BUTSO BU ABE FOTSON 10

1Apa dzun ki tiri ki Kaisa­ riya beri baku danra Karni­ liyus. Apa waji ci baco wa ki pyen bu abi baa nuken waa beri ba danra, abi bu baa nuken wa ki Italiya. 2Ku ci apa wa nde mikyin'a yi Cidon. Aku ba fin ndoa kata be ci baa zinzin bu Cidon. Kuna ri vyon pajukun vyon tafan vo suu numa. Ku kana vo Cidon ko nukon. 3Anyunu dzun dede akan tsara wa nyuzota, a nwutsōn bu Cidon bi ki byea ki zo fyen. Ku kàbi, a bānde danra, "Karniliyus!" 4Karniliyus nwafan zo bàku ki dn gangan numa, afin'a sunsun kata, a danra, "Akake waji tsari?" Nwutsōn ra dan yiku danra, "Ande wa zazau waa una za ki pyen bu Cidon ra, ba avo wa ta fanfan waa ù tafan na vyon pajukun vyon ra zan ki pyen bu Cidon ra. Be ci abu baa kyepanpan ki pyen bu Cidon tanma. 5Tanma ú tson pajukun ya ki Yafa be ya ba Siman waa beri baku danra Bitrus ra nde. 6Kū bi kà kyon ki ndo Siman wa fo ageho waa ndoa ki nu teku ra." 7Ki nyaken waa nwutsōn bu Cidon wa zen aji baku ra yaa ra, se ku ba zhenzhen nyà bandoa badati kwan dzun pyinna, kà ba apa wa nuken dzun wa ci apa wa zin Cidon du, ku ci dzundzun ki fin baa ri konku ko nukon. 8Karniliyus dan vinni abu wa tsa kata yibe, ku tsonbe ya ki Yafa. 9Nakyabyea be ki fin kyon naya, dede waa be nabèn ba finka Yafa numa, dede waji Bitrus neya ki cin tan waa be myi be tsuken cin'a ba jen, jiji ku ya vo Cidon. 10Ayo waji ambo bwan Bitrus kuna nya buju wa jiji ku ji. Be ki fin wana tsaku buju ki vo numa se ku mbyà zo fyen. 11Ku mbyà bye hwadon pofan jinni, abu dzun dzwa dzu don nabi kwakyi numa ci tsadzu atukpa ci ba cin pwe anyena. 12Ki fin'a atswi wi wani kata ki fin tswen kiyo, tswi wi baa kpa ba fin, ba anyi baa pen don kata. 13Se akyu dzun na dan yiku dan­ ra, "Bitrus, ú do don, ú ge bwan awi hora ú dzwan." 14Ci numa ra Bitrus danra, "Cia numa ba Cindomi, ki cin waa awi baakara m dzwan fombe fo raba, mna shebe sheshe." 15Se akyu kà mbyā kà zen aji wa kwan pyinna baku danra, "Ábu waa Cidon ma mbyāsan ra, ká zen tsaba ku ba." 16Abu waji tsa numa dzwa tsara, ki nyaken wakara be gbe nwe tukpa waji kasen ya don. 17Bitrus ki fin hwan wana gaga suu numa, ana ri danra, "Akake ciri cinna bu zo fyen waa m mbyà ra." Ki nyaken wakara pajukun baa Karniliyus tsonbe ya ra bi pantse ki nu nyakyon sukpa. Be kyan kapyen mbye ndo bu Siman ra. 18Be bānde bu baa sen ndo, bena mbye aji dan­ ra, "Ko Siman waa beri baku danra Bitrus ra kà kyon kire?" 19Ayo waji Bitrus nari ga aji ki cin zo fyen ra ki vo. Se Denden bu Cidon dan yiku danra, "Apa kwan dzun tsara na nyau. 20Ú do don babe kyen dzun ya. Úká pyan hwan ba, ki cin waa ami tsonbe ri." 21Se Bitrus tu dzu dzwa jinni bi du apa baaji. Ku dan yibe danra, "M ci kara. Aji ke ndeni ri bi?" 22Se be danra, "Akù ken dzun waa beri baku danra Karniliyus apa wajinderi waa pajukun bu abe Yahudawa na nya son'a ba mikyin wa san­ san ra tson'i tson ri bi. Nwutsōn bu Cidon zen aji baku danra jiji ku bau nde ya ki ndoa jiji ku ya fo ndeu." 23Bitrus dan yibe dan­ ra bé kà kyon kire. Nakyabyea ku do don babe kyen dzun ya. Abe bazhenza badati ki Yafa nube co numa babe kyen dzun ya. 24Nakyabyea be kà ki Kaisariya. Aku Karni­ liyus nde zo hwahwa ki nyaco numa na bà zobe. Ci numa ra ku ba kwan bazhenzaa, ba bajoa kwan dzun. 25Ámà waa Bitrus kaya fin ndo waji numa Karni­ liyus do ya shonku ki nyaco, a tu ben jinni yiku votso. 