ROMANOS 11

1¿As ma a' la qale' uva' kat tixva ve't u Tiixhe' unq'a tename' uva' txaaelik ve't sta'n? ¡Ye'le ta'! Tan an kuxh in tiaal Israel, tan in tiaal u Abraham. As in tiaal u Benjamín unpajte. 2As ye' kat tixva ve't o' Aak, o' uva' kat itxaa o' Aak b'axa ti' qok sitenam Aak. ¿As ma ye' etootza u yole' uva' tz'ib'amal kan ti' u Elías tul kat ixoch u Elías u tename'? Tan ech tal Elías ile' te Aak: 3Kub'aal Tiixh, kat iyatz'lu ve't unq'a ijlenaale' unq'a alol tetz vayole'. As kat e'pisal unq'a atinb'ale' uva' nanachpukat. As aat kuxh in ye' yatz'poj in. Pet nichuk chajnaj txumb'al ti' unyatz'pe', ti'k u Elías. 4As ech tal ve't u Tiixh ile': «Txaael ve't vujva'l mil unq'a uxhchile' sva'n uve' ye'xhkam niqaaeb' vatz u tz'aj tiixhe' uva' Baal ib'ii,» ti'k u Tiixhe' tal te u Elías. 5As echat chit nib'an ve't cheel, tan atil o' uva' o' tiaal Israel uva' txaael ve't o' ta'n vib'a'nil Aake'. As aya'l chit kuk'u'l nu kunima ve't Aak. 6Pet ta'n kuxh vib'a'nil Aake' as kat itxaa o' Aak. As jit ti' umaj b'a'nil uva' kat kub'ana, tan kat koj itxaa o' Aak ti' umaj b'a'nil uva' kat kub'ana, as jit ve't b'a'nile' b'a vib'a'nil Aake'. 7¿As kam q'i la qale' ti' u tename' uva' tiaal Israel? Tan kat isa' tok sjikla aamail vatz u Tiixhe'. As ye' kat oleb'i. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan kat ok ve't jikla aamail vatz Aak. As at ka'te uva' kat itiib'isa ve't Aak u taanxelale', 8eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat tal u Tiixhe' uva' ye' la pal unq'a tename' stuul tuk' vitxumb'ale'. As k'uxh at ivatz, as ye' la b'en ste kam isuuchil u yole', as k'uxh at ixikin, as ye' la tab'i isuuchil u yole', eche' uva' nib'an cheel, ti'k u yole'. 9As echat ni tal kan uma'l u yole' uva' kat tal u David, tan ech ni tal ile': As unq'a b'a'nla chaj tx'a'o'me' uve' nib'anche', as an kuxhe' la yansan vitxumb'al unq'a uxhchile'. 10As la tzotq'u ve't ivatz unq'a tename'. As ye' la til ve't isuuchil u yole'. As eyen ve't jaq' u k'axk'oe' ti' ib'ene', ti'k u David. 11Pet la unch'oti sete, ¿ma a' la qale' uva' tul kat yan itxumb'al unq'a tiaal Israel, as ma techal kat elik kan k'atz u Tiixhe' ti' chit ib'ene'? ¡Ye'le ta'! Tan ti' uva' ye' kat inima unq'a tiaal Israel u Tiixhe', as kat toksa ve't Aak unq'a jit tiaal Israel sitenamil, aq'al uva' la ch'o'n ve't taama unq'a tiaal Israel sti'. 12As aal kat na' ve't vib'a'nil Aake' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel, tul kat elik kan unq'a tiaal Israel ta'n vipaasan tziile'. As a' kol chit ye' la na' ve't vib'a'nil Aake' q'a, tul uva' la q'aavik tzan unq'a tiaal Israel ta'n Aak. 13As tuk val uma'l u yol sete, jank'al ex uva' jit ex tiaal Israel. Ine' in apóstol ta'n u Tiixhe', aq'al uva' la unloch ex. Esti'e' nunxo'ni u vijle'me' uve' kat taq' Aak sve. 14As a' ni vale' uva' la til unq'a tiaal Israel