2 TIMOTI 4

1Ú kyepan ba waa Yesu Ki­ risti ri kasen ribi tsa tson ra. Ki cin wakara mna nuu dòn ki pyen bu Cidon ba Yesu Kiristi wari mbye pajukun baa huhu, ba baa riju akwen ra. 2Mna nuu dòn bàvo kiyo danra, ú so hwan kiyo, ú dan aji bu Cidon yi pa­ jukun, ko uma du nyaco, ko uma duu nyaco ba. Ú nya pajukun nde, ú gbebe tson, ú nube don, ú gban mikyin, ú foji abu wana fyen pajukun fyenfyen. 3Anyunu nabi ki pyen waa pajukun ribi zenbe nde jiji be gon tson ki bye abu wa fyenfyen wajinderi ba. Pajukun ribi conka waa jiji be gon tson be fo aji wari vyakàbe ki dibe vinni. Beri nyà manu baa ri fyen abu wari vyabe ki dibe ra, kwan bye dzundzun. 4Beri zenbe nde jiji be gon tson jiji be fo aji wa byenbyen ba, beri gon tson ri fo aji wa màmá azota. 5Ama, au, ú pan diu sansan, ko ki bye kake kata, ú gban mikyin, ú wa fyin, ú tsa vinni butso wa fye waa apa wa bà Cidon ku tsa. 6Bumi, anyunu mba tiri waa pa­ jukun ri ndemi ri bwanbwan ra, anyunu wa do kyonmi mba tiri ra. 7M̀ pansan wajinderimi gbangban numa, m nuken nunu, jinna vinni ra ri. M bà aji bu Cidon ndafan jinni kata, 8abu wa datimi tanma ci avokwin bu abu wa sansan wa tsatsa waa be nde so don na ge cinmi ra ri. Anyunu wa hun waa Yesu Cindoi wari fo kwen ndafan jinni sansan numa ribi ra, kuri yimi avokwin waji. Kuri yimi dzun­ dzunmi maari vinni ba, ama kuri yimi ba pajukun baa lolo hwanbe so nyaco na bàzoa ra. 9Ú nga jiji ú bi ge ki byemi ba mbwari. 10Di-mas vya aji bu abu wa ki fin tswen wakara, ku she fanmi jinni, ku yara ki Tasalonika ra. Karaska ya­ ra ki Galatiya ra. Titus yara ki fín jen bu Dalmastiya ra. 11Apa wa dati bami ci, fan Luka adzun­ dzun'a maari ri. U yi Markus ku kyen dzun bau bi, ki cin waa ku ci apa wa tsakà wa tsazami yo ki bye butso suu numa. 12M̀ tson Tikikus tson ya ki Afisus. 13Ùma bi ra, ú ho agbagidimi waa m ndi fan we ki bye Karbus ki Taruwasu ra, bi yimi. Ú ho afa kwan yo bi yimi, tuntun afa waa be mbyāku ba ageho raba. 14Alikizanda, apa wa ngyongyu ra, tsami abu wa baba tutu. Cidon ri banku ton bu abu wa baba waa ku tsami ra banban. 15Au du, ú tsa sansan ba diu, ki cin waa kuna zen tsaba ajii numa cia wa dandan ba. 16Dede waa m ndi kapyen pantse na zen aji ra, apa dzun wa zen nde ba ajimi baani, katabe be she gafan jinni fanmi so dzundzunmi. Mna pya danra, Cidon kúká banbe ton bu abu wa baba waji yo ba. 17Ama Cidon bami ci bye dzundzun, ku yimi agben mikyin, m̀ dan ajia zan myi yi atsu pajukun badati fo. Ci­ don nwàdzumi ki nu zenku. 18Ci-don ri nwàdzumi ki vo bu abu wa baba wani kata, kuri ndemi ya zan ndo tson'a ki don. Ahwè ku ci abua kenken keke numa yaya ko nukon. Ku ci numa. 19Ú nà Briska, ba Akila, ba zhen baci bando Unasifaras kiyo. 20Arastus ci tiri ki Korintos. Tarafimus foa vya ba, m fanku ki Militus. 21Ú so hwan kiyo, ú bi ge ki byemi ba ambwari ka­ pyen waa iri ka fin àdinu ra. Afi­ bulus, ba Budis, Linus, ba Kalafidiya, ba bandoi kire kata na nàu kiyo. 22Cindoi ku sanni san­ san, ku hwi cicini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\