SAN JUAN 17

1Lawi yalni Comam Jesús hunk'aan ti', xt'an̈xican̈ satcan̈ xalni Comam: —Mam, xax apni ora, c'ojb'ilxa chawacoj hin may hayin ha C'ahol ti'an, haxin̈wal chu wani paxcoj ha mayan, 2haxca hach xawac'oj sunil anma yul in k'ab' yun̈e chu wa'ni k'inal mach stan̈b'al tet mactaj xawa' wetan. 3Ha' chaliloj hune' k'inal mach stan̈b'al ti', ha' hach yohtajn̈en anma, hachn̈e Dios hach yin̈ caw syelal, b'oj hin yohtajn̈en hayin Jesucristo hin ab'ilintij hawu ti'an. 4Xwacoj ha may satyib'an̈k'inal ti'an, haxca xij sb'a munil xawa' wub'an. 5Tinan̈ Mam, apaxcoj hin may ta c'atan̈an, hune' hin may ib'iltic'a wuan yet ayin ta c'atan̈an, yet maẍto ẍwatx'i satyib'an̈k'inal ti'. 6Mactaj xa sic'leltoj xol anma xawa'ni wetan, xwa' yohtajn̈e' heb'najan tzet caw haweyi. Mactaj xawa' wet ti'an, hawet-xatic'a heb'naj, syijye heb'naj tzet chawala. 7Tinan̈, yohtajxa heb'naj ta sunil tzet xawa' wet ti'an, tawet xtita. 8Tzoti' xawal wetan, xwal pax yab'e' heb'najan, sta'wenc'oj heb'naj. Yuxin xohtajn̈e heb'naj ta yeli tawin̈ xquin titan, xa'ni heb'naj yuluj sc'ul ta hach xquin hawatijan. 9Chin tak'ecan heb'naj ti' tawetan, mataj anma machcoj win̈an ha' lan̈an hin tak'en tawetan, to han̈c'a heb'naj xawa' wetan, haxca hawet-xa heb'naj. 10Mactaj wet-xaan, hawet paxoj. Hactu' mactaj hawet, wet paxan. Yin̈ heb'naj syeb'iloj sb'a hin mayan. 11Hanic'ojxan̈e ayin satyib'an̈k'inal ti'an, cat hin meltzooj ta c'atan̈an. Wal heb'naj ti', ẍto canoj heb'naj b'eti'. Mam hachn̈e yetwanoj ay ha hak'elaxi, mactaj xawa' wetan, tan̈e heb'naj yu scan̈il haweyi, yun̈e hune'xan̈e nab'alil chucan heb'naj haca' je hayon̈ ti'. 12Yulb'al ayin xol heb'naj satyib'an̈k'inal ti'an, xin tan̈e heb'naj yu scan̈il we xawa'an. Heb'naj xawa' wet ti'an, xin tan̈e heb'najan yun̈e mach tx'oj chul yin̈ heb'naj. Yuxin mach hunuj heb'naj xetatoj sb'a, to han̈c'a naj tak'tic'a yecanoj ta ẍc'aywayi. Hactu' xu yijni sb'a tzet tz'ib'n̈eb'il yul Hawum. 13Tinan̈ Mam, chin meltzo ta c'atan̈an. Yulb'al ayintoc'oj satyib'an̈k'inal ti'an ẍwal hunk'aan tzoti' ti'an, yun̈e yoc tzalalal yin̈ yanma heb'naj haca' yecoj tzalalal yin̈ wanmaan. 14Xax wal ha tzoti' yab'e heb'najan. Anma mat tzujanoj win̈an caw ẍchiwa sc'ul yin̈ heb'naj, haxca matxa lahanoj snab'al heb'naj b'oj snab'al hunk'aanxa anma tu'. Hacpax tu' we hayin ti'an, mat lahanoj hin nab'al b'oj snab'al hunk'aanxa anma tu'an. 15Machin k'an tawetan ta chawiloj heb'naj satyib'an̈k'inal ti', to ha' chin k'an tawetan ta cha tan̈e' heb'naj tet naj matzwalil. 16Hayinti'an matxa lahanoj hin nab'al b'oj anma mat tzujanoj win̈an, hacpax tu' heb'naj tzujan win̈ ti'an matxa lahanoj ye pax snab'al heb'naj b'oj snab'al hunk'aan anma tu'. 17Yan̈e heb'naj hawetoj yu ha tzoti' st'in̈aniln̈e chala. 18Haca' xu hin hawanitij xol anma satyib'an̈k'inal ti'an, hactu' chu wanipaxtoj heb'naj xol anmaan. 19Yu sc'ulaloj yet heb'naj, ẍwacoj hin b'a yul ha k'ab'an, yun̈e caw yeli hactu' yanicoj sb'a heb'naj yul ha k'ab'. 20Matoj yun̈e heb'naj ti' ẍwa'ni woración tawetan, to yu pax hantaj mac cha'a' yuluj sc'ul win̈ yu tzoti' chala' heb'najan. 21Tinan̈ Mam, chin k'an tawetan ta hune'n̈e nab'alil chucan heb'naj. Haca' je hayon̈ ti', ayachcoj win̈an, ay hin paxcoj tawin̈an, chin k'an tawetan ta hune'n̈e chucuj heb'naj jin̈. Hactu' chu ya'noj anma yuluj sc'ul ta hach xquin hawatijan. 22Hin may xawa'an, xwa' pax tet heb'najan, yun̈e hune'n̈e nab'alil chucan heb'naj, haca' je hayon̈ ti'. 23Ayincoj yin̈ heb'najan, hachti' ayachcoj win̈an. Yu hune' ti' ẍwochean to caw hune'n̈e chucan heb'naj. Hactu' chu xtxumnuj anma ay satyib'an̈k'inal ti' to hach xquin hawatijan, cat xtxumnujpaxoj to haca' hin hawochenan, hactu' hawochen pax heb'naj tzujan win̈ ti'an. 24Mam, mactaj xawa' wet ti'an, ẍwochean ta b'ay chin ehojan hat ch'ehojpax heb'naj yun̈e yilnoj heb'naj hin may xawa'an, haxca caw ocheb'ilin hawuan yettax maẍto xwatx'i satyib'an̈k'inal ti'. 25Mam tohol hawanma, hej anma machcoj win̈an mat hach yohtajoj, yaja' wal hinan hach wohtajan. Yohtajxa pax heb'naj wetb'i ti'an to hach xquin hawatijan. 26Xcach wa' yohtajn̈e heb'najan, yaja' ẍto cam hach wa'a' yohtajn̈e heb'najan, yun̈e haca' chu hin hawochen ti'an, hactu' chu hawochen heb'naj b'oj yun̈e hayin caw chin ehojc'oj yin̈ heb'najan, ẍi Comam Jesús tet Comam Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\