1 BAKORINTOS 7

1Tanma mri dan san yini aji ki cin aji wa mbyembye waa nī tā ki fin afa bi yimi ra. Apa wama ci tiri nukyon ci sansan. 2Ama ki cin waa apa ku she gadi ba agya wa tsatsa, san kari ko wunu wani kata ku bàn wuwa, kati, ko awuwa wani kata kúkà ci ba anu ben'a. 3San kari awunu ku yi awaa abu wa vya mikyin bu awaa, kà ci numa ba wuwa ku yi anua abu wa vya mikyin bu anua. 4Wuwa baani ba gben dzun bu dia ki cin bu adia se anua, kà ci numa ba wunu ku baani ba gben dzun bu dia ki cin bu dia se awaa. 5Níká den dini yo ba, se nima zen nde ri ba dini danra niri cikpo ya zan anyunu badati ní fan dini yi ndedzwa wa dzwadzwa ki nyaken wakara hunnu níkà mbyā shon kwan dzun, jiji Shetan kúká bi byeni ki cin waa nī gban mikyin kagben ba. 6Aji waa mna dan yini kara cia dòn ba, ama se abu waa mikyinni ma con. 7Ko waa ci numa ra, ki byemi san kari apa ku ci tsadzu m, Ama ko kani kata ci ba vyon waa Cidon vyonku. Apa dzun ci ba tswi vyon dzun, apa dzun ka ci ba tswi vyon dzun ken. 8Abu waa m mbyà ki cin bu baa ci tiri nukyon, kà ba bawuwaki san kari be cibe numa ci tsadzu waa m ci ra. 9Ama nima gban kani mikyin ba, ní banni ben, San kari apa ku ban aben, ba nū waa aeon wa ki mikyin'a ku kaagben dia. 10Ani baa bàn ben rara, mna nuni dòn, adòn waji cia dòn bumi ba. Ci don bu Cidon Cin­ doi wa danra awuwa kuká gadi ba nua ba. 11In kuma gadi ba nua se kú cia numa kuká bàn wapye riba, ko ku kasen ya bàn vyon ba nua. Ci numa ba awunu du kúká ngha awaa ba, 12Wadati ami na dan ri, cia Cindoi ba. In nwuza dzun ma ci ba awuwa dzun wa yia wajinderi ki bye Cidon ba, ama awuwa waji ma zen nde danra bé ci byecu ki dzun kúká gafan ba awuwa waji ba. 13Kati, awuwa wama ci ba awunu wa yia wajinderi ki bye Cidon ba, ama kuma dan bé ci byecu ki bye dzundzun kúká fan awunu waji ba. 14Ki cin waa wunu wa yia wajinderi bara, Cidon ri zen nde baku ki cin waa ku ci abu dzun­ dzun ba awaa. Ka ci numa du ba awuwa wari yia wajinderi bara Cidon ri zen nde baku ki bye waa ku ci dzundzun ba nua wa yi wajinderi, Ma cia numa ba, Cidon ri zen'ande ba bazhen­ zhenbe ba, ama Cidon na zen nde ba bazhenzhenbe hora. 15Ama apa dzun wama yia wajinderi ki bye Yesu ba, kuma con ku gafan ba awaa wa yi wajinderi ku gafan'a. Kà ci numa ba awuwa wari bàa Yesu ba, kuma con ku gafan ba anua wari bà Yesu aku du ku gafan'a, ki cin waa Cidon ri con í ci byecu wa rito. 16Au wuwa, uri tsanini yinu danra u ribi nwàdzu nuu, kati, au wunu du, uri tsanini yinu danra uri tsaka wa nwàdzu awàu, 17Ko kani kata ku ci byecua waa Cidon yiku waa kukà baku nde kiyo. Wakara ci abu wa fyenfyen waa mna fyen abi bu baa bà Yesu ko kini kata. 18Ko apa wani kata wama ndi kyu abukua hunnu Ci­ don hun baku nde, kuká nga ku kasen ya yi abukua ku ci akon ba. Apa waa Cidon baku ba abukua ki tiri kon numa kuká nya nyaco waa be kyuku yo ba. 19Ko apa wama kyu abuku ko apa wama kyua ba, cia abu dzun ba, apa ku kon dòn bu Cidon maari. 