26Ama Bit­ rus gbeku do don ki jinni, pantse don, a dan yiku danra, "U do don, ami m ci pajukun azota ci tsadzu waa ù ci ra du." 27Waa Bitrus zen aji baku numa ra, ku kaya fin ndo ku mbyà pajukun suu numa kwanna. 28Ku dan yibe danra, "Ani ba dini yinu waa ki bye abu yakubadai, she­ she waa nwu Yahudawa ku kwan abu dzun ba atsu dzun ken, ko ku bān afa numa ya ki ndo atsu dzun ken. Ama jinna Cidon tà yimi danra m ká nde apa dzun so dán numa ko ci azo aso numa riba. 29Ajiji wakara ayo waa ù tsontson bami nde ra, m bi, ko anu wa sunsun numa m sunmi ba. Tanma mna con m yì abu wa hwa nī bami nde ra." 30Se Karniliyus danra, "Ki fin anyunu nyena baa nwādzu ya wa ki bye ayo wa tanma kara, m tu ben jinni na dzwa nde dede akan tsara wa nyuzota numa ki ndo­ mi, se m mbyà apa dzun pantse pyenmi, ba tukpa bufyen wa mbu purututu numa ki dia. 31Ku danra, 'Karniliyus, Cidon pan ndedzwau waa ù dzwa ya byea rá ra, ku kari mujia ba avo waa una tafan vyon pajukun vyon raba. 32Ci numa ra ú tsontson ya ki Yafa be ya ba Siman waa beri baku danra Bitrus ra nde. Kū kà kyon ki tiri ki ndo Siman wa fo ageho. Andoa ki nu teku.' 33Gbogbo numa m tsontson weu yo ra. Au du, ukà zen nde, u bi ra. Tanma numa ai kata ī kwan ci pyen bu Cidon jiji í fo tswi aji wani kata waa Cidon gbeu bi jiji ú dan yii." 34Bitrus nde nua don danra, "Ajinderi, tanma m mbyà yinu danra Cidon ri cea apa cece ba, 35Ko tswi apa wani kata, wa kini kata wama zinzin'a a mari tsa abu wa vya hwan bu Cidon, Ci­ don ri zen nde baku, 36Ani ni yì aji waa Cidon ndi tson ya ki bye atsu bu bazhenzhen Isra'ila ranu. Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi wari yi apa mikyin wa na jinni (wa tà danra Yesu ci Cindo bu ko kani kata). 37Aji waji be dāgban nya fye ho bye kata ki fin jen bu Yahudiya, aji waji ka­ pyen jo nwoa ki Galili, ki nyaken waa Yohanna dan aji ki cin batisma ra. 38Aji waji ci ki cin bu Yesu wa ki Nazarati waa Cidon ceku ki bye Denden wa nyenye, ba gben. Kuna ban abye na tsa wa sansan'a ki cin pajukun. Kuna ri nwàdzu pajukun baa Shetan nari tabe fyin, ki cin waa Cidon baku ci dzun. 39Ai ciri baa ri zen aji nua ki cin abu baa ku tsa ki bye jen bu Yahudawa ba finka Urushalima. Kukà ciri ki cin hin wa shon gege. 40Ku ciri waa Cidon doku ki bye anyunu wa kwan tsara. Cidon ka zen nde jiji ku tà dia. 41Bà ko kani kata mbyàku nu ba, se ai baa Cidon zen nde bai cei avo ndi gbogbo. Ci ai hun, baa baku ji, baku wa bye dzundzun ki nya­ ken waa ku do ki fin mbi ra. 42Ku nui dòn danra í nde ajia dan yi pajukun, í kà tà yibe wajinderi danra ku ciri waa Ci­ don ndeku so ku bi fo baa ki ju, ba baa huhu kwen. 43Ku ciri apa waa baa da dòn bu Cidon kata, be dan aji ki cin'a danra, ki bye azèn'a ko kani kata wama zen nde ba ajia, Cidon ribi fan abu wa babaa ri yiku." 44Bitrus ki fin aji wana dandan numa, se Denden bu Cidon bi ki cin bu pajukun baa na foku ra kata. 45Abe Yahudawa baa bà Yesu baa ndi kyen dzun ba Bit­ rus dzu Yafa bi ra, abu waji kenbe nwo waa be mbyà atsu baa cibe Yahudawa ba, Cidon vyonbe vyon bu Denden wa nyenye du. 46Ki cin waa be fo pajukun hora na zen aji ki nene badati baa Denden yibe ri. Be kana nya son bu Cidon. Ci numa ra Bitrus danra, 47"Apa dzun ken wa hwa den pajukun baakara waa be tsabe batisma ba jape, baa du Denden wa nyenye ci tsadzu waa ai ī ndi du ra?" 48Ku danra be tsabe batisma ki fin zen bu Yesu Kiristi. Ki nya­ ken wakara be voku danra ku pan bē cifo babe zan anyunu pyinna hunnu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\