1 BAKORINTOS 15

1Tanma bazhenzami, mna con m kyepanni yo Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi waa m ndi dan yini nī zen nde ba aji waji nina bà ra. 2Nima pan aji waji ba gben niri nwàdzu, sede nima panni ku dengere numa niri nwàdzuni ba. 3Aji wa sansan wa ci ba hwe kári ra waa m ndi fyenni ra ciri aji waa m kapyen pan danra Yesu Kiristi hu aki ki cin abu wa babai ci tsadzu waa be ndi tā ki fin Afa hora, 4Be ndeku ji shi, anyunu kò dzun kò pyinna wa kwan tsara Cidon ba doku pwadzu ki shimbi ci tsadzu waa be ndi ta ki fin Afa hora. 5Ku tà dia ki bye Bitrus, kati, kukà tà dia yi abe fotson kwan dzun dzwe nwa pyinna hora. 6Ki nyaken wakara kukà ta dia ki bye bazhenzai badati kwan dzun zan dipa tswanna ndo tswanna ki bye dzundzun. Baa hwe kári ki finbe akwín na ji cinbe tiri vo tanma, ama badati hu ra. 7Ki nyaken wakara ku tà dia yi Yakubu du. Ki nyaken wakara kukà tà dia yi abe fotson kata. 8Wa ken niken ku tà dia yimi, ami wa ci nwu wa titi wa kenmi abu dzun ba. 9Ki cin waa ami ciri anaakwi ki fin abe fotson hora kata, m fyemi waa be bami danra fotson ba, ki cin waa m ndi tà abi bu pajukun baa bà Cidon fyin kagben. 10Ama wa sansan bu Ci­ don hwari hunnu m kan tswi apa waa m ci jinna. Wa sansan'a waji waa kutsaki cinmi ra, ku tsa nyaa hwan azota ba, ki cin waa m tsa butso hweka abu be fotson badati hora ri kata. Ama cia butso waa m tsa ba gben bu dimi ba, Cidon tsari butso waji ki bye wa sansan'a waa ku yimi ra. 11Ko fotson hora ma tsari, ko mma tsari ci aji dzun­ dzun kata waa ina dan yi pajukun waa ni yi wajinderi kiyo ra. 12Cidon ma do Yesu don ki bye aki ci tsadzu waa ina dan yi pajukun ra, tsanini badati ki fin­ ni na danra Cidon ri ba doa pajukun baa huhu don ki bye aki ba? 13Beri ma kyan danra Cidon ri ba doa pajukun don ki bye aki ba, se ri kyan tà danra ku ba doa Yesu Kiristi don ki bye aki ba hun. 14Akyan Cidon rima ba doa Yesu don ki bye aki ba, aji waa ina dan yi pajukun ra ri kyan ci aji wa nya hwan azota, wajinderi waa ina yi ki byea ra ri kyan ci abu wa nya hwan azota kata, 15Kati, iri kyan kan baa nari kan kan nari zen aji be Cidon bebe. Ki cin waa i dan yi pajukun dan­ ra, ku do Yesu Kiristi ki bye aki. Ama in wa dodo ki bye aki ma baani se Cidon doa Yesu Kiristi ba cindi ba hun. 16Akyan Cidon rima ba doa pajukun baa huhu ba, se ri kyan ci ajinderi danra ku ba doa Yesu Kiristi ba. 17Akyan Cidon rima ba doa Yesu Kiristi ba, wajinderi ri kyan kan abu wa nya hwan azota, avo jinna ba akwen bu abu wa baba­ ni ri kyan kà ci tiri ki cinni. 18Kati, rima ci numa ri tà danra pajukun baa huhu baa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ra abe du, be hu baba ki jinni gbo­ gbo ra hun. 19Ima nde mikyin'i so di bu Yesu Kiristi ki cin bye­ cui wa ki myi kire vinni iri bi kan pajukun baa ci abu wa tsa cici kā pajukun badati ri kata pyuu numa. 20Ama aji wajinderi Cidon ba do Yesu Kiristi don ki bye aki. Ku ciri apa wa kapyen waa Cidon ba doku don ki fin baa huhu hora. 21Ci tsadzu waa apa dzundzun gbe aki hwa tswen rá, ci numa ki bye apa dzundzun Cidon ri ba do pajukun baa huhu don ki bye aki. 22Ci tsadzu waa ai pajukun kata iri huhu kata ki cin waa ī ci bazhenda bu yakui Adamu wa ka­ pyen, ci numa ra Cidon ri ba doi pajukun kata ba cindi. 