20Ko apa wani kata ku ci byecua waa ku ndi ci Cidon baku ra. 21Uma ndi ci anya dede waa Cidon bau nde ra, úká gau ji dzun ba. Ama uma du nyaco waa ú kan aku diu ú pan nyaco waji. 22Apa wama ndi ci nya bu apa dzun, Cidon Cindoi baku nde bi, ku kan akù dia ki bye Cindoi ra. Kati, apa wama ci bye­ cu bu aku dia Yesu Kiristi ma baku nde apa waji ci nyaa. 23Ci­ don hwenni ba asa bu Yesu ci numa ra níká zen nde ní kan nya bu apa dzun ba. 24Ani bandomi, san kari ko kani ku ci byecu bu vyon ba Cindoi Yesu Kiristi ci tsa­ dzu waa ku ndi ci baku ayo waa Cidon ndi baku nde kapyen ra. 25Aji ki cin bawuwa baa ngha banbe aben raba ra, m cimi ba aji dzun wa dzu bye Cindoi bi ba, ama mri zen aji yini tsadzu apa waa ki bye wa sansan bu Cidon hwari hunnu m kan apa wajinderi. 26Mna mbyà abu wa san kari apa ku cia numa tsadzu waa ku ci, ki cin fyin wa na tswen ra. 27Uma ci ba ajù bu aben ki hwan u, too, ká nga danra uri gbekyu re don ba. Ajù bu aben ma baani ki hwan u ká nga danra uri ban ben ba. 28Ci numa ra ko apa ma ban wuwa baa ba. Ko nwu mafan wa wuwa ma ban aben baa ba. Ki cin waa baa ma ban ben beri wa fyin ki bye byecu bu aben, ami mna con m kodzuni afyin waji yo. 29Bandomi, cinna bu aji waa mna dan yini ra ci kara. Anyunu nabèn jinni ra. Ki cin wakara bawunu baa ci ba bawuwa be ci tsadzu be cibe ba wuwa ba. 30Baa na ku ndekuto be ci tsa­ dzu baa na pebe mikyin ba, Kati, baa na mbu mikyin be ci tsadzu bena mbube mikyin ba. Kata, baa na hwen ti be ci tsadzu bena hwenbe ba abu dzun ba. 31Baa ri tsa butso ba tswén bu butso wa ki fin tswen béká nde gbenbe yi tswén bu butso waji ba, ki cin waa abu wa ki fin tswen ri nwā­ dzudzu. 32Abu waa mna con ciri ní nwàdzu ki fin fyin wa ki fin tswen. Apa wama ci nukyon kuri lolo hwan'a so bye butso bu Ci­ don wa tsatsa ki cin waa kuri con ku tsa abu wa we hwan bu Ci­ don ki bye butso waa kuna ri tsa ra. 33Ama apa wa ci ba wuwa ri nde mikyin'a so bye butso wa ki fin tswen, ki cin waa kuri con ku tsa vya mikyin bu awaa. 34Mikyin'a gafan pyinna ra hun. Awuwa wa ci nukyon ko nwu mafan wa wuwa kuri nde mikyin'a so ki cin butso bu Cin­ doi. Ama awuwa ben ri nde mikyin'a so bye butso wa ki fin tswen ki cin waa kuri con ku tsa abu wa vya mikyin bu nua. 35Mna dan yini numa ki cin waa jiji m tsazani yo, cia tsadzu mna con m tseni jù ki hwan ba. Mna con ní tsa abu wa sansan ki pyen bu Cindoi, ní fan dini ba mikyinni so bye Cindoi Yesu, abu dzun kúká yi mikyinni ku gafan jinni pyinna ba. 36Apa wama tsaa wuwa ben waa ku vo so myi ra sansan ba, ma fanku so byeri mu mbamba wa ya ndo ben ko nwādzudzu ma, kuma gban kaa mikyin ba, ku tsa abu wa vya hwan'a be tse aben, cia abu wa baba ba. 37Apa dzun ma dan ki fin mikyin'a ba gben danra kuri ban'a ben ba, kuri tse gban ki bye nugea, kati apa dzun teaku tete danra ku tsa numa ba, ama apa wama ci numa san kari kuká ban wuwa waji ba. 38Ci numa ra apa wama nde nwua yi aben ci abu wa sansan, apa wama ndea nwua yi aben ba, san kari. 39Ajù bu aben sa ci tiri ki hwan bu wuwa dede waa anua ci tiri ba cindi. Ama anua ma hua ra ku ci ba nyaco waa ku ban wunu dzun wa sanku ki mikyin, ama se ma ci apa wa bà Cidon. 40Abu waa m mbyà ra ciri, awuwa waa anua ma hu ra, kuká ban wunu dzun riba, kuri mbu mikyin kari waa ku ban wunu dzun. Mna ga danra aji wa gaga waji dzu bye Cidon bi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\