1 BAKORINTOS 12

1Bandomi, m conmi wa fanni so tsōn kankàn numa ki cin abyon tswi tswi waa Den­ den wa nyenye ri yi apa raba. 2Nī yinu danra avo waa nī ndi ngha yini Cidon raba, nī ndi nari danya nyaco na wa bakindo baa tsùnu. Be yi mikyinni pyi ken jinni kata. 3Ci numa ra mna dan yini danra apa wama ci ba Den­ den bu Cidon ki fin mikyin'a kuri zen'aji tsaba zen bu Cindoi Yesu ba. Kati apa dzun baani wari danra Yesu ci Nwu bu Ci­ don, se apa waji ma ci ba Den­ den bu Cidon ki fin mikyin'a. 4Cidon ri yi pajukun abyon tswi tswi ama ki bye Denden'a wa nyenye dzundzun kuna yi abyon hora. 5Nyaco waa pajukun ri tsa butso yi Cindoi ci tswi tswi, ama ci Cindoi dzun­ dzun vinni waa bena tsa butso jijia. 6Pajukun badati be yibe butsobe wa tsatsa ki cincin ki cincin, ama Cidon ci dzundzun kenken wari yi pajukun byon wa tsayì butso waji. 7Ko kani kata Cidon ri yiku byon'a jiji apa waji ku tsaza pajukun kata yo sansan numa baku. 8Denden wa nyenye ri yi apa dzun abyon abu wa fyenfyen, apa dzun ki tiri kuri yiku kyinye, kata kwan dzun ci butso bu Denden dzundzun. 9Ci Denden dzundzun wari yi apa dzun byon wa dà gban pajukun baa dā do. 10Ci Denden dzun­ dzun waji wari yi apa dzun byon wa tsa butso bu Cidon bu baa ken nwo, apa dzun ki tiri ku kari yiku byon wa da dòn bu Cidon, ku kari yi apa dzun byon wa mbyàyi byon waji ko dzu bye Cidon bi re, ko dzu ki bye jon baa baba bi re, Kati, apa dzun ki tiri Denden wa nyenye ri yiku byon wa zen yi nu tsu pajukun tswi tswi. Apa dzun ki tiri ku kari yiku byon wa pofan fin aji bu nene hora. 11Ci numa ki bye abu baa ci kara kata ci Denden bu Cidon dzundzun wari ga yi ko kani kata abyon wakara tswi tswi tsadzu waa kuri con. 12Ci tsadzu waa adi ci dzun­ dzun, ama ku ci ba abendi ki cincin suu numa ki dia, abendi baaji kata ko waa be ci suu numa ra be kwan dzun kata ci adi dzundzun, kà ci numa ba Yesu Kiristi du. 13Ai kata ī kwan dzun du batisma ki bye Denden bu Cidon dzundzun maari, ci numa ra ī ci adi dzundzun. Tan­ ma ra ko apa wama ci Yahuda­ wa, ko apa wama cia Yahudawa ba, ko apa wama ci anya, ko apa wama ci nwutswen, katai kata ī kwan dzun wa Denden wa nyenye wa ci dzundzun waji. 14Adi bu apa cia abèndi dzun­ dzun maari ba, ku ci ba abendi suu numa, 15In abē ma danra, "M cimi abendi ba," ko waa ku dan numa ra, ajinderi abu dzun kwan'aku ba adi ba? 16Atsōn ma danra, "Ami cimi azo ba, ci numa ra abu dzun wa kwanmi ba adi baani." Ko waa ku dan numa ra, ajinderi abu dzun kwan'aku ba adi ba? 17Akyan adi rima ci azo vinni kuri tsanini ri fo aji? Ko akyan adi bu apa rima kyan ci atsōn vinni tsanini hunnu kuri fo fyin bu abu dzun? 18Ci numa ra Cidon mbyā aben­ di bu adi ki cincin ki cincin ci tsadzu waa ku con. 19Akyan adi bu apa rima kyan ci go kyekye dzundzun vinni, kuri cia adi ba. 20Ama go kyekye bu adi ci cincin suu be ho dibe kwan bye dzun­ dzun hunnu kan adi dzundzun. 21Ci numa azo baani ba nyaco waa ku dan yi avo danra, "M conmi waa u tsazami yo ba." Ko acin ku dan yi abē danra, "Mri conmi waa ní tsazami yo ba." 22Ama kyekye bu adi baa pajukun na mbyàbe danra be cibe ba gben bara, ci ken í ci babe. Ima cii babe ba, iri tsakai abu dzun ba. 23Go kyekye bu adi baa iri mbyàbe dan­ ra be kenbe abu dzun bara, be ci baa í nde mikyin so dibe kā badati hora. Ba ábe go kyekye bu adi baa sanbe wa mbyàmbyá bara iri nga jiji í mbyā sanbe. 24Go kyekye bu adi baa ma ci sansan cia ken í tsabe abu dzun ba. Ama Cidon mbyā adi bu apa ki bye nyaco waa ábe go kyekye bu adi baa nyani hwe hora ku yibe hwe kwan yo. 25Cidon tsa numa jiji avyon wa gafanfan kuká kà yobaba bu kye­ kye bu adi ba, ama ábe go kyekye bu adi hora be ci sansan numa ba dibe, be ci abu dzundzun. 26Ci numa ra in ago kyekye dzun mana wa fyin, badati hora kata bena wa fyin waji numa du. Ko go kyekye dzun mana fo vya, go kyekye badati na fo vya waji du. 27Ci numa ra ani baa bà Yesu kata nī ci tsadzu adi bu Yesu Kiristi. Kati, ko apa wani kata ki finni ku ci go kyekye adi bu Yesu. 28Ki fin bi bu baa bà Yesu, Cidon yi ko kani kata tswi butsoa waa ku tsa. Wa kwan pyinna ku gbè baa ri da dòn bu aji bu Cidon. Wa kwan tsara ku gbè baa ri fyen pajukun badati bu. Badati ri tsa abu baa ken nwo ki bye gbentsòn bu Cidon. Badati ri nwàdzu baa dā do ba gbentsòn bu Cidon. Badati ci baa tsaza pajukun badati yo. Badati yì byon bu atsòn wa tsa­ tsa, badati zen yi nu tsu pajukun badati ki cincin ki cincin. 29Butso bu pajukun na cincin ki cincin. Bàa pajukun kata ci fotson bu Yesu Kiristi ba. Kati, bàa pajukun kata ri ci baa dā dòn bu Cidon ba, ko be fyen pajukun bu, ko be tsa abu baa ken nwo ki bye gbentsòn bu Cidon. 30Bà ko kani kata ri nwàdzu pajukun baa dā do ba, ko be zen nu tsu badati ki cincin ki cincin, ko be pofan fin ji bu nu tsu waji. 31Ci numa ra ní so hwan ki bye abyon baa san kari kata. Tanma mri tà yini nyaco dzun wa san kari kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\