ROMANOS 8

1Esti'e' ni val sete uva' ye'l ve't umaj choob'al paav at sqi' jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristo, 2tan a' vitzaq'it u Tiixhla Espíritu uve' ni aq'on u kutiichajile' k'atz u Tiixhe' ti' toksat ok o' Aak k'atz u Jesucristo, as a'e' kat q'alpun o' vatz unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' laik eq'on o' tu u kamchile'. 3As ye' kat oleb' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisése' ti' kuq'alpul vatz u va'lexhla txumb'ale', tan ti' uva' ye' ni qoleb' ti' inimale' tuk' u kuchi'ole', o' uva' vatz tx'ava'illa aama kuxh o'. Pet kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' ti' taq'at tib' kamoj ti' tul ichooat u kupaave'. 4As kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' ti' toksat o' jikla aamail, eche' uva' ni tal u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisése'. As ye' la kub'ane' kam uve' nital u tacha'v u kuchi'ole'. Pet a' la kub'ane' kam uve' nital u Tiixhla Espíritu. 5As ab'il uva' antel kuxh u tacha'v vichi'ole' nib'ane', as a' kuxhe' ni titz'a tuk' vichi'ole'. Pet ech koj o' uva' ni niman vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, tan a' ni qitz'a kam uva' nisa' u Tiixhla Espíritu. 6Pet asoj a' kuxh la qoksakat qaama ti' inimal u tacha'v u kuchi'ole', as a' la teq'okat o' tu u kamchile'. Pet asoj a' la qoksakat qaama ti' inimal vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, as at ve't kutiichajil k'atz Aak as b'a'n ve't qatine' tuk' u Tiixhe'. 7Tan ab'il uva' a' kuxh u tacha'v vichi'ole' ni toksa taama sti', as at ve't ixo'l tuk' u Tiixhe' tan ye' ninima vitzaq'it Aake'. As mita'n la koj isa' inimata'. 8As ab'il uva' antel kuxh toksat taama ti' inimat u tacha'v vichi'ole', as ye'l Aak la txuq'txun sti'. 9Pet ech koj ex, tan jit a' netoksakat etaama ti' inimal u tacha'v vechi'ole'. Pet a' netoksakat etaama ti' inimal vitxumb'al u Tiixhla Espíritu, tan ti' uva' jejle'l ve't u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale'. Pet ab'il uva' ye'l u Tiixhla Espíritu jejle'l tu u taanxelale' uva' kat taq' tzan u Cristo, as ye'l tokeb'al k'atz Aak. 10Pet ech koj o', tan ti' uva' at ve't ok u Cristo tu u qaanxelale', as k'uxh la kam ve't u kuchi'ole' ta'n u paave', as ech koj u qaanxelale', tan isle'l ve'te' k'atz Aak, tan ti' uva' kat toksa o' Cristo jikla aamail vatz u Tiixhe'. 11As la tulsa u Tiixhe' qaama unpajte uva' kat ulsan taama u Jesucristo, tan jejle'l ve't u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale'. As k'uxh la kam u kuchi'ole' ta'n u paave', as la taq' ve't u Tiixhe' uma't kuchi'ol ta'n u Tiixhla Espíritu, tul la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' skajayil. 12Esti'e', vitz'in vatzik, uva' techal la kunima vitxumb'al u Tiixhla Espíritu. As jit a' la kunima u tacha'v u kuchi'ole', 13tan asoj la kunima u tacha'v u kuchi'ole', as kamnalu ve't u qaanxelale' vatz u Tiixhe'. Pet asoj ta'n vib'a'nil u Tiixhla Espíritu la qeesakat el u va'lexhla txumb'ale' tetz u tacha'v u kuchi'ole', as at ve't itiichajil u qaanxelale' la ib'ane'. 