1 TIMOTI 1

1Ami Bulus fotson bu Yesu Kiristi, Cidon wa nwàdzui ba Yesu Kiristi waa ī ho zoī so nya­ co na ge cin'a ra gbèmi ri jiji m ci fotson. 2Mna ta afa wakara ri na yiu, au Timoti nwumi wajinderi wa ki bye aji bu Yesu Kiristi: Ata Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku san u sansan, ku hwi ciciu, ku yiu mikyin wa na jinni. 3Tsadzu waa m ndi pan nyaco wa ya ki Makidoniya dzwa naya ra, m ndi vou danra, ú ci finka Afisus jiji ú nu pajukun baa na fyen abu wa ci akan ki bye waji ra don jiji be fan jinni. 4Úkà dan yibe jiji be gadi ba ason wa dzwadzwa ba aji bu anwo tsu wa hwèn kapyò suu numa ra, ki cin waa aji baakara ri gbe ayepye wa nya hwan azota numa ribi. Kuri tà yia apa abu dzun waa apa ku tsa we hwan bu Cidon ba, se wajinderi maari vinni ri tà yiiri abu wa we hwen bu Cidon. 5Abu wa hwa m nuu dòn numa ra ki cin waa ú yi pajukun be dado acon wa con dibe wa byenbyen wari dzu fin mikyin wa nyenye ribi ra so don, baa cibe ba aban­ fyon bu aji dzun wa baba ki cin­ be bara be ci ba wajinderi wa byenbyen. 6Pajukun badati ngya co ka hwan fan abu baajinderi baakara na zen aji wa nya hwan azota ri. 7Bena nya jiji be fyen pajukun badati adon bu Cidon, ama abe ba dibe be hwa yibe cinna bu aji wana dzu ki nube raba, aji baa bena dan ba gben mikyinbe kata ra, abe ba dibe aji baaji na wabe ngyi. 8I yinu danra, adòn sansan, in aga mana bàku coa ndafan jinni. 9Ú hwayi sansan danra, be nde­ be adòn so jiji bu apa baa na tsa abu wa byenbyen ba, ama be nde so jiji bu apa baa gban cin baa na gbekyan don, ba baa ri nwa pajukun nwe wa baba, ba baa yìbe Cidon ba, ba baa yībe tswén'a hwe ba. Baa ri bwan atabe ba ayobe ra, ci jiji bu baa bwan pa, 10ba baa ri tsa agya, ba bawunu baa ri tsa aso ri na ba dibe ra, ba baa ri vyi pajukun, ba baa kankan, ba baa ri ge aji be pa ki nu ra, ba badati baa na tsa abu badati baa wea ba abu wa fyenfyen wa byenbyen ba. 11Abu wa fyenfyen wa byenbyen waji ci Aji wa Sansan waa Yesu Kiristi nde kwami ki vo jiji m dan yi pajukun ra. Aji wa Sansan wari tà yii ahwè bu Cidon ba wa sansan'a. 12Mna mbu mikyin yi Cindoi Yesu Kiristi wa yimi gben mikyin wa tsa butso wakara ra, mna tsaku mgbagye ki cin waa ku mbyàmi fye wa tsaku butso, ku gbèmi danra, m kofyin tsa butso waku. 13Ko waa m ndi na zen ba boa, m taku fyin, m kana tsoku ce ra, Cidon hwi cicimi ki cin waa m ndi yimi wajinderi ki bye Cindoi Yesu Ki­ risti raba tiri ra, m ndi yìmi cinna bu abu waa m ndi na tsa raba. 14Cindoi Yesu Kiristi sanmi ba wa sansan'a suu numa, ku hwa yimi yi wajinderi ki byea mkà con pa­ jukun badati. Ku vyon'i ai baa kwan cin ki dzun baku ra wajinderi ba acon wari dzu byea ribi ra. 15Aji waa be dan danra, Yesu Kiristi bi ki fin tswen wakara jiji ku nwàdzu pajukun baa tsa abu wa baba ra, ci aji wa byenbyen wa fye waa í panku ba avo pyinna, Ki fin pajukun baa tsa abu wa baba hora ami ci akùbe ki bye abu wa baba wa tsatsa. 16Abu wa hwa, ko waa m tsa abu wa baba ka pa­ jukun ri kata ra, Cidon tā akimi ki cin waa kú tà yi pajukun badati be mbyàyi danra, ku ci apa wa ta mikyin suu numa, tsadzu waa ku ta mikyin bami ami pa wa tsa abu wa baba ka pajukun kata ra; wa­ kara na tà yi pajukun kata danra, mikyin wa tata waa Yesu ta bami ra pajukun baa ribi ki nyaken ri yi wajinderi ki byea ra ribi du cindi wa ci kenken. 17Ahwè ba gben kú ci abu Akù wa ci kenken ko nukon. Ku ciri Cidon dzundzun maari vinni wari hua ba, apa tsa yia wa mbyà kaku ba azo ba. I she shia í yiku hwe kenken numa yaya. Ku ci numa. 18Au Timoti nwumi, mna nde adòn wakara wa we ba aji baa baa da dòn bu Cidon ndi dan ki cin u gbogbo ra kwau ki vou. Aji baakara ci tsadzu atswén bu aken ki byeu, ú pan gben ki dibe jiji ú nuken sansan numa. 19Ú pansan wajinderiu nde so san­ san, ba abu wa sansan waa mikyin u ma fyen ta yiu. Pajukun badati sinni ba abu baa mikyinbe fyen ta yibe ra be nde wajinderibe tswà jì jinni tsadzu akò ri gban ya gafan ki cin aban ki fin nu ra. 20Himinayus ba Ali­ kizanda be ki fin tswi pajukun baakara du, m tswà sube yi She­ tan jiji ku na tenbe béká zen babo bu Cidon riba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\