u b'a'nile' uva' kat ib'an u Tiixhe' seti'. As la tachva ik'ulat vib'a'nil u Tiixhe' eche' uva' kat ek'ula. As la q'aavik ok k'atz Aak unpajte, 15tan tul uva' kat teesa tib' unq'a tiaal Israel k'atz Aak, as kat ib'an ve't Aak nimla b'a'nil sete, ex uva' jit ex tiaal Israel. As tul la q'aavik ok unq'a tiaal Israel k'atz u Tiixhe', as nim ve't u b'a'nile' uva' la ib'an Aak seti' as tuk' ti' unq'a tiaal Israel. As ech la ib'an ve't unq'a tename' uva' tiaal Israel eche' umaj kamnaj uva' la ul taama unpajte. 16As ech tatin u tename' uva' tiaal Israel eche' viq'otil u paane' uva' txaael el ti' toksal vatz u Tiixhe', tan ti' uva' tetzik Tiixh unb'iil u q'otae' uva' kat txaapik el, as kajayil ve't u q'otae' kat tetzi u Tiixhe'. As ech tatin u tename' eche' umaj tze', tan asoj b'a'n u taq'il u tze'e', as b'a'ne' viq'ab' u tze'e' skajayil. Esti'e' uva' tetz u Tiixhe' u tename' skajayil uva' tiaal Israel. 17As at unq'a tiaal Israel uva' kat teesa el tib' k'atz u Tiixhe' eche' ijech'pik el viq'ab' u tze'e'. As kat oksal ve't ex k'atz Aak sich'exel unq'a tiaal Israel eche' la ib'an umaj u q'ab' tze'e' uva' la b'en eq'oloj tzan tu koob'al ti' toksal sich'exel uva' kat jech'pik el. As unvatzul kuxh ve't u q'ab' tze'e' tuk' u taq'il tze'e' la ib'ane'. As la pal ve't vita'l tze'e' tu u q'ab' tze'e'. As ech neb'ane' eche' u q'ab' tze'e' uva' b'ex eq'oloj tzan, tan antu ve't ex nechiib' ve'te' ti' u nimla b'a'nile'. 18Pet eje'sak etib' vatz unq'a tiaal Israel uva' eche' unq'a iq'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el, tan asoj la eje'sa etib' as atoj sek'u'l uva' jit u q'ab' tze'e' uva' a'n kat oksali ni aq'on iyak'il u taq'il tze'e'. Pet a' u taq'il tze'e' aq'ol tetz iyak'il u q'ab' tze'e'. 19As kamal la etale' uva': «Kat jech'pik el viq'ab' u tze'e'. As kat oksal ve't ok o' sich'exel,» chaj ex la etale'. 20An chite' veyole'. As atoj sek'u'l uva' ech tatin unq'a tiaal Israel eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el, tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús. Pet eje'sak chit etib' tuk' vetxumb'ale', tan ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesús, as ato'k ve't ex k'atz Aak. As exo'vataj u Tiixhe', 21tan asoj ye' kat isotzsa ve't Aak ipaav unq'a tiaal Israel uva' eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' atik sb'axa, as ¿a' kol chit ex q'a la isotzsa Aak vepaave', asoj ye' la enima Aak? As tul ech exe' unq'a q'ab' tze'e' uva' a'n oknajle. 22As etitz'ataj vitxumb'al u Tiixhe', tan kat ul ivi' Aak ti' unq'a tiaal Israel, tul kat teesa tib' k'atz Aak. Pet nimla b'a'nil kat ib'an Aak seti'. As a' isa' Aak uva' la eb'ane' kam uva' b'a'n te Aak, tan asoj ye' la eb'ane', as ech la ulb'el ex eche' kat ib'an unq'a q'ab' tze'e' uva' kat jech'pik el. 23Pet asoj la ik'ujb'a' ve't unq'a tiaal Israel ik'u'l ti' u Jesús, as ech la ib'an chajnaje' eche' kat ulb'el umaj q'ab' tze' uva' la oksal ok k'atz u tze'e' unpajte, tan at iyak'il u Tiixhe' ti' toksat ok Aak chajnaj sk'atz unpajte. 