1 BAKORINTOS 14

1Abu wa san kari ciri ní ci ba acon. Kati, ní so hwan ki bye abyon bu Denden bu Cidon tuntun byon bu adòn wa dada ba. 2Ci numa ra apa dzun mana zen aji ki bye nene dzun wa ripye waa pajukun ngha fo fobe raba, apa waji na zen aji waji ba Cidon maari, kuna zen'a ba pajukun ba. Ki cin waa apa dzun wa hwayi aji waji baani. Apa waji nari zen aji wajinderi ki bye gbentsòn bu Denden bu Cidon. 3Ama aji baaji ci aji bu Cidon kuri zen aji wa myi pajukun myimyi nube dòn, kuri nube dòn dan gbanbe mikyin jiji be du gben mikyin. 4Apa wa mana zen aji ki bye nene dzun kuna tsaza dia yo maari vinni. Ama apa wana ri da dòn bu Cidon kuna tsaza abi bu baa bà Yesu nu dzundzun kata. 5Mna con waa ani kata ní dan yi nene badati ki cincin ki cincin ama san kari waa ní dan yi pajukun aji bu Cidon waa Den­ den tà yini. Ki cin waa apa wari da dòn bu aji bu Cidon yi pajukun ku kári apa wari zen yi aji ki nene badati tswi tswi, sede apa dzun ma ki tiri wa tsayi wa dan cinna bu nene hora yi pajukun baa bà Yesu kata jiji be du gben kwan yo. 6Too, ani bazhenzami, mma bi ki byeni a mana zen aji ki bye nene dzun waa nī ngha fo foni raba, niri du kake ki byemi? Niri duni abu dzun ba, se mma pofan fin aji dzun yini waa ní du yì ko m da dòn bu aji bu Cidon yini. 7Ci numa ra ko ki bye tswén bu jō, ci tsadzu abu wa gbagba ko ashenshen wa nwenwe baa cibe ba cindi ba. Apa ri fo yia akyube ba, se apa wama gbabe sansan ko kuma nwebe sansan. 8Apa wa nwe hyu ma nwea ba gben ba, tsanini apa ri mbyādi ken? 9Ci numa bani, in nī mana zen aji ba tswi nene dzun waa be fo yibe ba, akani ribi hwayì abu waa nina dan ra ri? Nina zen aji wa nya hwan azota hun. 10Anu tsu atswi tswi ki fin tswen suu numa, ama wa nyani ba cinna baani. 11Mma yimi nu tsu bu apa wana ri zen aji raba, m ci tsadzu akyon ki byea, apa waji du kà ci tsadzu akyon ki byemi. 12M yinu nina con jiji Denden bu Cidon ku yini byon waa jiji ní tsayi butso tswi tswi ki bye gbentsòn'a. Ci numa ra abu wa san kari ní nya ba mikyinni kata ciri abe byon baa ri tsaza abi bu baa bà Yesu jiji be ya pyen. 13Ki cin wakara apa wa mana zen aji ki bye nene dzun ku vo Cidon jiji ku yiku byon wa pofan fin aji waji yi pajukun. 14M mana dzwa nde ki bye nene dzun numa, denden mi nari dzwa ri nde waji ama kyinmi cia pyì numa. 15Ma ci numa mri bi tsa­ nini hun? Abu waa mri bi tsa dede waa m mana dzwa nde ra, mri bi dzwa nde ba dendenmi ba ki bye aco waa mikyinmi ri hwa yinu du. Mri tso vyon wa nya zen bu Cidon ba dendenmi, kati, mri tsa numa ki bye nyaco waa mikyinmi ri hwa yinu du. 16In ma cia numa ba, nī mana pya wa sansan ki bye Cidon ki bye nene dzun ba denden dzun ken, apa dzun ma ki bye waji wama hwa yia cinna bu aji waa nina dan raba, kuri bi tsanini ri dan kú ci numa? 17Ko waa nina pyá Cidon ra sansan, ama apa waji ri dua wa tsazaza ki byeni ba. 18M mbu mikyin yi Cidon ki cin waa m zen yì nu tsu badati kani ri. 19Ama dede waa ī mana wa Cidon ki tan wa wa Cidon, ki byemi anu waa ḿ dan aji ki bye nene badati hwehwe numa baa pajukun fo yibe bara, san kari m zen aji ngyikan tswanna ki pwe vo maari baa pajukun ri hwà yibe nu, jiji m fyenbe abu. 20Bandomi, aji wa gaga ki fin mikyinni kúká ci tsadzu bu baci baa rijan ba. Ki bye abu wa ba­ bani ní ci tsadzu baci baa rijan, ama ki bye aji wa gagani, ba ajini ní ci tsadzu baco. 21Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "M dan aji ba pajukun baa ci kara ki bye nene badati, kà ba nu bu kyòn, ko ma ci numa abe pajukun hora beri gonbe tson fo aji waa m dan yibe raba ho?" 22Ci numa ra abyon wa zen aji ki bye nene badati ci tsadzu amàza wari tà yi baa yibe wajinderi ba danra aji bu Yesu ci aji wajinderi. 