SAN MATEO 1:6

6Ya' Abraham, ya' Isaac, ya' Jacob, ya' Judá b'oj heb'naj yuẍtaj, ya' Fares (b'oj yuẍtaj Zara yunin ya' Tamar). Ya' Esrom, ya' Aram, ya' Aminadab, ya' Naasón, ya' Salmón, ya' Booz (yunin ya' Rahab). Ya' Obed (yunin ya' Rut), ya' Isaí, ya' David sreyal Israel. 6Yin̈tax ya' David masanto yet x'iottoj heb'ya' Israel b'et Babilonia hato heb'ya' ti' yichmam Comam ẍb'ina sb'i: Ya' Salomón (yunin yixaltic'a ya' Urías), ya' Roboam, ya' Abías, ya' Asa. Ya' Josafat, ya' Joram, ya' Uzías, ya' Jotam, ya' Acaz, ya' Ezequías, ya' Manasés, ya' Amón, ya' Josías, ya' Jeconías (b'oj hej yuẍtaj). Lawitu' x'iottoj heb'ya' israel b'et Babilonia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More