ROMANOS 3

1Pet asoj ech nib'ane', as ¿kam chit ve't kub'a'nil q'i vatz u Tiixhe', o' uva' kat eesal unb'iil u kuchi'ole', uva' o' tiaal Israel? 2¡As nimal kuxhe' ta' uve' ni tal u Tiixhe'! Tan b'axel kat tal Aak isuuchil viyole' sqe. 3¿As kam b'an ta'n q'i asoj ye' kat inima unq'a q'esla kub'aale' viyol u Tiixhe'? As k'uxh ye' kat inima, ¿as ye' kol la ib'an u Tiixhe' q'a uve' alel kan ta'n Aak? 4¡Ye'le ta'! ¡Techal kuxh koj la ib'an Aak! As k'uxh chulin yol unq'a uxhchile' skajayil, as jik chite' la ib'an Aak sti' skajayil eche' uva' alel kan ta'n Aak, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan ti' Aak: Esti'e' la ootzili uva' jik chit axh, tan jik chit unq'a yole' uva' naale'. As la oleb' axh ti' unq'a uxhchile' uva' ni alon uva' jit jik nab'ane', ti'k u yole'. 5As kamal ech la tal unq'a uxhchil ile' uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vitxumb'ale': «As ti' u kupaave' nik'uchpukat uva' jik chit u Tiixhe', chaj la tale'. ¿As moj la qale' uva' b'a'n uva' la paavin o'? ¿As moj la qale' uva' va'lexh nib'an u Tiixhe' tul ni taq' ku' tzan Aak vitx'i'tzi'le' sqi' ta'n u kupaave'?» chaj o' la qale'. 6¡As ye' la ib'ane' uva' ech la qale'! Tan asoj jit jik u Tiixhe' as kamla tulb'e Aak q'i ti' ib'anat isuuchil unq'a tename' skajayil uve' at vatz u tx'ava'e'. 7¿As moj at umaj uxhchil la alon titxumb'al uva' ech la tal ile': «Asoj la unchuli yol as paave', as ti' vunpaave' la ilaxkat u jikla yole' uva' la chit isotzsa u Tiixhe' vunpaave', as la oksal iq'ii Aak sti', as eche' la koj toksa in Aak aapaavil,» chaj u uxhchile' la tale'? 8Pet asoj ech u yole' uva' ni tal u uxhchile', as ma la uchi uva' ech la qal ile': «Kub'ane'n u paave' aq'al uva' la ilpi uva' b'a'n u Tiixhe',» chaj o' la qale'. As at uxhchil ni alon sqi' uva' ech kuchusune' uve' ni tale'. As taale' b'a te unq'a uxhchile' uva' la ul u k'axk'oe' sti', tan jit'e'ch ni tal u chusb'ale' uva' ni qale'. 9¿As kam q'i la qale'? ¿Ma la qale' uva' o' tiaal Israel uva' nim qalche' vatz u Tiixhe' seti', ex uva' jit ex tiaal Israel? ¡Ye'le ta'! Tan kat valle' sete uva' k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel, as o' chit aapaav vatz Aak skukajayil, 10eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ye'l umaj uxhchil ati uva' jik chit itxumb'al vatz u Tiixhe'; as mita'n unch'i'to. 11As ye'xheb'il ni tok yol tivi'; as ye'xheb'il ni tok xe' taama ti' inimat u Tiixhe'. 12Pet kajayil chit unq'a uxhchile' kat teesa tib' tu b'ey vatz u Kub'aal Tiixhe'. As ye'l kuxh itxa'k uve' kat ib'ana, tan ye'xheb'il chit umaj ati uva' ni b'anon u b'a'ne'. As mita'n unch'i'to ati, 13tan ech u va'lexhe' uve' ni tel ch'u'l titzi' unq'a uxhchile' eche' ijulil umaj kamnaj uva' jajle'le, tan tuk' viyolone' as ni teesa vimoole' tu b'ey. As ech unq'a yole' uva' ni tel ch'u'l titzi' eche' vichii u tx'i'latxooe' uve' ni yatz'one', 14tan a' kuxh unq'a onkonla yole' ni tel ch'u'l titzi' tuk' u chi'chola aamaile'. 15As va'l kuxh tojelat tib' ti' iyatz'at vimoole'. 16As ye' nitxum ivatz vimoole'. Pet katil uve' ni palkat as niyansa vimoole', 17tan ye'l u b'a'nla txumb'ale' eq'omal ta'n unq'a uxhchile' ti' uva' b'a'n qatine' sukuvatzaj skukajayil. 18As ye' nixo'v unq'a uxhchile' ti' ib'anat u va'lexhe' vatz u Tiixhe', ti'k u yole'. 