23Ko apa wani kata ri do ki bye ayo wani kata waa Cidon ma yiku pyo. Yesu Kiristi kapyen do ra. A baa bàku ribi do ki bye ayo waa kuma kasen bi ra. 24Anyunu waji ci anyunu wa kennu. Áyo waji Yesu ri fyere tson don ki vo bu baa sen tsòn kata, ba baa sen hwe kata, kuri nde gbentsòn kata kasen yi Ataa Cidon. 25Ama tanma ci ken Yesu Kiristi ku foji tson wa tsatsa pan numa keke ya zan ayo waa Cidon ri ji ken ki cin bu abe jo ken'a hora kata be bi tu ben jinni ki pyen bu Yesu. 26Aki wa bwan apa ciri joken wa kennu waa beri bi jiku. 27Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Cidon yi Yesu gbentsòn ki cin bu koke kata." I yì nwo aji waji byenbyen numa danra Cidon ba dia nde hwe ba gbentsòn ki cin bu abu baa ki fin tswen kata nde kwa Yesu ki vo. Ama Yesu baani ba gben ki cin bu Ataa ki cin waa Ataa ba dia nderi gbentsòn waji kwaku ki vo. 28Ama waa Cidon ma fan koke kata yiku ra, aku Nwu ri nde cin'a so vo bu Ataa wa ndi nde koke kata yiku ra. ci numa Ata Cidon ri ci cin bu koke kata. 29Rima cia numa ba, ake tsari pajukun badati ki finni na du batisma ki cin bu pajukun baa huhu? Cidon ma doa baa huhu ba cindi ba, ake tsari beri du batisma jiji bu baa huhu? 30Ma ci numa akake hwari ina da bwan dii jiji í nwàdzu pajukun? 31Bazhenzami, ko anyunu wani kata m ki nu aki. Abu wa tsa m dan numa ra ki cin waa m mbu mikyin mna ndē di ki fin zen bu Cindoi Yesu ki cinni. 32Aken waa m ciyo nunu ba bupon baa ki Afisus kire ra tsazami yo ki bye ke? Akyan beri ma danra ci aji wajinderi byenbyen Cidon ri ba doa pajukun baa huhu ki bye aki ba, mri dan, "Í ji, í wa ki cin waa anyunu wa kyen iri hu nya hwan azota." 33Níká bye dini ba, niká kwan cin ba bajoni baa baba ba. Ki cin waa cinkwan wa kwan ba apa wa baba ri tsaba apa mikyin wa san­ san. 34Ní kò nwoni ki jinni san­ san, niká tsa abu wa baba riba. Pajukun badati ki finni yì dabe aji bu Cidon ba, M dan numa jiji tsenni ku panni, 35Dzun tiri apa dzun ki finni ri mbye aji danra, "Beri do baa huhu anini? Átswi adi wani waa beri pwadzu bi baku?" 36Au apa wa jeje! Uma tà abu kuri ngaa ba, se kuma so hunnu. 37Abu waa uma tà, dede waa una tàku ra ku cia ba je ba, ko ma ngyiza ko ma ngyi ke kata. 38Cidon ciri wari nde adi waa kuma con nde yi ngyi bu waji, Ko ngyi bu wani kata ri du adi wa fyeku. 