14As jank'al o' uva' a' u Tiixhla Espíritu ni eq'on o' ti' kunimata' kam uva' nisa' Aak sqi', as o' me'al ik'aol u Tiixhe'. 15As jit ti' uva' la ok o' sik'amil u va'lexhe' kat oksalkat u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelal. As mita'n jit ti' uva' la xo'v o' vatz u Tiixhe'. Pet ti' uva' la ok o' sme'al ik'aol Aak as kat toksa Aak u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelal. As tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu ye' nu kuxo've' tul ech ni qal ile' te Aak tuk' qaanxelal: «¡Kub'aal!» ch'o' ni qale'. 16As an chit u Tiixhla Espíritu ni nachonsan sqe uva' o' ve't sme'al ik'aol Tiixh. 17As ti' uva' o' ve't me'al ik'aol u Tiixhe', as at ve't kutx'aja'm ta'n Aak. Asoj la kupaleb'e k'axk'o ti' kunimat viyol u Jesucristo eche' ipaleb'et Aak u k'axk'oe' ti' inimat viyol u Tiixhe', as eela tok kuq'ii tuk' Aak. 18As ni vitz'a unq'a k'axk'oe' uva' nu kupaleb'e cheel, as eche' la koj lejon ti' uva' la ilpu ve't sqi' jank'al uva' tuk ib'an u Tiixhe' sqe uva' nim talche'. 19Tan jank'al unq'a icheesa'm u Tiixhe' as nisa' tilat u q'iie' tul uva' la ilax ve't u nimla b'a'nile' uva' la ib'an Aak sqe, jank'al o' uva' o' me'al ik'aol Aak. 20Tan kajayil chit unq'a icheesa'm u Tiixhe' kat ok jaq' u va'lexhe', as ye'le uva' tzaa kuxh koj ste pet Aake' kat b'anon as ech sti'e' uva' at itx'eb'o'm la ib'ane'. 21As tul uva' la oon ve't unq'a me'al ik'aol u Tiixhe' k'atz u Jesús as la el ve't viyak'il u paave' sti' skajayil, as echat la ib'an ve't unq'a icheesa'm Aake' skajayil tan ye'xhkam la yan ve'te'. 22As ootzimal sqa'n uva' jelu'm chit nib'an unq'a icheesa'm Aake' skajayil ti' itx'eb'at u q'iie' uva' tule' eche' nib'an umaj ixoj tul ni tok vatz vich'o'me' ti' talane'. 23As jit kuxh unq'a icheesa'm Aake' ni jelune'. Pet antu ve't o' nu kujelun tu u qaanxelal, jank'al o' uva' kat ib'axsa Aak toksat u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale', tan nu kutx'eb' ilejat u q'iie' uva' la k'uchax isuuchil sqi' uva' kat toksa o' Aak sme'al ik'aolil. As la aq'pu ve't uma't kuchi'ol, texhlal tetz uva' o' ve't me'al ik'aol Aak, 24tan kat iq'alpu ve't o' Aak vatz u kupaave' ti' uva' la kutx'eb' ilejat u q'iie' uva' tule', tan ye'xhkam qile'te. Pet asoj ma't qilat u nimla b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e', as jit ve't tx'eb'o'me' b'a nu kub'ane', ¿tan kam q'i nu kutx'eb' ve'te', asoj ma't qilat uva' nu kutx'eb'e'? 25Pet asoj nu kutx'eb' uve' ye' qile'te, as ye' la pal kuk'u'l ti' kutx'eb'ata'. 26As tul nu kunache' uva' ye'l iyak'il u qaanxelale', as a' u Tiixhla Espíritu ni lochon o'. As tul ye' qootzaj kam uva' nisa' u Tiixhe' uva' la kujaj te Aak, aq'al uva' la kub'ane' kam uva' ni tal taama Aak, as niloch o' u Tiixhla Espíritu ti' toksat kuyol vatz Aak. As tul ye' nichee kuyol ti' uva' kam la qale', as nijelun u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale' ti' toksal u kuyole' vatz Aak. 27As a' u Tiixhe' ootzin tetz u qaanxelale'. As ootzimale' ta'n Aak uva' kam ni tal taama u Tiixhla Espíritu, tan nijaj b'a'nil te Aak sqi' uva' o' itenam Aak, ti' uva' la ib'an Aak kam uva' ni tal taama Aak sqi'. 