ROMANOS 16

1As la unjaj b'a'nil sete, vitz'in vatzik, ti' u qitz'in qatzike' u Febe uva' la aq'on ok u u'uje' teq'ab', tan ato'k ixoj lochonaalil xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni mol tib' tu u tenam Cencrea. 2As tul la oon ve't ixoj sexo'l, as ek'ultaj ixoj tib'a'nil, tan eche' uva' la b'anchu te unq'a me'al ik'aol u Tiixhe'. As eb'antaj b'a'nil sve. As elochtaj ixoj kam uva' la sa'vit ti' ixoj, tan ye' saach unq'a qitz'in qatzike' kat ilochlu ixoj tzitza'. As kat ilochlu ve't in ixoj unpajte. 3As etaq'taj untzii te u Priscila tuk' vitzumele' uva' Aquila, tan qetz aq'onvil qib' tuk' cha'ma ti' ipaxsal u yole' ti' u Jesucristo. 4As unb'iit kuxh ye' kat kam cha'ma ti' teesat in tiq'ab' unq'a ch'o'nchil aamae'. As va'l chit vaq'at ve't ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' cha'ma. As jit kuxh in. Pet nimal unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel ni aq'on ta'ntiixh te Tiixh ti' cha'ma. 5As la etal untzii te unq'a qitz'in qatzike' uva' ni mol tib' tu vikab'al cha'mae'. As la etal untzii te u Epeneto, tan xo'n ve't naj sve, tan a' naje' b'axel chit kat toksa tib' ti' viyol u Cristo tu u Asia. 6As la etal untzii te u Ma'le', uva' ni lochon ex. 7As la etal untzii unpajte te u Andrónico tuk' u Junías, tan kumool qib' stuk'. As atik ok tu tze' unpajte sunk'atz. Xo'n chit chajnaj te ka't unq'a apóstol, tan b'axik ok chajnaj k'atz u Cristo sunvatz. 8As la etal untzii te u Amplias, tan xo'n chit naj sve ta'n vib'a'nil u Kub'aale'. 9As la etal untzii te u Urbano uva' kumool qib' stuk' ti' ipaxsal viyol u Cristo, as tuk' u Estaquis uva' xo'n chit sve. 10As la etal untzii te u Apeles, tan a'e' kat paleb'en unq'a k'axk'oe' ti' inimal u Cristo texhlal tetz uva' k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Cristo. As la etal untziie' te unq'a tatin u Aristóbulo. 11As la etal untzii te vunmoole' u Herodión, tuk' unq'a niman tetz u Jesús xo'l unq'a tatin u Narciso. 12As la etal untzii te ixoj Trifena tuk' ixoj Trifosa, tan a' cha'mae' ni aq'on yak'il ti' ipaxsal u yole' ti' u Kub'aal Jesús. As la etal untzii te u qitz'in qatzike' uva' Pérsida uva' xo'n chit sve, tan nimal kat lochon ixoj ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús. 13As la etal untzii te u Rufo, uve' txaael ve't ta'n u Kub'aale', as tuk' vitxutx naje' unpajte, tan ech u nane' eche' untxutx kat ib'ana. 14As la etal untzii te u Asíncrito tuk' u Flegonte, tuk' u Hermas, tuk' u Patrobas, tuk' u Hermes, tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' at k'atz chajnaj. 15As la etal untzii te u Filólogo tuk' u ixoje' uva' Julia, tuk' u Nereo, tuk' u tanab' naje', tuk' u Olimpas, as tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' echen sk'atz. 16As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib' tan ex ve't niman tetz u Tiixhe'. Kajayil unq'a qitz'in qatzike' tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ni taq' b'en itzii sete skajayil. 17As nunb'eya sete, vitz'in vatzik, ti' uva' la etil unq'a uxhchile' uve' ni oksan ixo'l unq'a qitz'in qatzike', tan niyansa chajnaj itxumb'al. As nijalpu chajnaj isuuchil unq'a chusb'ale' uve' kat echus sb'axa. As ye' la emolo etib' tuk' chajnaj, 18tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ech nib'ane' eche' uve', as jit u Kub'aal Jesucristo ninima. Pet a' ninima chajnaj kam uva' ni tal taama. As acha'v chit iyolon chajnaj ti' imaxtib'el unq'a qitz'in qatzike' uva' ye' yak'inoj itxumb'al ti' viyol u Tiixhe'. 19As ootzimal vetxumb'ale' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu unjoltu unq'a tename' skajayil uva' ex niman tetz viyol u Tiixhe'. Esti'e' uva' nuntxuq'txun seti'. As a' ni vale' uva' at ve't etxumb'al ti' uva' la eb'an u b'a'ne' vatz u Tiixhe'. Pet ye' la eb'an u va'lexhe'. 20As la iloch ex u Tiixhe' uva' ni aq'on sete ti' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj, as Aak la aq'on sete ti' uva' la oleb' ex ti' u Satanás. As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa seti'. 21Ni taq' b'en u Timoteo itzii sete, uva' unmool vib' stuk' ti' ipaxsal viyol u Tiixhe'. As ni taq' b'en unq'a unmoole' uva' tiaal Israel itzii sete, u Lucio tuk' u Jasón as tuk' u Sosípater. 22As ine' in Tercio, uva' aatz'ib' k'atz u Pablo, as ni vaq' b'en untzii sete unpajte tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo. 23As ni taq' b'en u Gayo itzii unpajte, uva' nu kuvat tikab'al, tan ni taq' ve't vikab'ale' k'amloj sqe tuk' te unq'a qitz'in qatzike'. As ni taq' b'en u Erasto itzii, uva' kolol tetz u puaje' tzitza' tu u tename'. As ni taq' b'en uma't u qitz'in qatzike' itzii sete unpajte uva' Cuarto ib'ii. 24As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa ve't seti'aj sekajayil. An chite'. 25As qoksataj ve't iq'ii u Tiixhe' setuk', tan Aake' ta' ni yak'insan u qaanxelale' eche' ni tal u b'a'nla yole' uva' nunpaxsa, tul ni val isuuchil u yole' ti' u Kub'aal Jesucristo. As a'e' u yole' uva' atik sk'u'l u Tiixhe' xe' q'iisaj. As ye' kat tootzi unq'a tename' isuuchil u yole' ta'n Aak na'ytzan. 26Pet kat ik'uchlu ve't Aak isuuchil u yole' sqe cheel uva' itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol Aake' na'ytzan, tan Aake' uva' ye'l iya'teb'al kat alon kan sete. As a' isuuchil u yole' uva' kat ik'uchlu ve't Aak te unq'a tename' skajayil, aq'al uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. As la inima ve't Aak. 27As qoksataj iq'ii u Tiixhe' ta'n u Jesucristo ti' chit ib'ene', tan ta'ne' u Tiixhe'. As ta'ne' at pal itxumb'al ti' unq'a vee' skajayil. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\