kuxh ayak'il ati, as nanima vunyole'. As ye'l axh neesa eeb' sunk'atz. 9As la val see uva' ine' la b'anon uva' techal la tootzi unq'a uxhchile' uva' xo'n ex sve, jank'al unq'a uxhchile' uva' ni chulin yol ti' toksat tib' tiaal Israel, tan nichus tib' ti' unq'a ichusb'al u Satanás tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As a'e' uva' techal la qaaeb' savatz sva'n. 10As ti' uva' ye' nika'kab'in ak'u'l ti' animat vunyole' eche' uva' kat val see, as esti'e' la unkol ve't axh vatz u k'axk'oe' uva' la ul ti' unq'a tename' skajayil, ti' ik'axb'isal unq'a uxhchile' uve' ni ixvan in vatz u tx'ava'e'. 11As il in vul ve'te'. As aya'loj chit ak'u'l ti' ooksat aama ti' animat unq'a chusb'ale' uva' ootzimal ve't a'n, aq'al uva' ye'xheb'il la maon vatx'aja'me',– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Filadelfia. 12As ab'iste ex uva' ye' la eya'sa enimat in k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as ech la eb'ane' sva'n eche' umaj piraal uva' xi'ab' tetz u tostiixhe' uva' ninachpukat Tiixh. As ye'xh jatu la el ve't ch'u'l ex tzitzi'. As la untz'ib'a ve't ok vib'ii u Kub'aal Tiixhe' seti', tuk' vib'ii u ak' Jerusalén, vitenam u Kub'aal Tiixhe', uva' niku' ch'u'l tu almika' ta'n u Tiixhe'. As la untz'ib'a ok vunb'iie' seti' uva' ak'nal ve'te'. 13As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete. 14As a' unq'a yole' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Laodicea. As ech la aal ile': «U Jesús uva' tzojpisan tetz unq'a yole' uva' alel kan, as jik chite' u yole' uva' ni tal Aak, tan ta'n Aake' uva' jik chit niyolone', as jik chit nib'an unpajte. As tuk' vib'a'nil Aake' kat icheesa u Tiixhe' unq'a vee' skajayil. As ech ni tal Aak ile' see: 15–Ootzimal sva'n kam uva' nab'ane', tan ye'l axh uva' che'v koj axh. As mita'n tz'a' koj axh. ¡Pet aal b'a'ne' uva' che'v axh, as moj tz'a' axh ti' aatin sunk'atz! 16As la xa'v in a'n, tan ti' uva' miq'moj kuxh axh. As jit axh tz'a'; as jit axh che'v ti' aatin sunk'atz. 17As ech naal je' ile' see'. In tx'ioliq'ii. As b'a'n chit vatine', tan ye'xhkam kuxh nisa'vit svi', ch'axh naale'. As tul ye' ootzaj uva' kam b'anel a'n sunvatz, tan ye'l eetz ati. As oyeb' kuxh avatz, tan meeb'a' kuxh axh. As txumleb'al kuxh atine', tan ech axhe' eche' umaj tzot. As ech axhe' sunvatz eche' umaj uxhchil uva' t'osle'le'. 18Esti'e' nunb'eya ve't see uva' la aloq' u ooro'e' sve uva' nitxilq'a'ch ta'n u xamale', aq'al uva' ech ve't aatine' sunvatz eche' umaj tx'ioliq'ii. As la aloq' ve't ooksa'm sve uva' va'l chit ipolal ti' ab'ajut eeb', aq'al uva' ye' la ch'ixvu ve't axh uva' t'osle'l axh. As la aloq' atz'akab'al sve uva' la tz'akan vavatze' ti' uva' la ilon ve't axh, 19tan jank'al unq'a uxhchile' uva' xo'n sve, as nunb'eya ste uva' a' u b'a'ne' la ib'ane'. As nunchuse' ti' uva' la ib'an u b'a'ne'. Esti'e' ni val see, jalpu vatxumb'ale'. As aya'loj chit ak'u'l ti' animat u yole' uva' alel see sva'n. 20As il in txakle'l ve't in tzi' u kab'ale' ti' unmolot el tzan unq'a uxhchile'. As ab'il uva' la ab'in u tuul unvi'e' as la ijaj ve't u tzi' kab'ale', as la ok ve't in sk'atz. As la tx'a'n ve't in sk'atz; as la tx'a'n ve't sunk'atz. 21As ab'iste ex uva' ye' la eya'sa enimat in k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as la vaq' etijle'm ti' exoneb' k'atz vunxonleb'ale' eche' uva' kat unb'ana, tan ye' kat unya'sa unnimat viyol vunB'aale' k'uxh kat unpaleb'e k'axk'o. Esti'e' kat xoneb' ve't in k'atz vixonleb'al vunB'aale',– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Laodicea. 22Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete,— ti'k u Jesúse'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\