ROMANOS 9

1As ootzimal ta'n u Cristo uva' jik chit la yolon in sete. As ye'l yol nunchuli, tan a' u Tiixhla Espíritu ni alon sve uva' jik chit nunyolon sete. 2As at uma'l u mam txumu'm tu u vaanxelal uva' nich'o'nsan vaama sb'enameen, 3tan ni vale' uva' la koj uchi as la tal u Tiixhe' unkame' ti' unq'a unpaave' as la teesa kan in Aak k'atz u Cristo ti' toksat Aak unq'a tiaal Israel, k'atz u Cristo sunvaatzil. As b'a'n la ib'an ve't Aak te unq'a tiaal Israel, 4tan a' unq'a tiaal Israel uva' kat ok sme'al ik'aol u Tiixhe'. As kat atin ve't u Tiixhe' uva' nim talche' sxo'l. As kat ik'ujb'a' kan Aak u ak' tzaq'ite'. As kat tal kan Aak kam toksal iq'ii Aak. As kat talkat kan Aak kam uva' la ib'an Aak te unq'a itename'. 5As tiaal Israel unq'a q'esla kub'aale' uva' nim talche'. As an chit xo'l unq'a tiaal Israel kat itz'eb'kat u Cristo uva' Tiixh. As Aake' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. As la qoksa ve't iq'ii Aak ti' chit ib'ene'. An chite'. 6As jit kajayil unq'a tiaal Israel kat ok sitenam Tiixh. As ye'le uva' ye' koj kat itzojpisa Aak u yole' uva' tal kan Aak te u Abraham. 7As jit ti' uva' tiaal u Abraham unq'a uxhchile', as kat ok ve't sme'al ik'aol u Tiixhe'. Pet ech kat tal Aak ile' te u Abraham: Tan ti' u Isaac la kaakat unq'a aviaale', ti'k Aak. 8As ech qootzite' uva' jit kajayil unq'a tiaal u Abraham kat ok sme'al ik'aol Tiixh. Pet ta'n unq'a uxhchile' uva' kat tal kan Aak uva' la ok ve't sme'al ik'aol Aak, as a'e' uva' tiaal u Abraham vatz Aak, 9tan ech ni tal u yol ile' uva' alel kan te u Abraham: As tu u q'iie' uva' alel kan ta'n Aak, as la ul in sek'atz unpajte. As la itz'eb' uma'l vine' u Sara. As xaak la ib'ane', ti'k u yole' uva' tal u Tiixhe' te u Abraham. 10As jit ta'ne' uva' kat ib'an Aak, tul kat tal Aak u yole' te u Sara. Pet echat kat ib'an Aak ti' ka'va't unq'a tal u Rebecae', uva' ik'aol u q'esla kub'aale' uva' Isaac. 11As tul uva' ye'xnik itz'eb' ka'va'l unq'a talaj xaake' as ye'xhkam unb'ooj ma'tik ib'anata' as k'uxh b'a'n as moj ye' b'a'n, as kat tal u Tiixhe' uma'l u yol ti' unq'a ne'e', aq'al uva' ye' la jalpu isuuchil u yole' uva' alel kan ta'n Aak ti' itxaat Aak unq'a uxhchile' ti' tok sitenam Aak. As jit ti' uva' nib'an unq'a uxhchile' kat itxaakat Aak. Pet Aake' kat alon ab'il la itxaa Aak. 12As ech tal u Tiixh ile' ti' unq'a tal u Rebeca: La ok u atzikae' k'amil xe' u itz'inae', ti'k Aak. 13As kat ib'ana eche' uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal uma't u yol ile': Kat unxo'ni ve't u Jacob. Pet ech koj u Esaú, tan ye' kat voksa ve't stuul, ti'k u yole'. 14¿As kam q'i la qale'? ¿Ma la qale' uva' va'lexh kat ib'an u Tiixhe', tul kat itxaa Aak u itz'inae'? ¡Ye'le! 15As ech kat tal Aak ile' te u Moisés unpajte: Ine' la alon ab'il uva' la untxum ivatz, as la chit untxum ivatze'; as ine' la alon ab'il uva' la unb'an b'a'nil ste, as la chit unb'an b'a'nile' ste, ti'k Aak. 16As jit uve' ni tal unq'a uxhchile' tuk' vitxumb'ale' as mita'n jit ti' umaj kam uva' la ib'ane' uva' kat itxaakat Aak. Pet ti' uva' Aak kat alon, as esti'e' kat itxaa Aak unq'a uxhchile', tan Aak ni txumun ivatz. 17As eche' uma't u yol uva' tal Aak te u Faraón uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': As tuk val see uva' kat voksa axh sb'ooq'olil ti' unq'a tename', aq'al uva' la pal axh stuul uva' at pal u vijle'me' see', as aq'al uva' la paxsal untzib'lal xo'l unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', ti'k Aak, 18tan la itxum Aak ivatz umaj uxhchil, ab'il uva' la tal Aak itxumat ivatz. As la itiib'isa Aak taama umaj uxhchil, ab'il uva' la tal Aak itiib'isal taama. 