2 TIMOTI 3

1Ú hwayi sansan danra, anyu­ nu wa kennu ma mbamba tiri ra, afyin ribi na fin tswen suu. 2Anyunu waji ma mba tiri ra, ko kani ri con dia maari vinni, pa­ jukun ri lolo hwanbe ri so bye àbè, beri caco ri cì dibe, beri tso pajukun ce, beri fobe tson bu atabe ba ayobe ba, abu ri ken'a azobe ba, beri zinbe azin bu Ci­ don ba. 3Beri hwabe ce bu apa dzun ba, beri conbe aji bu avyon ba, beri zen aji tsaba cin bu pa­ jukun, beri ge nwo be bu dibe, beri babe cin ba, mikyinbe ri ci baba numa, beri conbe aji bu abu dzun wa sansan ba, 4pa-jukun ri ho dibe ri hwen yi ajo zebe, beri pyi kyin, beri cì dibe, beri con aji bu ashara wa tsatsa ka aji bu Cidon ri. 5Azobe ci azo bu pajukun baa bà Cidon ama ki fin mikyinbe be sinni agben bu Cidon. Ú gadi ba tswi pa­ jukun baakara. 6Pajukun badati ki tiri ki finbe be bon na ya ndo pajukun na bye bawuwa baa je­ je, baa abu wa baba ji hore mikyinbe don rara, abyon wa ba­ ba kà pan hou mikyinbe don ra. 7A bawuwa baaji na gon tson na fo abu wa fyenfyen ko nukon, ama be yìbe aji wa byenbyen waa bé pan ba. 8Andi Yanisus ba Yambarisu be ndi sunnu ba Musa numa ci tsadzu waa pa­ jukun baakara na sunnu ba aji wa byenbyen ra. Mikyin bu pa­ jukun baaji vyin pukan jinni ra, wajinderi bube waa be ci baku ra, ci abu wa nya hwan azota. 9Ama beri yabé ki pyen ba abu waji waa bena tsa raba. Ki cin waa pajukun kata ri fè yinu mwamwa numa danra, bena jeje, ci tsadzu waa pajukun ndi fè yi aje bu abe Yanisus ba Yamba­ risu ra. 10Au Timoti, u ndi gon tson nari fo ajimi, ù ten abemi, ù yì abu waa mna ma ki mikyin­ mi ranu, ù yi wajinderi waa m yi ki bye Yesu ranu, ù yinu danra, m ci apa wa gban mikyin, ù yinu danra, m ci apa wa con pajukun, ù yinu danra, m ci apa wa gban mikyin wa fyin. 11Ù yi afyin waa pajukun tami, ba afyin waa m wa ranu. Ú kyepan ba afyin baa ndi dumi ki finka Antakiya, ba Iko­ niya, ka ba Listira ra. M̀ ndi gban mikyin wa afyin baakara kata, Yesu kà nwàdzumi ki vobe kata. 12Ko kani kata wama con jiji ku kwan cin ki bye dzundzun ba Yesu Kiristi, jiji ku tsa abuu Cidon ndafan jinni numa, se ku­ ma wa fyin. 13Pajukun baa tsa abu wa baba, ba pajukun baa bye apa, beri foji abu wa baba wa tsa kwankwan kiyo yaya ki pyen. Beri bye pajukun, be kari bye dibe du. 14Ama, au, ú bà abe bu aji baa m ndi fyen u, ù yi wajinderi kiyo ra ndafan jinni sansan numa foji wa yaya ki pyen. Ú mbye diu danra, abu baaji ù fyen ki vo bu kani waji re? 15U yinu, ávo waa ù ndi ci tiri nwutishe, ù yi afa baa nyenye nu. Afa baaji tsayì wa tà yi apa nyaco wa nwàdzudzu ki bye wajinderi wa yiyi ki bye Yesu Kiristi. 16Ko aji wani kata wa ki fín afa hora, dzu bye Cidon bi, aji baaji san wa fyen apa bu, be ci aji baa nu apa dòn, be ci aji baa gbe apa tson, be ci aji baa naten apa, jiji apa ku tsa abuu Cidon ndafan jinni sansan. 17Jiji ko kani kata wama tsa butso bu Cidon ku ci apa wajinderi wa tsaka wa kon dia so hun jiji bu butso wa sansan wani kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\