MATEO 1

1A' u tachul ib'ii q'ul ik'uy imam u Jesucristo tza', vitu'xh ixalam u Daviid utz, vitu'xh ixalam u Abrahaam. 2Unchee' aatz u Abrahaam, a' ik'aol atini u Isaac. Aatz u Isaac, a' ik'aol atini u Jacoob. Aatz u Jacoob, a' ik'aol atini u Judaa tuch' tere'n q'u tatzik tuch' itza'q'. 3Aatz u Judaa, a' initxa'a atin tuch' u Tamaar, u Fares tuch' u Zara. Aatz u Fares, a' ik'aol atini u Esroom. Aatz u Esroom, a' ik'aol atini u Araam. 4Aatz u Araam, a' ik'aol atini u Aminadaab. Aatz u Aminadaab, a' ik'aol atini u Nasoon. Aatz u Nasoon, a' ik'aol atini u Salmoon. 5Aatz u Salmoon, a' initxa'a atin tuch' u Rahaab, u Booz. Aatz u Booz, a' initxa'a atin tuch' u Rut, u Obeed. Aatz u Obeed, a' ik'aol atini u Isaii. 6Aatz u Isaii, a' ik'aol atini u ijlenal Daviid. Aatz u ijlenal Daviid, a' ik'aol atini u Salomoon, initxa'a tuch' u ixoj va'l tixojich u Urias. 7Unchee' aatz u Salomoon, a' ik'aol atini u Roboaam. Aatz u Roboaam, a' ik'aol atini u Abias. Aatz u Abias, a' ik'aol atini u Asa. 8Aatz u Asa, a' ik'aol atini u Josafaat. Aatz u Josafaat, a' ik'aol atini u Joraam. Aatz u Joraam, a' ik'aol atini u Uzias. 9Aatz u Uzias, a' ik'aol atini u Jotaam. Aatz u Jotaam, a' ik'aol atini u Acaaz. Aatz u Acaaz, a' ik'aol atini u Esequias. 10Aatz u Esequias, a' ik'aol atini u Manasees. Aatz u Manasees, a' ik'aol atini u Amoon. Aatz u Amoon, a' ik'aol atini u Josias. 11Aatz u Josias, a' ik'aol atini u Jeconias, tuch' tere'n itza'q'. A' titz'pe' tikuenta u txaypichil b'en tu u tx'ava' Babiloonia. 12Unchee' xamtich tek ti' u txaypichil b'en tu Babiloonia, aatz u Jeconias, atin ik'aol; aya' u Salatieel. Aatz u Salatieel, a' ik'aol atini u Zorobabeel. 13Aatz u Zorobabeel, a' ik'aol atini u Abiuud. Aatz u Abiuud, a' ik'aol atini u Eliaquiim. Aatz u Eliaquiim, a' ik'aol atini u Azoor. 14Aatz u Azoor, a' ik'aol atini u Sadooc. Aatz u Sadooc, a' ik'aol atini u Aquiim. Aatz u Aquiim, a' ik'aol atini u Eliuud. 15Aatz u Eliuud, a' ik'aol atini u Eleazar. Aatz u Eleazar, a' ik'aol atini u Mataan. Aatz u Mataan, a' ik'aol atini u Jacoob. 16Aatz u Jacoob, a' ik'aol atini u Xhep. Aya' vivinaj u Li', u alan tetz u Jesuus. Aatz u Jesuus, a' viTxaaom u Tioxh. 17Unchee' ech 14 tanul q'u k'uya mama tzi', nixe'tk'asu'l ti' u Abrahaam utz, nu'lya'oj ti' u Daviid. Utz aatz nixe'tk'asu'l ti' u Daviid, ne'nya'oj tu u txaypichil b'en tu Babiloonia, 14 paj tanul. Xe't paj k'asu'l ti' u txaypichil b'en tu Babiloonia utz, nu'lya'oj tu u titz'peb'al u Jesuus viTxaaom u Tioxh, 14 paje'. 18Unchee' ech u titz'pu u Jesucristo tza'. Aatz u Li', vinan u Jesuus, oknajich tek u Xhep ti'. Utz aatz ye'sajich motx ik'ultu tib', atin u Li' tu tiichajla yaab'il. Loq' titxumb'al u Tioxhla Espiiritu. 19Ech aatz u Xhep, va'l si'chb'ens ivinaj tan, si'chtektaq'ka u Li' itxuma. Ye' na'l si'chi'ane'. Ye't ipaxsa el itziiul, majb'al tel iq'ii tan, jikomla vinajich. 20Tuul ech va'l ma'tich itxumta' si'ane', ye'k talche' chee ma'l u aanjel tetz u Tioxh tivatzik'. Utz tal te ech tza': —Xhep, itu'xh ixalam Daviid, ye' ko'xh ka'tziiunaxh ti' iiq'ot u Li' tzi' tan, aatz va'l atil k'atza, u Tioxhla Espiiritu veti'an itxumb'al ti'. 21Ech si'itz'pu ma'l titz'in, xiak. Utz Jesuus vib'ii looksa tan, a' u Chitol tetz vitenam tu paav.— Texh te. 22Utz i'an ko'nkoxh ok u kam tzi'. Pek a' tzojpi va'l tal u Tioxh titzi' u alol tetz viyolb'al aas tal ech tza': 23—Aatz si'an ma'l u ixviak, tiira ixviak ye' tootzaj vinaj, sa'atin tu tiichajla yaab'il. Utz sachee ma'l titz'in, xiak. Aatz ib'ii saoksali utz, Emanueel. Tioxh tu kuxo'l chu u tokeb'al.— Chia. 24Ech aatz k'as u Xhep, i'an teku'en kam va'l tal u aanjel te utz, tiq'o tek u Li'. 25Loq' ye't ok k'atza. Itz'pu ko'xh u titz'in. Utz aatz itz'pi, Jesuus ib'ii toksa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\