ROMANOS 15

1As jank'al o' uva' k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Tiixhe' ti' uva' kam nu kub'ane' ti' toksal iq'ii Aak, as nimoj chit qaama la kub'ane' ti' kukuyat unq'a qitz'in qatzike' ti' ilochpe' as ti' iyak'insal u k'ujleb'al ik'u'le'. As jit uve' la kub'ane' kam uve' ni tal qaama. As jit u kutxumb'ale' la qoksa. 2Pet kajayil o' la b'anon u b'a'ne' kam uva' b'a'n te unq'a qitz'in qatzike' ti' kuyak'insat u taanxelale' vatz u Tiixhe', 3tan at sek'u'l uva' mita'n u Cristo kat toksa je' iq'ii sijunal. Pet a' uve' kat ul ib'an Aak uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Jank'al unq'a yoq'o'me' uva' kat tal unq'a uxhchile' see', as ine' kat iyoq' in unq'a uxhchile', ti'k u yole'. 4As jank'al unq'a yole' uva' kat itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as tz'ib'amal kan ti' kuchuspe' as ti' uva' at k'ujleb'al kuk'u'l ti' kusik'leta'. As k'uxh la laq'b'al o' ta'n unq'a tename', as nim qaama la ib'ane'. 5As Tiixh la lochon ex. As Tiixh la aq'on sete uva' nim chit etaama la ib'ane'. As Aake' la k'ujb'a'n ek'u'l. As Aake' la lochon ex, aq'al uva' unvatzul kuxh ex sevatzaj la ib'ane', eche' uva' kat ik'uch kan u Jesucristo sqe. 6Esti'e' uva' jolol chit qoksat iq'ii u Tiixhe', tan unvatzul chit kuyol ti' Aak, tan Aake' viB'aal u Kub'aal Jesucristo. 7Esti'e' la val sete, ye' la etixva etib' sevatzaj, tan ye'l o' kat tixva o' u Cristo. As ech ik'uchat u Cristo uva' nim talchu ve't u Tiixhe'. 8Tan ile' ni val sete uva' kat ul ve't u Jesucristo ti' ilochat ve't unq'a tiaal Israel, as ti' talat isuuchil ste uva' jik chite' u Tiixhe', as ti' itzojpisat u Cristo unq'a yole' uve' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. 9As kat ul iloch ve't Jesucristo unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, aq'al uva' la toksa ve't iq'ii u Tiixhe' ti' uva' kat itxum Aak ivatz, eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': La val vab'iie' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel. As la ib'itza ve't unq'a tename' vab'iie' unpajte, ti'k u yole'. 10As ech ni tal uma't u yol ile': Ex tenam uva' jit ex tiaal Israel, as chiib'ojtaj ex k'atz vitenam u Tiixhe', ti'k u yole'. 11As ni tal unpajte: Etoksataj iq'ii u Kub'aale', jank'al ex uve' jit ex tiaal Israel. As nim talchu Aake' vatz unq'a tename' skajayil la ib'ane', ti'k u yole'. 12As ech ni tal uma'l u yol ile' uva' kat tal kan u Isaías: La ul uma'l u tiaal u Isaí eche' ixalmit umaj taq'il tze'. As a'e' la ok ijlenaalil ti' unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. As ti' Aak la ik'ujb'a'kat unq'a tename' ik'u'l uva' jit tiaal Israel, ti'k u yole'. 13As a' u Tiixhe', u aq'ol tetz u nimla b'a'nile' uva' nu kutx'eb'on sti', as Aake' la oksan u chiib'ichile' tu vetaanxelale' as tuk' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj, as k'ujle'l ve't ek'u'l ti' Aak ta'n u Tiixhla Espíritu, tul uva' netx'eb'on ti' u nimla b'a'nile'. 14As ootzimal sva'n, vitz'in vatzik, as k'ujle'l chit unk'u'l seti' uva' nim vib'a'nil u Tiixhe' tu vetaanxelale'. As at etxumb'al ti' echusat etib' sevatzaj, tan ootzimal vitxumb'al u Tiixhe' seta'n. 15As ye' kat xo'v in ti' untz'ib'at b'en ka'l unq'a yole' sete ti' vulsat unq'a yole' sek'u'l, tan tuk' vib'a'nil u Tiixhe' 16as kat toksa in Aak alol tetz viyol u Jesucristo ti' b'en valat isuuchil u b'a'nla yole' sete, ex uva' jit ex tiaal Israel, ti' uva' ex ve't tetz u Tiixhe' la ib'ane' ta'n u Tiixhla Espíritu, aq'al uva' la eb'ane' kam uva' nisa' Aak seti'. As ech exe' eche' umaj oy vatz Aak uva' la chiib' taama Aak sti'. 