19As ootzimale' sqa'n uva' jank'al uva' ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as sqi' kat k'ujb'a'lkat kan ta'n u Tiixhe', jank'al o' uva' o' tiaal Israel. As ye' la chee kuyol ti' qalat qib' vatz Aak, k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel. As taal chite' sqe uva' la pal o' tu u k'axk'oe' skukajayil ta'n Aak, 20tan ye'xheb'il la uch toksat tib' jikla aamail vatz Aak. As ye'xheb'il la oleb' ti' inimat u tzaq'ite' skajayil. As tul a' u tzaq'ite' ni alon uva' o' aapaav skukajayil vatz Aak. 21As kat alpu ve't isuuchil sqe ti' tok unq'a uxhchile' jikla aamail vatz u Tiixhe', eche' uva' alel kan tu vitzaq'it u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as ta'n unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. As jit ti' inimat unq'a uxhchile' u tzaq'ite' la okkat jikla aamail vatz Aak. 22Pet ti' uva' kat inima u Jesucristo vitzaq'it u Tiixhe' skajayil as la ok ve't unq'a uxhchile' jikla aamail vatz Aak, jank'al unq'a uxhchile' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesucristo. As ye'l ixo'l unq'a uxhchile' nib'an Aak, 23tan kajayil unq'a uxhchile' paavinajle. As ye'l ve't tokeb'al k'atz u Tiixhe' uva' nim talche'. 24As kajayil chit unq'a uxhchile' uva' la ok jikla aamail vatz Aak, as tuk' vib'a'nil Aake' uva' oyamal ste la okkat jikla aamail vatz Aak, tan a' u Jesucristo kat choon u kupaave'. 25As a' u Tiixhe' k'ujb'a'n kan u Jesucristo ti' teesal el vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sqi', jank'al o' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesucristo uva' kat el vikajale' sqi' vatz u kuruse'. As kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u Jesucristo ti' ik'uchata' uva' jik chit Aak ti' teesat el unq'a kupaave', tan k'uxh nik ipaavin unq'a tename' uve' na'ytzan, as ye' nik taq' tzan Aak k'axk'o sti', tan kuyik kuxh vipaave' ta'n Aak. 26As tul kat kam ve't u Jesucristo, as kat ik'uch ve't u Tiixhe' tu unq'a q'iie' uva' jik chit nib'an Aak. Ech qootzite' uva' jik chit u Tiixhe'. As Aake' ni oksan o' jikla aamail, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús. 27¿As kam ni tokkat q'i uva' la kuje'sa qib' ti' qok jikla aamail vatz u Tiixhe'? ¡Ye' la uchi uva' la kuje'sa qib'! ¿As ma la kuje'sa qib' ti' kunimat u tzaq'ite' uva' alel kan ta'n Aak? ¡Ye'le ta'! Tan kat ok ve't o' jikla aamail vatz Aak ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', uva' k'ujlu ve't kan ta'n Aak sqi'. 28As ech qootzite' uva' ni toksa ve't Aak unq'a uxhchile' sjikla aamail ti' uva' k'ujle'l ve't ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u Jesús. As jit ti' inimat u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 29As tuk unch'oti sete, ¿ma ta'n unq'a tiaal Israel b'a la ootzin u Tiixhe'? ¿As ma ye' la uch tootzit unq'a jit tiaal Israel b'a u Tiixhe' unpajte? Pet ante' unq'a jit tiaal Israel la ootzin u Tiixhe', 30tan uma'l kuxhe' u kuTiixhe'. As ni toksa o' Aak jikla aamail ti' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesús, o' uva' o' tiaal Israel uva' eesamal unb'iil u kuchi'ole'. As echat nib'an Aak te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' ye'l unb'iil vichi'ole' eesamal, tan ti' uva' k'ujle'l ve't ik'u'l ti' u Jesús as ni toksa Aak unq'a uxhchile' jikla aamail. 31Asoj kat ok o' jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', ¿as ma eesamal iq'ii u tzaq'ite' b'a nu kub'ane'? ¡Ye' la uche' ta'! Tan ni qale' uva' b'a'n u tzaq'ite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\