23Ayo waa pajukun baa bà Yesu ma kwan cinkwan ki bye dzundzun, ko kani kata mana zen nene dzun ken, pajukun badati baa yì fobe nene baaji fo raba, ko badati baa yibe wajinderi ki bye Yesu ba, bema kabi ki tan waji beri danbe danra nī ci pajukun baa kyakya ba? 24Ama ani kata ma kyan na da dòn bu aji bu Cidon, ayo waa apa wa yia wajinderi ki bye Ci­ don bara, ko apa wa fo foa aji bu Cidon fo raba kuma kabi ki tan bye waa nī kwan kiyo ra, kuri fo aji bu ko kani kata waa Cidon tà yiku, aji waji ri tswa apa wa yia Cidon bara ki mikyin kuri mbyà yinu ba dia danra ku ci apa wa tsa abu wa baba. 25Aji baa yuyu baa ndi ki mikyin'a ra kuri fu hobe wewe ki myi. Kuri tu ben jinni ki pyen bu Cidon ri wa Cidon, kuri danra, "Ajinderi Ci­ don bani ci bye dzundzun." 26Bandomi, se kake ri? Ayo waa nima ribi kwan cin ki bye dzundzun ra san kari apa dzun ki finni ku tso vyon, apa dzun kuna fyen tà yini abu wa fyen­ fyen, apa dzun kuna dan yini abu waa Cidon tà yiku ki zo mbu, apa dzun kuna zen tswi nene dzun ken, apa dzun kúkà pofan fin aji waji tà yini. Abu waa nima tsa kata ní tsa abu wa myi dini myimyi. 27Nima ri zen tswi nene dzun ken gban, apa pyinna ko atsara vinni be zen ri tswi nene waji. Bema zen ra be zen ate ba te, apa dzun kúkà pofan fin aji waji. 28Ama apa dzun wa pofan cinna bu aji waji ma baani, ko kani kata ku bànde ba nua gyu numa, se ku zen tswi nene wakara ba mikyin'a ba Ci­ don maari vinni. 29Ní yi pajukun baa da dòn bu Cidon kwan dzun pyinna ko atsara ki pwe vo vinni be zen ri aji, pajukun badati be mba aji waa be danra sansan numa. 30Ayo waa apa dzun mana zen aji ki tiri ki nu ngha bàande raba, Cidon ma tà yi apa dzun abu ki zo mbu, se apa wa kyan kapyen na zen aji ki tiri ki nu ra, ku cikpo hunnu. 31Ki cin waa san kari ní zen ajini ate ba ate ki cin abu waa Cidon pofan tà yini mbyà ki zo mbu. Ma ci numa hunnu pajukun baa bà Yesu ri du abu wa fyenfyen kiyo, ba gben mikyin. 32Ki cin waa apa wa da dòn tsaka wa panka aroho dia. 33Ki cin waa Cidon cia apa wa con wowowo ba, ama ku ci Cidon bu mikyin wa na jinni. Ci tsadzu waa pajukun baa bà Yesu ri kwan ki tan wa wa Ci­ don ra. 34Bawuwa be bànde ba anube ki tan wa wa Cidon. Ki cin waa be babeni ba nyaco dzun waa be zen aji, ama be ci gyu numa ci tsadzu waa adòn dan ra. 35In bema con be yì abu dzun se be mbye anube aji ki ndo. Ki cin waa ci abu wa pan tsenni waa awuwa ku zen aji ki fin cinkwan bu abi bu baa bà Cidon. 36Aní Bakorintos nina ga danra aji bu Cidon kapyen jo nwoa ki byeni? Ko nina ga danra ani maari vinni duri aji waji? 37Apa dzun ma ga danra aku ci nwutsōn bu Ci­ don, ko kuma ga danra ku du gbentsòn wa dzu bye Denden bu Cidon, san kari ku hwayi aji waa mna dan yini ra ci adòn bu Cindoi. 38Ci numa ra apa waji ma gon'a tson fo aji wakara ba, apa dzun ká gon tson foku ba du. 39Ci numa ra bazhenzami, ní nde mikyinni so bye aji bu Cidon wa dan yi pajukun, ama niká kanden pajukun badati baa ri zen tswi nene badati hora ba. 40Koke waa ni mana tsa kata ní tsaku sansan, ba ki fin nyaco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\