ROMANOS 2

1As tuk val sete, jank'al ex uve' nechuk ipaav vemoole', as ye' la etx'ol ve't eq'alat etib' vatz u Tiixhe', tan tul uva' nechuk ipaav vemoole', as an kuxh ex nechuk epaav unpajte, tan echat chit neb'ane' eche' uve' nib'an vemoole'. 2As ootzimale' sqa'n uva' jik chit tuk ib'an u Tiixhe' isuuchil unq'a uxhchile' skajayil uve' ni b'anon u va'lexhe'. 3¿Pet ma a' netale' uva' ye' la ib'an u Tiixhe' esuuchil, ex uva' nechuk ipaav vemoole' ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'? As tul echat kuxh neb'ane' eche' uve' nib'an vemoole'. 4¿As ma ye' nib'en sete uva' a' nisa' u Tiixhe' tuk' vib'a'nile' uva' la ejalpu vetxumb'ale' vatz Aak? As ye' la etixva vib'a'nil Aake', tan nim taama Aak ti' etx'eb'le' ti' uva' la q'aav ex k'atz Aak, tan ye' nipal ik'u'l Aak ti' itx'eb'at ex. 5Pet ye' ni tok yol tevi'. As ye' nesa' ejalput etxumb'al vatz Aak. As aal chit neteq'o ve't tzan vitx'i'tzi'l Aake' seti', tan la ilej ve't u q'iie' uva' la ul ve't vitx'i'tzi'l Aake' seti', tan jik chit la ul ib'an Aak esuuchil tuk' unq'a tename'. 6As la ul taq' ve't Aak ich'exel sete tuk' te unq'a uxhchile' skajayil, kam uve' kat eb'an vatz Aak. 7As unq'a uxhchile' uva' ye' nipal ik'u'l ti' ib'anat u b'a'ne' vatz Tiixhe', as a' nichuke' uva' a' u Tiixhe' la oksan iq'ii, as jit kuxh ve't u vatz tx'ava'e' ni titz'a uva' la sotzi. As a' uxhchile' uva' la taq' u Tiixhe' itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 8Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' a' kuxh nib'ane' kam uve' ni tal taama, tan ni tixva u jikla yole' ti' ib'anat u va'lexhe'. As a'e' uva' la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sti', tan ni tul ve't ivi' Aak ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'. 9As mama'la k'axk'o la ipaleb'e ve't unq'a tename', jank'al unq'a tename' uve' ni b'anon u va'lexhe'. As b'axel la ul vitx'i'tzi'l Aake' ti' unq'a tename' uva' tiaal Israel. As a'n la ul ti' unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 10Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u b'a'ne', tan a'e' la oksal iq'ii ta'n u Tiixhe'. As la taq' Aak ste uva' b'a'n tatin svatzaj la ib'ane'. As b'axel la taq' Aak te unq'a tename' uva' tiaal Israel. As a'n la taq' ve't Aak te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 11As ye'xheb'il la taq' Aak sb'a'nil. Esti'e' ni val sete uva' la ul taq' ve't Aak te unq'a tename' skajayil, kam uve' kat ib'an unq'a tename' vatz Aak. 12As jank'al unq'a tename' uve' nipaavine' as tul ye'l u tzaq'ite' ootzimal sta'n uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as la ipaleb'e k'axk'o, k'uxh ye'l u tzaq'ite' at sti'. As ab'il uva' nipaavine' as tul ootzimal u tzaq'ite' sta'n, as a' u tzaq'ite' la ib'anb'e u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil, 13tan jit unq'a uxhchile' uva' ni ab'in u tzaq'ite' uva' ye'l ipaav vatz Aak. Pet a' unq'a uxhchile' uva' ni niman kam uva' ni tal u tzaq'ite'. 14As unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, k'uxh ye'l u tzaq'ite' ootzimal sta'n uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as tul uva' ninima tuk' vitxumb'ale' uva' ni tal u tzaq'ite', as nik'uche' uva' at uma'l u tzaq'it eq'omal sta'n. 15As nik'uch unq'a uxhchile' uva' at ve't sk'u'l uva' techal la inima u tzaq'ite' eche' uva' ni tal vitxumb'ale'. As ati uva' ni tal u taanxelale' uva' a' u b'a'ne' nib'ane'; as ati uva' ni tal vitxumb'ale' uva' a' u va'lexhe' nib'ane'. 