24¿As a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a te chajnaj uva' ech tatin chajnaje' eche' u q'ab' tze'e' uva' atik chit sti' b'axa? Tan kat toksa ok ex Aak sk'atz eche' unq'a q'ab' tze'e' uva' b'ex eq'oloj tzan tu koob'ale'. As kat oksal ok ti' u tze'e'. 25Vitz'in vatzik, a' ni vale' uva' la etootzi isuuchil uma'l u yol uva' nisa' u Tiixhe' uva' la qootzi ve'te', aq'al uva' ye' la eje'sa etib' tuk' vetxumb'ale'. As palojtaj o' stuul uva' kat itiib'isa ve't Aak u taanxelal unjolol unq'a tiaal Israel. As lanal ok ve't unq'a tename' skajayil uva' txaael ta'n Aak uva' jit tiaal Israel. 26As a'n la ok ve't unq'a tiaal Israel skajayil k'atz Aak, eche' uva' ni tal u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan echen la tzaakat u q'alpun tetz unq'a tename' tu u Sion. As la ul teesa ve't Aak unq'a paasan tziile' tu u taanxelal unq'a tiaal u Jacob. 27As a' u ak' tzaq'ite' uva' la unjej kan xo'l unq'a tiaal u Jacob tul uva' la unsotzsa vipaave', ti'k Aak. 28Asoj la qitz'a u b'a'nla yole', as la pal o' stuul uva' kat ixval kan unb'iil unq'a tiaal Israel ta'n u Tiixhe', aq'al uva' la aq'ax etokeb'al ti' etab'it isuuchil u b'a'nla yole', ex uva' jit ex tiaal Israel. Pet xo'ntel unq'a tiaal Israel te Aak, ti' uva' ma'tik itxaat Aak unq'a q'esla ib'aal unq'a tiaal Israel b'axa, 29tan ta'ne' kat taq' Aak vib'a'nile' te unq'a tiaal Israel, as ye'le la imaa ve't Aak ste. As kat imolo Aak unq'a tiaal Israel ti' tok sitenam Aak, as ye'le la isotzsa Aak sk'u'l. 30As eche' ta' ex tan ye' nik enima u Tiixhe' b'axa. As kat itxum ve't Aak evatz, tul kat tixva ve't unq'a tiaal Israel Aak. 31As ech kat ib'an unq'a tiaal Israel, tan k'uxh nipaasa tzii, as techal la ilej uma'l u q'ii uva' la itxum ve't u Tiixhe' ivatz chajnaj eche' kat ib'an Aak ti' itxumlu evatz, tul uva' nik etixva Aak. 32As kat tal ve't Aak uva' at ipaav unq'a tename' skajayil ti' ib'anat u paasan tziile' vatz Aak. Pet ech kat ib'an Aak ile', ti' uva' la itxum Aak ivatz unq'a tename' skajayil. 33¡As ye'l iya'teb'al as mita'n imoxteb'al vib'a'nil vitxumb'al Aake', tan Aake' ootzin tetz skajayil! ¡As ye'xheb'il chite' la pal tu vitxumb'al Aake' uva' kam ni tal taama Aak as tuk' uva' nib'an Aak! 34As ye'xheb'il ootzin tetz vitxumb'al u Kub'aal Tiixhe'. As ye'xheb'il la alon itxumb'al Aak unpajte. 35As ye' la uchi uva' la taq' umaj uxhchil umaj kam te u Tiixhe', ti' uva' la ijaj ich'exel te Aak unpajte, 36tan Aake' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As ib'a'nil kuxh Aake' uva' at unq'a vee' skajayil. As tetz Aake' skajayil. Esti'e' ye' la ya' o' ti' qoksat iq'ii Aak. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\