ROMANOS 10

1As la val sete, vitz'in vatzik, uva' aya'l chit unk'u'l nunnach Tiixh ti' unq'a unmoole' uva' tiaal Israel uva' ye' ni niman u Cristo. As a' ni tal vaama uva' la ok chajnaj jikla aamail vatz u Tiixhe'. 2As la val sete uva' an chite' uva' aya'l chit ik'u'l chajnaj ti' inimat u Tiixhe' uve' ni tale'. As ye' ni pal chajnaj tu u txumb'ale' uva' alel kan ta'n Aak, 3tan ye' nipal chajnaj stuul uva' kam la ib'an chajnaj ti' tok jikla aamail vatz Aak. As ye' ninima chajnaj vitxumb'al Aake' ti' tok chajnaj jikla aamail, tan nu kuxh iya'lu tib' chajnaj sijunal ti' tok jikla aamail vatz Aak. 4As esti'e' uva' k'ujlu kan u tzaq'ite' ti' talax isuuchil sqe ti' u Cristo, ti' uva' la ok ve't o' jikla aamail, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak. 5As ech ni tal u tzaq'it ile' uva' kat itz'ib'a kan u Moisés as u uxhchile' uve' la b'anon uva' kam ni tal u tzaq'ite' as la iseb'e' sta'n. 6Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' kat ok jikla aamail vatz u Tiixhe' as k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesús, as ye' la uchi uva' ech la tal ile': «¿Ab'il q'i la je' tu almika', ti' uva' la eteq'o ku' tzan u Cristo sunk'atz?» chajini'k ex. 7As ye' la uchi uva' ech la etal ile': «¿Ab'ile' q'ii uva' la ku' tu u atinb'ale' uve' atkat unq'a kamnaje' ti' teq'ol je' tzan u Cristo sunk'atz?» chajini'k ex. 8Pet jank'al o' uva' kat ok ve't o' jikla aamail k'atz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', as ech ni qal ile': Tan eyen ve't viyol u Tiixhe' sukuk'atz. As eyen tu u kutzi'e' aq'al uva' la qale'. As eyen tu u qaanxelale' aq'al uva' la kunima, uva' ni qale'. As a' u yole' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' uva' nu kupaxsa xo'l unq'a tename', tan ech ni tal u yol ile': 9«Tan asoj la aal tuk' atzi' uva' a' u Jesús u Kub'aale' as la anima tuk' aanxelal uva' kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús tul kat kam Aak sqi', as la q'alpul ve't axh vatz vapaave',» ti'k u yole'. 10Tan tuk' u qaanxelale' nu kuk'ujb'a'kat kuk'u'l ti' u Jesús ti' kuk'uchata' uva' kat ok o' jikla aamail k'atz u Tiixhe'. As tuk' u kutzi'e' ni qale' uva' o' tetz Aak ti' kuk'uchata' uva' kat sotzyu ve't u kupaave'. 11Tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Jank'al unq'a tename' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, as techal la ib'an Aak kam uva' alel kan sti' ta'n Aak, ti'k u yole'. 12As la val sete uva' ye'l kuxo'l nib'an u Tiixhe'. As k'uxh o' uva' o' tiaal Israel moj ex uva' jit ex tiaal Israel, tan uma'l kuxh u Kub'aale' ati. As Aake' B'ooq'ol sqi' skukajayil. As ni taq' tzan Aak vib'a'nile' sqi', jank'al o' uva' ni jajon kuyb'al te Aak, 13eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan ab'il uva' la jajon kuyb'al te u Kub'aale' as la chit q'alpe', ti'k u yole'. 14¿As la kol uch ijajat unq'a tename' q'a kuyb'al te u Tiixhe' as tul ye' ik'ujb'a't ik'u'l ti' Aak? ¿As kam la tulb'e ik'ujb'a't ik'u'l q'i ti' Aak, as tul ye' atixoj tab'i yol ti' Aak? ¿As kam la tulb'e tab'it u yole' q'i as tul ye'xheb'il ni alon isuuchil ste? 15¿As ab'il q'i la b'en alon u yole' ste, asoj ye'xheb'il la chajon? Tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Tan achveb'al chit unq'a uxhchile' uva' nixaan tulaj unq'a tename' ti' talat isuuchil u b'a'nla yole', ti'k u yole'. 16As jit kajayil unq'a tename' kat niman u b'a'nla yole', eche' uva' ni tal u Isaías uva' ech ni tal ile': Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il ni niman u yole' uve' ni vale', ti'k u Isaías. 17As a' isuuchile' uva' lanal tab'i umaj uxhchil u yole'. As a'n la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Cristoe', tan tetz u Cristo u yole' uva' la tab'i u uxhchile'. 18¿Pet ma la uch qalata' uva' ye' kat tab'i unq'a tename' u yole', jank'al unq'a tename' uva' ye' kat niman? Ye'le ta', tan kat tab'ie' u yole', tan kat paxsalye' u b'a'nla yole' vatz u tx'ava'e' skajayil ta'n unq'a uxhchile' uve' kat niman. As kat paxsalye' viyole' timoxtel u vatz txa'e' skajayil. 19¿As ma la uch qalata' b'a uva' ye' ootzimal u yole' ta'n unq'a tiaal Israel? Ye'le ta', tan ech ni tal u viyol u Tiixhe' ile', uva' tal u Moisése' te unq'a tename': As tuk unch'o'nsa ve't etaama ta'n unq'a tename' uva' jit untenam. As tuk uloj evi' tul la etab'i uva' kat voksa unq'a tename' suntenam, k'uxh ye' nik titz'a in unq'a tename', ti'k u Moisése'. 20As ye' kat xo'v u Isaías ti' talat viyol u Tiixhe' te unq'a tename'. As ech kat tal u Isaías ile': As unq'a tename' uva' ye' kat itz'an in, as kat unk'uch vunb'a'nile' ste. As kat unk'uch vuntxumb'ale' te unq'a uxhchile' uve' ye' nik itz'an vuntxumb'ale' ti' inimat in, ti'k u Isaías. 21As ech kat tal u Tiixh ile' ti' unq'a tiaal Israel taq' u Isaías: B'enameen nik unmolo ex tan a' ni vale' uva' la unloch ex, as ye' nik esa' tan exik paasan tzii, ti'k u Isaías.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\