39Ci numa abe adi kata be cibe tswi dzundzun ba, ci tsadzu pajukun adibe dzu ken ba dibe, awi ki hwan adibe dzu ken ba dibe, anyi baa pen don adibe dzu ken ba dibe, ajé ki jape, adibe dzu ken ba dibe. 40Adi bu abu baa Cidon mà ki don ki tiri, baa ku mà ki fin tswen ki tiri du, 41Anyunu ci ba ahwè dzundzun, ason kà ci ba hwe bua dzun, atswí kà ci ba tswi hwe bube du, ko ki fin atswí hora be mbube mba dzun ba dibe ba. 42Ci numa du ba wa dodo bu pajukun baa huhu anyunu waa Cidon ri dobe ba eindi ra. Be ndeku ji, ku so, ama Cidon ma ba dzeku ra kuri soa riba. 43Anyunu waa be jiku ra ku ci dan numa, ama anyunu waa Cidon ri ba dzeku ra kuri do ba hwe. 44Anyunu waa be nde aki hwa fin shi ra, adia ci tswi adi bu pajukun ki fin tswen kire. Anyunu waa Cidon ri ba doku ba cindi ra adia ri ci wa ripye. Apa wa ki fin tswen ci ken ku ci ba di. Ci numa ra anyunu waa Cidon ri ba doku ba cindi ra ci ken ku du adi wa ripye waa kuri ya baku ki don. 45Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Adamu wa kapyen Cidon màku apa wa ci ba cindi." Adamu wa ken niken ciri wari yi pajukun cindi wa ci kenken. 46Ci numa ra iri kapyen ci ba adi bu pajukun wakara hunnu ki nyaken Cidon ri yii adi wa ripye waa í ya ki don baku. 47Apa wa kapyen, Adamu be myiku ba jen bu tswen, ama aku apa wa kwan pyinna, Yesu Kiristi ku dzu don bi. 48Ko kani ki fin tswen kata ku ci ba adi ci tsadzu apa wa kapyen waa Ci­ don ko jen myiku kiyo ra. Ama pajukun kata baa kan pajukun bu Yesu Kiristi beri du adi wa ripye ci tsadzu adi bua wa dzu ki don bi ra. 49Tanma tsadzu waa ī dzudi ba apa waa Cidon ko jen myiku kiyo ra, ci numa ra iri bi dzudi ba apa wa dzu don bi ra. 50Bandomi, abu waa mna dan yini ra ciri, adi ba asa ri kaa ki ndo Cidon ba. Ci numa ra adi bu apa wari soso, ahwea ken'a waa kú kaya ki don bye waa abu ri soa kiyo ba. 51Ní gon tson ní fo aji bwi wakara waa mri pofan dan yini ra. Bà ai kata ri hu aki waji ba, Cidon ri pukan dii mwamwa numa tsadzu azo wa meme ki bye ande bu hyu wa nwenwe wa anyunu wa ken niken. 52Ayo waa ima fo ande bu ahyu wa nwenwe waji ra, Cidon ri ba do pajukun baa huhu hora. Beri du adi wa ripye wari hua riba, kuri ci ba cindi wa ci kenken gbogbo. Kati, ai kata Cidon ri pukan'i adii yo. 53Ki cin waa ci ken tswi di bui waa ī ci baku ki fin tswen wari huhu ra, ku kari so bé jinni, Ci­ don ku za pukan'i dii waji, wari ci ba cindi wa ci kenken gbogbo. 54Ci numa ra ki nyaken waa Ci­ don ri za pukan'i dii wari huhu wari so bé jinni kata ra, ku kari yii adi wa ripye wari hua riba, wa ci ba cindi wa ci kenken. Anyunu waji numa Cidon ri zenmu aji waa be ndi tā ki fin Afaa danra, "Ku ji ken ki cin bu aki, kukà ji aken ki cin bu koke kata". 55"Au aki, uri ji cin ki cin bu kani? Au aki uri bi tsaka apa akake ri?" 56Aki ri du gben'a ki bye abu wa baba waa pajukun ri tsa. Adon bu Cidon ri dan san yii cinna bu abu wa baba waji. 57Ci numa ra iri mbu mikyin yi Cidon wa hwa ina ji ken ki fin zen bu Cindoi Yesu Kristi. 58Ki cin wakara, bazhenzami baa concon, ní pan tse ba gben, níká ge mikyin ba. Ko anyunu wani ní foji butso bu Cindoi Yesu Kiristi wa tsatsa. Ki cin waa ní yinu danra ko tswi butso wani kata waani mana tsa ki fin zen bu Cindoi Yesu Kiristi ri tsabaa jinni nya hwan ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\