19Pet kamal at umaj ex uva' ech la etal ile': «Asoj ech ni tal Aake', as ¿kam q'i uva' ni toksa Aak u kupaave' stuul? Tan techal chit la kub'ane', asoj Aak la alon,» chaj ex la etale'. 20As la val sete, ¿as ma at etijle'm uva' la eb'ek' u Tiixhe'? Tan eche' la koj uch talat u tz'aj uk'ale' te u b'itol tetze' uva': «¿Kam q'i uva' va'len kuxh vuche' kat ab'ana?» ma chaj la tale', 21tan at tijle'm u b'anol uk'ale' ti' ib'anata' kam uva' ni tal taama ti' u chaxkab'e', tan la uch ib'anat b'a'nla laj uva' ch'i'umal tilone' tuk' u chaxkab'e'. As an chit tuk' u chaxkab'e' la uch ib'anat ka't laj uva' kam kuxh ve't lajil. 22¿As ma la uch etalat ti' u Tiixhe' uva' va'lexh uve' nib'an Aak tul uva' nim taama Aak nib'an ti' unq'a tename' uva' ye' ni niman Aak? Tan k'uxh ni tal Aak uva' la ik'uch Aak vitx'i'tzi'le' ti' unq'a tename' tuk' viyak'ile', as nim chit taama Aak kat ib'an ti' unq'a tename' uva' at ve't tzan vitx'i'tzi'l Aake' sti'. As ye' kat isotzsa Aak u tename' ta'n vitx'i'tzi'le'. 23As kat itxum Aak kuvatz. As kat ik'uch Aak sqe uva' nim talchu ve't Aak. As a'e' uva' kat titz'a Aak na'ytzan ti' uva' la qootzi uva' nim talchu ve't Aak. 24O' uva' kat imolo ve't o' Aak, k'uxh o' tiaal Israel as moj jit o' tiaal Israel, 25tan eche' uva' tal kan u Tiixhe' uva' itz'ib'a kan ta'n u Oseas. As ech tal Aak ile': «Untenam,» chaj in la vale' ti' unq'a tename' uva' jitik untenam. «Xo'n ve't ex sve,» chaj in la vale' ti' unq'a tename' uva' ye' xo'nik sve, ti'k Aak. 26As ech kat tal Aak ile' unpajte: «As katil kuxhtu' uva' la alpukat uva' jit ex untenam as tzitzi' la alpukat uva' ex me'al unk'aol,» ti'k u islich Tiixhe'. 27As ech kat tal kan u Isaías ile' ti' unq'a tiaal Israel: As k'uxh ech u tachul unq'a tiaal Israel eche' tatin u sanab'e' tzi' u mar, as ye'xh jank'al unq'a tiaal Israel la kolax vatz u k'axk'oe', 28tan techal chit tuk ib'an u Kub'aal Tiixhe' vatz u tx'ava'e' kam uva' alel kan ta'n Aak, ti'k u Isaías. 29As ech tuk ib'ane' eche' uva' ma'tik talat kan u Isaías uva' ech tal ile': As ye' koj kat tal kan u Kub'aal Tiixhe' uva' ye'xheb'il la pal ti' vitxumb'al Aake', uva' ye' la sotz ve't unq'a tiaal Israel, as ech u k'axk'oe' la ul sqi' eche' uva' ib'an unq'a aa Sodoma tuk' unq'a aa Gomorra, ti'k u Isaías. 30As la pal ve't o' stuul uva' k'uxh ye' nik titz'a unq'a tename' uva' jit tiaal Israel u jikla txumb'ale' ti' tok sjikla aamail vatz u Tiixhe', as kat ok ve't jikla aamail vatz Aak. As ti' kuxh u k'ujleb'al ik'u'le'. 31Pet ech koj unq'a tiaal Israel, tan k'uxh nikat titz'a u jikla txumb'ale' ti' tok jikla aamail vatz Aak, as ye' kat ok jikla aamail. 32¿As kam sti' q'i uva' ye' kat ok jikla aamail? Tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Cristo. Pet a' kat tala uva' la ok jikla aamail ti' inimat u tzaq'ite'. As ye' kat b'ex ib'ana, tan ech kat ib'an unq'a tiaal Israel eche' umaj uxhchil uva' kat itx'et toj ti' umaj k'ub', 33eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Paloj ex stuul uva' tuk unk'ujb'a' uma'l u uxhchil uva' ech tatine' eche' k'ub' tu u Sion. As nimal uxhchil uva' ye' la sa'on. Pet ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l sti', as eche' la koj eesal iq'ii, ti'k u yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\