28As ootzimale' sqa'n uva' kam uva' nu kupaleb'e, as kajayil nitxakonsa Aak ti' qeq'ol tu u b'a'nile', jank'al o' uva' xo'n Aak sqe, as o' uva' kat imolo o' Aak eche' uva' itz'amal ta'n Aak sqi', 29tan jank'al o' uva' kat itxaa o' Aak tul ye'xnik icheesa Aak unq'a vee' skajayil, as kat tal kan Aak sqi' uva' tz'ajel ve't u kutxumb'ale' k'atz Aak la ib'ane'. Esti'e' uva' b'axel viK'aol Aake' sukuvatz, tan b'axel kat itz'eb' viK'aol Aake' ta'n u Tiixhla Espíritu sukuvatz, jank'al o' uva' itz'eb'nal ve't u qaanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu. 30As jank'al o' uva' kat tal kan Aak sqi' uva' techal la q'anb'u ve't u kutxumb'ale' la ib'ane', as kat imolo o' Aak sk'atz. As kat toksa o' Aak jikla aamail svatz. As eela tok kuq'ii tuk' Aak. 31¿As kam q'i la qal ve't ti' unq'a yole' uva' kat vala? Tan a' u Tiixhe' at sqi'. Esti'e' ye'xheb'il la oleb' sqi', 32tan aya'l chit ik'u'l Aak kat taq' Aak viK'aole' kamoj sqi'. ¿As a' kol chit ye'l uma'toj b'a'nil q'a ye' la ib'an Aak sqe ta'n viK'aole'? 33Tan Aake' ni oksan o' jikla aamail. Esti'e' ye'xheb'il la chukun kupaav vatz Aak, o' uva' txaael ve't o' ta'n Aak. 34As a' u Cristo kat kam sqi'. As kat ul taama Aak unpajte. As xonle'l Aak tiseb'al u Tiixhe'. As Aake' ni alon ok isuuchil u kuyole' te u Tiixhe'. Esti'e' ye'xheb'il la oleb' sqi', tul la alpu kukame' ti' u kupaave'. 35As ye'xhkam la eesan kan o' k'atz u Cristo uva' xo'n o' ste. As k'uxh la kupaleb'e k'axk'o, as k'uxh la txumun qaama, as k'uxh la laq'b'al o', as k'uxh la kupaleb'e va'y, as k'uxh ye'l ve't qoksa'm, as k'uxh kam kuxh la kupaleb'e, as k'uxh la yatz'pu ve't o' tuk' ch'ich'; as ye'xheb'il la oleb' ti' qeesal kan k'atz u Cristo uva' xo'n chit o' ste, 36eche' uva' ni tal uma'l u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As ti' kunimat axh, Kub'aal Tiixh, as ni talpu ve't kukam b'enameen. As ech ve't o'e' eche' unq'a kaneero'e' uva' ni teq'ol ve't ti' iyatz'pe' tu u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', ti'k u yole'. 37As k'uxh kam kuxh la kupaleb'e, as techal chit la oleb' o' sti' ta'n u Cristo uva' xo'n chit o' ste. 38Esti'e' ootzimal sva'n uva' k'uxh la kam in as k'uxh isle'ltel in, as ye'xheb'il la oleb' ti' veesal kan k'atz u Tiixhe'. As mita'n unq'a ángel; as mita'n unq'a ib'ooq'ol unq'a b'anol va'lexhe' uva' nich'o'n taama ti' Aak; as mita'n unq'a vee' uva' at cheel; as mita'n unq'a vee' a'n tule'; 39as mita'n uve' at tu almika'; as mita'n uve' at jaq' u tx'ava'e'; as mita'n umaj unq'a vee' cheesamal kan ta'n Aak la oleb' ti' qeesal kan ti' vib'a'nil Aake' uva' qetz ta'n u Kub'aal Jesucristo, jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\