16As ech la ib'ane' tul la ilej u q'iie' uva' la ib'an ve't u Tiixhe' isuuchil unq'a tename' ta'n u Jesucristo, eche' uva' ni tal u b'a'nla yole' uva' nunpaxsa xo'l unq'a tename'. As la ib'an Aak isuuchil unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nijutxi unq'a uxhchile' ib'anata'. 17As tuk val sete, ex uva' netoksa je' eq'ii ti' uva' ex tiaal Israel, as k'ujle'l ek'u'l ti' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés. As neje'sa ve't etib' vatz unq'a tename', ti' uva' ex itenam Tiixh uve' netale'. 18As ootzimal seta'n uva' kam ni tal Aak seti'. As: «Chusel chit o' ta'n u tzaq'ite' ti' qootzita' uva' ab'iste txumb'al b'a'n la kub'ane',» ch'ex netale'. 19As netale' uva' ech etaq'at itxumb'al unq'a uxhchile' eche' ich'ijil umaj tzot, as eche' itxijul umaj uxhchil uve' ni xaan tu u toktoe', uve' netale'. 20As netaq' itxumb'al unq'a uxhchile' uva' ye'l itxumb'al ati. As ex chusul tetz unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. As netale' uva' eq'omal u jikla txumb'ale' seta'n, tan a' u tzaq'ite' ni alon isuuchil sete, uve' netale'. 21As la val sete, ex uva' nechus u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan te vemoole' uve' netale', as tul at ex uva' ye' nechus je' etib' sti'. As nechusune' ti' uva': «Ye'xheb'il la elq'i,» ch'ex netale'. As tul at ex uva' nitel etelq'e'. 22As: «Ye' la echuk etixoj,» ch'ex netale'. As tul at ex uva' antel kuxh echukat etixoj. As nich'o'n etaama ti' unq'a tze' tiixhe'. As tul at ex netelq'a ve't unq'a vee' at tu u tostiixhe' tetz unq'a tze' tiixhe'. 23As neje'sa etib' vatz unjoltu unq'a tename', tan at ve't u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan sexo'l uve' netale'. As tul at ex neteesa iq'ii Aak, tan nepaasa tzii ti' u tzaq'ite'. 24As ech neb'ane' eche' uva' tz'ib'amal kan. As ech ni tal u yol ile': Tan epaav kuxhtu', as nitel iq'ii u Tiixhe' vatz unq'a tename', ti'k u yole'. 25As la val sete, asoj nimamal u tzaq'ite' skajayil seta'n, as b'a'ne' uve' kat eb'ana tul kat eesal unb'iil vechi'ole'. Pet asoj ye' nenima u tzaq'ite', as eela kuxh ex tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' kat eesal unb'iil vichi'ole'. 26As unq'a uxhchile' uva' ye' kat el unb'iil vichi'ole', asoj la inima kam uve' ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as b'a'n ve't unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe', k'uxh ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali. 27As ab'il uva' ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali, asoj ninima u tzaq'ite', as la uch ixochat ex vatz u Tiixhe', tan k'uxh ootzimal u tzaq'ite' seta'n as k'uxh eesamal unb'iil vechi'iole', as nepaasa tzii vatz u tzaq'ite'. 28As eche' ti' koj teesal unb'iil u kuchi'ole' kat oksalkat o' sitenam u Tiixhe'; as eche' ti' koj kunimat unq'a txumb'ale' uva' alel kan ta'n unq'a q'esla kub'aale' kat okkat o' sitenam Aak. 29Pet ab'il uva' kat eesal el u va'lexhe' tu u taanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu eche' tel unb'ooj ichi'ol umaj uxhchil, as a'e' itenam u Tiixhe'. As k'uxh ye' kat inima u uxhchile' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ti' teesal unb'iil vichi'ole', as a'e' itenam Aak. As jit unq'a uxhchile' la oksan iq'ii. Pet a' ve't u Tiixhe' la oksan iq'ii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\