2 TIMOTI 1

1Ami Bulus waa Cidon zen nde cemi kan fotson bu Yesu Kiristi, jiji m dan yi pajukun aji ki cin anuge waa Cidon ge dan­ ra, apa ma bà dzu di bu Yesu Kiristi hunnu kuri du cindi ra. Ami mna ta afa wakara ri na yiu, au Timoti anwu wa conconmi. 2Atai Cidon ba Cindoi Yesu Ki­ risti ku san u sansan, ku hwi ciciu, ku yiu mikyin wa na jinni. 3Mna mbu mikyin yi Cidon waa mna waku ba mikyin dzun­ dzun ndafan jinni ci tsadzu waa abe yakumi ndi tsa ra. Mna dzwa nde na pya Cidon weu ki cin u ko nukon. 4Mna kyepan ba nde­ kuto waa u ndi ku ba janme ki zou bobo numa ra. Mna pya an­ yutu ba afitse jiji m mbyà zou, jiji m mbu mikyin suu numa. 5Mna kyepan ba wajinderiu wa byenbyen waa ù ci baku ci tsa­ dzu waa Lois yakuu ba Afiniki ayou ndi ci baku ra. Ci numa ra m wemi bonban ki cin u ba. 6Ki cin wakara mna con m kyepan u yo jiji ú tsa sansan ba abyon wa ki byeu waa Cidon ndi yiu anyu­ nu waa m ndi sen u vo ki cin u ra. 7Ki cin waa Denden waa Ci­ don yii ra, hwari yii zin'i azin bu abu dzun ba. Ama Denden waji ci Denden wa yi apa gben, ba acon wa con apa, kukà hwa yii ri pan yi cinna bu dii sansan. 8Ki cin wakara ká dada pan tsenni wa dan aji ki cin bu Cin­ doi ko ki cinmi ami waa be pan­ mi nde tse jinni ki cin'a ci kara ba. Ama ú gban mikyin ú wa fyin ki cin Aji wa Sansan waji ki bye gben bu Cidon. 9Cidon nwàdzui, kukà bai nde jiji í bi ci byecu wa sansan nyenye numa. Bà ki cin wa sansan wa tsa yiyi bu dii hwa­ ri hunnu Cidon nwàdzui raba, ama ku nwàdzui ki bye con mikyin'a ba wa sansan'a waa ku tsai ki cin bu Yesu Kiristi avo ndi gbogbo dzu jinni bi ra. 10Tanma Cidon ta yii wa san­ san'a waji ki byeya numa ki bye akyon waa Yesu Kiristi apa wa nwàdzui bi ra. Ku kagben bu aki ra. Ki bye Aji wa Sansan ra ku ta yii cindi ki byeya numa waa aki ri bwan kaaku ba. 11Aji waji ciri aji waa Cidon cemi danra, m kan fotson wa nde aji waji dan yi pajukun, m kan manu wa nde aji waji fyen ta yi pajukun. 12Ci abu wa tsa mna wa fyin waji numa ra hun. Ama tsenni panmi ba, ki cin waa m yì apa waa mna yi wajinderi ki byea ranu. M yìnu ku tsayi wa nde abu waa m nde kwaku ki voa ra konso hun sansan keke yaya ki bye Anyunu wa hun ra. 13U bà be bu aji baajinderi baa ù ndi fo ki numi sansan. Pantse san gbangban numa ki cin wajinderi, ba acon wa con pa­ jukun ki bye Yesu Kiristi. 14Ki bye gbentsòn bu Denden wa nyenye wa bai ci dzun ra. Ú kon abu wa sansan waa be nde kwau kì vou ra sansan. 15Ù yìnu danra, pajukun baa bà Cidon baa ki fin jen bu Asiya kata be she gafan jinni ra, kwan ba Fijalas ba Har­ majanas kata du. 16Mna pya Ci­ don ku san baci bando Unasifaras sansan, ki cin waa Unasifaras zen gbanmi mikyin cia wa dandan ba. Ko waa be panmi nde tse so jinni ra, pan'aku tsenni wa bi byemi ba. 17Waa ku bi zan ki finka Roma numa, ku nyà panmi. 18Anyunu wa hun ra Cindoi ku hwi cicia. Au yì tsazaza waa ku tsa suu numa ki finka Afisus ranu kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\