BUTSO BU ABE FOTSON 1

1Au Tiyofilus mna nàu jen. Ki fin afami wa kapyen ra m tā abu baa Yesu tsa ki fin'a tsatsa tsa ba abu baa ku fyen kata avo waa ku ndi jo nwo butsoa ra, 2pan numa yaya zan anyunu waa Cidon ndeku neya ki hwadon. Kapyen waa Cidon ku ndeku neya ki don ra, aku Yesu nu abe fotson baa ku cebe hora dòn ki cin abu waa be ei. Ku nube dòn waji ki bye gbentsòn bu Denden bu Cidon. 3Ki fin anyunu dipa pyinna ki nya­ ken bu akia, ku tà dia yibe ki bye nyaco tswi tswi baa tà yibe ajinderi be yinu danra ku ci ba cindi. Be mbyàku ku zen aji babe ki cin ndo tson bu Cidon. 4Ayo waa be kwan na bye dzundzun ba dibe ra, ku nube dòn danra, "Niká dada do fan finka Urushalima ba, ní ci bàzo nuge bu Atami waa m ndi yya cea yini ra. 5Nī yinu danra Yohanna ndi tsa batisma ba jape, ama fan anyunu titi numa waa ani ribi du batisma ki bye Denden bu Cidon." 6Ayo waa be kwan cin ki dzun ba Yesu ra, be mbyeku danra, "Cindo, wakara ciri ayo waa uri fyere tson bu Isra'ila kasen nde yibe ki vo?" 7Yesu pofan nua dan yibe danra, "Cia butsoni waa ní yi anyunu ba ayo waa Ata Cidon gbè ki bye gbentsòn'a ba. 8Ama niri bi du agben ayo waa Denden bu Cidon ma bi ki cinni ra, niri bi zen ajibyen ki cinmi ki Urushalima ba Samariya keke ya tete ki bye waa atswen teyo." 9Ki nyaken waa Yesu dan vin­ ni aji wakara numa abe baa bàku dan be wezo numa se be mbyà Cidon gaku di ba jen, anandi bi tswan reku jan babe jinni ki zo. 10Waa Yesu ne naya ra, be tafan zobe na wezo ki hwa cucu ki don, mwamwa numa be mbyà pajukun pyinna dze tukpa bu­ fyen pantse na go kyekyea. 11Abe pajukun baa kwan dzun pyinna hora be danra, "Ani pajukun baa ki Galili ake tsari nī pantse na wezo ya hwa cucu ki don? Yesu waa Cidon gaku di bani ndeku neya ki don ra, ku kari kasen ribi tiri ci tsadzu waa nī mbyàku ne naya ra." 12Be kasen dzu wa ki cin age dzun waa beri baku danra Zaitun, bi Urushalima. Age waji cia naco ba Urushalima ba, anaa ri zan tsadzu lamba dzundzun maari. 13Be kà ki finka, be ya ki bye atan wa ki don abye waa beri kà kyòn kiyo ra, Bitrus, Yohanna, Yakubu, Andarawus ba Filibus ba Toma, Bartalamawus ba Matiyu, ba Yakubu nwu bu Alfayas, ba Siman apa wa fìfi tswen, ba Yahuda nwu bu Yakubu. 14Katabe kwan cinbe kenbi ba mikyin dzundzun, bena vo Cidon bàvo kiyo ko nukon. Abe ba bazhenza bu Yesu ba­ wunu, kwan ba abi bu bawuwa. Mariyamu ayo bu Yesu ki finbe du. 15Ayo waji Bitrus kā do don pantse don ki fin bazhenzaa baa bà Yesu, be kwan dzun kata zan dipa shizhen. 16Bitrus danra, "Bando, aji waa Denden bu Ci­ don hwa yi Dawuda zen aji ki cin bu Yahuda Isikariyoti ra abu waji ci ken ku tsa. Yahuda Isika­ riyoti ci dzundzun ki fin'i waa Yesu ceku jiji ku bai tsa butso ki dzun. Ama jinna Yahuda vyin pukan kasen kan apa wa ho pajukun nyaco wa pan Yesu." 18(Yahuda nde vo kwin bu abu wa babaa waa ku pan ra nde ya hwen ada kiyo. Ki nyaken wakara ku kokwi dzu tá jinni afin'a kyi gban gafan jinni ambifua pwadzu we yá. 19Ko kani kata fo aji wa­ kara nu ki Urushalima, be ba azen bu ada waji ki nu tsube danra "Akadama," Cinna bu azen waji danra, ada bu asa). 20Bitrus kà danra, "Ci tsadzu be ndi ta ki fin afa wa tso vyon danra, 'Andoa ku kan ken findo, apa dzun ká ciyo ba!' Abye dzun kà danra, 'Apa dzun ku za abutsoa.' 21"Ki cin wakara apa dzun ku kwan bai jiji ku dan yi pajukun aji wajinderi ki cin wa dodo bu Cin­ doi Yesu. 22Apa waji ci ken ku ci dzundzun ki fin abi bui avo waa Yesu ndi bai na kyen ki we bu Yohanna wa tsa batisma pan numa ya zan ki bye anyunu waa Cidon nde Yesu don gadi bai ra." 23Be gbè azen bu pajukun pyin­ na, apa dzun ci Yusufu waa beri baku danra Barsaba, kati badati ri baku danra Yustus. Apa wa dzun azen'a danra Matiyas. 24Ki bye wakara be vo Cidon danra, "Cin­ doi, ù yi mikyin bu ko kani kata nu. Ta yii apa waa uri con 25ku za fin tson bu fotson waa Yahuda fan ta jinni ya ki bye vokwin'a wa ci kenken ra." 26Ki nyaken wakara be mba mbo jiji be ce apa dzun ki finbe pyinna hora. Ambo kò ki cin Bu Matiyas be ndeku kwan babe dzwe nwa dzundzun abe fotson bu Yesu hora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\