BUTSO BU ABE FOTSON 11

1Abe fotson bu Yesu ba bazhenza baa ki Yahudiya fo danra atsu pajukun badati baa cibe Yahudawa ba zen nde pan aji bu Cidon ra. 2Waa Bitrus kasen bi ki Urushalima numa se abe Yahudawa baa na bàvo ki bye aji bu abuku wa kyukyu ra sunnu baku 3danra, "Ki cin ke u ya kwan tswi ba pajukun baa kyube abukube ba, u babe dzo vo ki dzun ji buju?" 4Ci numa ra Bitrus jo nwo wana dan yibe cinna bu aji byanbe ki jinni ye­ redede numa danra, 5"Ami ci ki finka Yafa nari vo Cidon, m mbyà abu dzun ki zo fyen dzwa dzu wa ki don nabi ci tsadzu avo tukpa wa kwakyi. Tukpa waji ci ba cin pwe kwan dzun nyena waa be ndeku dzwa dzu wa ki don bi ra. Ku dzwa keke bibi ki pyenmi. 6Waa m wezo numa, m mbyà awi baa ki hwan, ba abupon, ba nyi baa pen don kata ki fin'a. 7Ci numa ra, m fo akyu wa dzu wa ki don bi, na dan yimi danra, 'Bitrus, u do don, u ge bwan awi hora jiji u dzwan.' 8Ama m dan yiku danra, 'M'm, Cindomi. Ki cin waa buju baa mri sheshe, ko baa ci aso numa kà foa ki numi fo raba.' 9Ci numa akyu kà zen aji wa kwan pyinna ki hwadon danra, 'Abu waa Cidon ma mbyāsan ra, ká ndebe ci abu wa sheshe, ko abu wa ci aso ba!' 10Be tsa wa ci kara numa dzwa tsara. Ki nyaken wa­ kara be gbe nwe tukpa waji ba abu baa ki fin'a kata kasen ya ki hwadon. 11Mwamwa numa m mbyà pajukun tsara pantse nu nyakyon ndo waa mkà kyòn kiyo ra. Be tsonbe dzu ki Kaisariya ya ki byemi. 12Ci numa ra Denden bu Cidon dan yimi danra, m babe kyen dzun ya, m ká pyan hwan ba, Bazhenza baa kwan dzun shizhen baa na kara du, be numi kyen dzun kà ki fin ndo apa waji. 13Apa waji dan yafan fin van numa yii waa ku ndi mbyà nwutsōn bu Cidon pantse ndoa na danra, 'Ú tsontson ya ki Yafa, be ya ba Siman waa beri baku danra Bitrus ra nde. 14Ku ciri apa wari bi dan yiu aji wa ribi nwàdzuu, au ba fin ndou kata!' 15Ámà waa m jo nwo ajimi numa Denden wa nyenye bi ki einbe ci tsadzu waa ku ndi bi ki cin'i kapyen ra. 16Ci numa ra m kyepan ba aji bu Cindoi wa dan­ ra, 'Yohanna tsa batisma ba jape ama buni beri tsani batisma ba Denden wa nyenye.' 17Waa be du vyon wa vyonvyon ki bye Ci­ don mba dzun ba abui waa ī ndi du ra, ami kani waji hunnu wari du anu wa sunsun ba Cidon?" 18Waa be fo numa ra, be nyani ba aji wa dandan. Ci numa ra bena yi Cidon hwe, danra, "Ase, abe tsu badati Cidon yibe nyaco waa be pukan fan abu wa badabe jinni, be du cindi wa ci kenken du." 19Ci numa ra ayo waa be bwan Istifanus ra, pajukun baa bà Yesu baa afyin ndi dube ra, be she gbanfan jinni nya cincin kaya ki finka badati. Be kyan yaya ki bye jen bu Finikiya, ba tswì bu Kuburus, ba finka bu Antakiya, bena danbe aji bu Cidon yi atsu dzun ba, se Yahudawa maari zoa. 20Ama pajukun badati baa bà Yesu baa be mbabe ki Kuburus ba Kurane be ya ki Antakiya, be dan yi abe Helenawa Aji wa San­ san bu Cindoi Yesu. 21Avo bu Cidon babe ci dzun, pajukun suu numa na foji wajinderi wa yiyi ki bye aji bu Cindoi Yesu, be pukan mikyinbe bi yiku. 22Ci numa aji ra kyen ya kà ki tson bu abi bu baa bà Yesu ki Urushalima, abe abi baa bà Yesu hora gbè Barnabas kyon jiji ku ya ki Antakiya. 23Waa ku kyen ya zan numa, ku mbyà wa sansan bu Cidon waa ku tsa apa baaji, ku mbu mikyin, akà nube dòn danra be pantse ba abebe pyinna kata ki bye wajinderibe, ba mikyin dzundzun gbangban numa ki bye Cidon. 24Aku Barnabas ku ci apa wa sansan, kukà ci ba wajinderi ba Denden wa nyenye bu Cidon. Ci numa ra pajukun suu numa ka bi kwan ki bye abi bu pajukun baa bà Yesu Cindoi. 25Ki nyaken wa ci kara Bar­ nabas do ya ki Tarsus, yana ri nyà Shawulu. 26Ku nayo nana nya panku ndeku bi ki Antakiya. Be bi ci zan aju dzundzun ki bye waji. Bena ri kwan cin ki dzun ba abi bu baa bà Yesu, a kana ri fyen pajukun suu numa bu. Ki Antakiya be jo nwo wa kapyen ba pajukun baa bà Yesu danra Kirista. 27Ci numa ra ki bye ayo waji apa badati baa da dòn bu Cidon dzu wa ki Urushalima bi ki Antakiya. 28Apa dzun wa ki finbe waa azèn'a danra Agabus ra, ku do don pantse don, ana ri zen aji ki bye gben bu Denden wa nyenye danra, ambo wa ciho numa ribi bwan ki tswen kata. Abu wakara bi tsa numa ajinderi ki we bu Kalaudiya. 29Ayo waji pajukun baa bà Yesu kata nde ki mikyinbe danra ko kani kata ku yi abè wa mbamba gben dia be ho kwan dzun tson ya yi bazhenza ki Yahudiya, 30a ho atswén baaji kwa Barnabas, ba Shawulu ki vo, jiji be ho ya yi baco bu abi bu baa bà Yesu ki vo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\