BUTSO BU ABE FOTSON 12

1Ki bye ayo wa ci kara, Akù waa beri baku danra Hiridus ra jo nwo wana tà badati ki fin abi bu baa bà Yesu fyin. 2Ku geken cin bu Yakubu nwuza bu Yohanna ba gisingiri. 3Waa ku mbyà abu waji mbu abe Yahudawa mikyin numa ra se kukà pan Bitrus du, ki bye ayo waa beri ji borodi wa gbugbu wa baa yist ba. 4Waa ku panku ra, ku yibe ndeku tsu ki tan. Ku ndeku kwa ki vo bu abi baa nuken nyena nyena ndo nyena. Ku con be konku sansan numa ya zan anyunu waa be bi ndeku bi ki pyen bu pajukun ki nyaken bu anyunu baa beri ji borodi wa baa yist bara. 5Ci numa ra bena kon Bitrus ki tan kon. Abi bu baa bà Yesu ho cinbe kwan dzun ba mikyinbe kata, ana ri pya Ci­ don weku yo. 6Ki fín afitse wama nakyabyea Hiridus ri yibe nde Bitrus pwadzu bi ra, Bitrus dzo ci yobaba bu banuken pyinna nari na ana. Be weku akan pyinna. Banuken badati nari kon nu nyakyon tan kon waji. 7Ayo waji nwutsōn bu Cidon dzun bi pantse go kyekye bu Bitrus. Abye wa yafan jinni yi fin tan waji yafan jinni gau numa. Nwutsōn bu Cidon waji te Bitrus vo ki go kyekyea danra, "Do don mwamwa." Mwamwa numa Bitrus do don akan fen dzu ki voa dzu we jinni. 8Nwutsōn bu Cidon dan yiku danra, "Dze buu, ukà ho tabeu dzo beu." Ku tsa numa, se ku kà dan yiku danra, "Ho tukpau ya diu, àji ú bàmi ki nyaken, í ya." 9Ci numa ku pwadzu a bàku. Ku yia danra abu waa nwutsōn ra tsa kara ci ajinderi ba. Kuna ga dan ko kuna nda ndo. 10Waa be nwā­ dzu baa ri kon nu nyakyon wa kapyen ba wa kwan pyinna, be zan ki bye nyakyon shó waa uma nwā­ dzu ri kaya finka ra. Nyakyon shó waji pofan jinni ba dia. Numa ra be pwadzu. Waa be kyen nwādzu ba nyaco wa kwakyi ra, mwamwa numa nwutsōn ra jan Bitrus jinni ki zo. 11Waa mikyin bu Bitrus kas­ en bi ki dia numa, ku danra, "Tan­ ma m yinu, Cidonmi tson nwutsōn'a rì bi jiji ku nwàdzumi ki vo bu Hiridus ba mikyin wa baba bube Yahudawa." 12Waa ku hwayi numa ra, ku pan nyaco wa yaya ki ndo bu Mariyamu ayo bu Yohan­ na waa beri baku danra Markus ra. Abye waji abi bu baa bà Yesu numa kwan nayo na vo Cidon. 13Waa ku da vo ki nu nyakyon sukpa numa ra, a nwu wa wuwa dzun waa beri baku dan Ruda bi ki bye waji jiji ku mbyà apa waji wana da vo ki nu nyakyon ra. 14Waa ku foyi akyu bu Bitrus numa ku pofan kaa anu nyakyon waji ba, ki cin cucu wa cucu. Ku she kasen ya fin ndo ba aji ki nua na danra a Bitrus pantse ri ki nu nyakyon sukpa. 15Be dan yiku danra, "Una kyakya dzun?" Aku nwu wa wuwa waji kà mbyā dan aji waji bàvo kiyo ba gben numa danra, "Ci ku!" Be danra, "Ci nwutsōn bu Cidon bu Bitrus." 16Ayo waji Bitrus foji avo wana dada ki nyakyon. Waa be do don ya pofan nu nyakyon numa be mbyà Bitrus ajinderi. Abu waji kenbe nwo. 17Ama Bitrus tsabe vo danra be bànde. Ku dan tà yibe waa Ata Cidon nwàdzu ku ki tan kon ra. Ku danra, "Ní dan yi Yakubu, ba bazhenza, abu wa ci kara." Ki nyaken wakara ku do don a ya ki bye dzun. 18Waa abye nde kya numa, bàa ndegbe wa titi kò ri ki fín bu baa nuken ba. Ki cin waa akake tsa Bitrus ri. 19Waa Hiridus nyaku ku duaku bara numa, ku yibe pan ho abe ba­ nuken baa ri kon tan hora, ana ri mbyebe aji. Ki nyaken wakara ku danra be hobe kata ya hwa yi nyifyi ki hwan. Ki nyaken wakara aku Hiridus wa sen tswen, do ki Yahudiya, a ya ki Kaisariya ya ci bye waji du anyunu pyinna. 20Ci numa ra Hiridus bwa wi suu numa ba pajukun baa ki Sur ba Sidon. Ci numa be kwan cin ya dzwa juwea. Be kapyen vya Bilatus nde nu gbogbo numa danra jiji ku zen nde babe. Aku Bilatus ra ku natson wa byene ki cin'a. Be nya jiji be we jen yi Hiridus jiji ku nashan-yii. Ki cin waa gben bu bujube waa bena du kata na dzu bye jen bu Hiri­ dus. 21Ki tiri ki tiri waa be we jen ra anyunu san kyo dzun waa Hiridus ge yibe ra, ku wa akù ba tswén bu tsòn'a, nda wea pwa­ dzu bi tu ki bye adudu bu amà, ku shon wea yibe. 22Ci numa ra pajukun nyakyin ba gben numa na sheku danra, "Ande wakara cia nde bu apa ba. Ande bu Cidon na shon wea ri." 23Mwa-mwa numa vinni nwutsōn bu Ci­ don yi adivon panku ra. Ki cin waa ku yīa Cidon hwe ba. Adzwi jiku jiji ji bwanku ki bye ayo waji. 24Ama aji bu Cidon kà tson bu pajukun ko kini kata foji wana yaya ki pyen. 25Barnabas ba Sha­ wulu tsa vinni butso waa be ndi tsonbe ra, be do ki Urushalima kasen ya ki Antakiya. Yohanna waa beri baku danra Markus ra babe kyen dzun ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\