17Esti'e' nuntxuq'txune' ti' u vaq'one' uva' kat taq' u Tiixhe' sve, tan tuk' vib'ii u Jesucristo nunb'ankat. 18As ye'l umaj yol la vale' ti' u vaq'one'. Pet ta'n kuxh uma'l u yole' la vale' ti' itxakonsat in u Cristo ti' valat u b'a'nla yole' sete, ex uva' jit ex tiaal Israel, ti' uva' kam kat unb'an sexo'l, as ti' uva' kat val sete. 19As ti' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' uva' kat teq'o taama unq'a tename' sti'. As tuk' unq'a iyak'il u Tiixhla Espíritu. As a' kat xe'tikkat tzan in tu u Jerusalén ti' valat isuuchil u b'a'nla yole' skajayil. As kat pal in tu unjoltu unq'a tename' techal kat oon in tu u Ilírico ti' valat isuuchil u yole', 20tan a'e' kat vitz'a tu vaanxelale' uva' la b'en val u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' uva' ye' alaxojkat itzib'lal u Cristo, ti' uva' in la xe'tisan u aq'one' tzitzi' xo'l unq'a uxhchile' b'axa. 21As ech la b'en unb'ane' eche' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Unq'a tename' uva' ye' kat alax itzib'lal vib'a'nil u Tiixhe' ste, as a'e' la ilon vib'a'nil Aake'. As unq'a tename' uva' ye' kat ab'in itzib'lal Aak, as a'e' la pal tisuuchil u yole', ti'k u yole'. 22As, vitz'in vatzik, jatpajux kuxh val unb'ene' ti' b'en vilat ex. As ye' kat uchi ti' voon sexo'l. 23As cheel kat tzojpiy ve't in ti' u vaq'one' tzitza'. As la b'en vil ve't ex, tan na'ytzan kuxhe' valat ve't voon sexo'l. As ye' ni tuche'. 24Pet la b'en in tu España uva' ni vale'. As la pal vil ex tzitzi' tu u Roma, aq'al uva' la eloch in ti' unb'en tu u España. As ma't vatin unb'ooj sexo'l ti' kuchiib'isat qib' setuk' sukuvatzaj. As a'n la b'en ve't ine' tu u España. 25As b'ennal in b'axa tu u Jerusalén ti' b'en vaq'at u lochb'ale' te unq'a qitz'in qatzike' tzitzi', 26tan kat ok ve't tu u taanxelal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu unq'a tename' uva' Macedonia tuk' u Acaya ti' toyat b'en puaj, lochb'al tetz unq'a meeb'a'e' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Jerusalén. 27As techal chite' uva' la lochon unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel, tan ib'a'nil kuxh unq'a tiaal Israel uva' kat tootzi ve't vib'a'nil u Tiixhe'. Esti'e' uva' techal la taq' b'en unb'ooj lochb'al te unq'a qitz'in qatzike' uva' tiaal Israel uva' ye'l tetz ati. 28As tul la b'en vaq' kan u puaje' te unq'a qitz'in qatzike' tu u Jerusalén, as la pal vil ve't ex, tan la b'en ve't in tu u España uva' ni vale'. 29As at sunk'u'l uva' tul la pal vil ex, as nimal vib'a'nil u b'a'nla yole' tetz u Cristo eq'omal sva'n. As a'e' la val sete. 30Vitz'in vatzik, tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo, as tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu nunjaj b'a'nil sete uva' aya'loj chit ek'u'l la eloch in ti' unnachat Tiixh. As enachtaj Tiixh svi' unpajte, 31aq'al uva' ye' la itxey in unq'a uxhchile' tu u Judea uva' tiaal Israel, uva' ye' ni niman u Jesús, tan a' ni vale' uva' b'a'n voone' la oon in, as b'a'n koj chit ik'ulat unq'a qitz'in qatzike' u lochb'ale' uve' la oon sva'n. 32As enachtaj Tiixh svi', aq'al uva' la oon in sexo'l tuk' chiib'ichil ti' vilat ex, asoj la ib'an u Tiixhe' b'a'nil. As la iyak'insa tib' qaama sukuvatzaj tul at in sexo'l. 33As u Tiixhe' la aq'on sete uva' b'a'n etatin sevatzaj, as Aake' la atin sexo'l. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\