BUTSO BU ABE FOTSON 13

1Pajukun badati ki tiri ki fin abi bu baa da dòn bu Cidon, ba baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, beri babe danra, Bar­ nabas ba Simiyon waa beri baku danra apa wa pepe, ba Likiyus apa wa ki Kurane, ba Shawulu, ba Manayan waa be pan hweku ki dzun ba Hiridus ki ndo akù. 2Ayo waa be kwan na wa Cidon, a kana sennu numa, Denden wa nyenye danra, "Ní ten Barnabas, ba Shawulu somi ki kankan jiji be pan butso waa m babe nde ki cin'a ra." 3Ki nyaken waa be sennu ra, be kana vo Cidon ki bye ndedzwa, be nde vo senbe ki cin, a dobe kyon yabe ri. 4Abe baa Denden wa nyenye ten hobe ra, be pan nyaco wa ya ki Salukiya. Ki bye waji ki bahun be kà akò wa ki jape ya ki bye tswì bu Kuburus. 5Waa be ya zan ki Salamis numa be dan aji bu Cidon ki byeri ki fin tan bu Yahudawa bye baa beri fyen pajukun aji bu Cidon kiyo ra. 6Ki nyaken waa be ban vinni atswì kata bi bebe ki Bafas ra, be shon ba apa dzun wa von mbò wana kankan danra ku ci apa wa da dòn bu Cidon. Ku ci Yahudawa azèn'a danra Bar­ Yesu. 7Ku ci dzun ba awatson bu atswì waji waa zèn'a danra Sarji­ yus Bulus ra, apa wa ci ba ayì. Aku watson waji ku ba Barnabas ba Shawulu nde, kuri con jiji ku fo aji bu Cidon ki nube. 8Ama apa wa von nukon waa ki nu Helenawa beri baku danra Alimas ra, ku ye yepye babe. Kuna nya nyaco waa jiji ku vyin pukan mikyin bu wa­ tson ra ki bye wajinderi waa kuna yi ki bye Yesu ra. 9Shawulu wa ciri Bulus ra, Denden wa nyenye mu ki fin mikyin'a ku hinku zo. 10Ku danra, "Au apa wa baba wa ci kara, nwu bu Shetan, au wa ci jo ken bu aji wajinderi, uri gaudi ba nyaco waa una bye pajukun baa bà Cidon raba? 11Ci numa ra natenten bu Cidon ribi ki cin u, uri mbyà kau anyunu ba, nde kire ya pyen suu numa." Ki bye waji abu dzun bi tsadzu anandi wa tse­ fi, bi be tsukenku zo, kuna ri nyà apa baa ribi gbeku agà. 12Dede waa aku watson ra mbyà numa ra, aji bu Cindoi Yesu kyahoku zo. Ci numa ra ku yi wajinderi. 13Numa ra Bulus ba abe jo kyon'a be do kyon ki Bafas. Be kà kò wa ki jape, be ya zan Barga ki jen bu Bamfiliya. Ki bye ayo waji Yohanna fanbe jinni, a pan nyaco kasen bia ki Urushali-ma. 14Ci numa ra be pwadzu ki Barga ya ki Antakiya ki jen bu Bisidiya. Anyunu wa ngha nwo bu Yahudawa ra, be kaya ki tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. Be ci bye waji. 15Ki nyaken waa be fo afa wa hwènhwen waa be hwèn ki bye afa bu adòn bu Musa, ba abe afa baa da dòn bu Cidon. Abe baco bu atan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra tsontson webe yo danra, "Bazhenza, nima ci ba aji dzun waa ní nu pajukun hora don baku, ní nube." 16Ci numa ra Bulus do don pantse don, kuna tsabe vo danra be bànde. Ku danra, "Ani bazhenzhen Isra'ila, ba ani pajukun baa ri zinzin bu Cidon, tanma ní gon tsonni ní fo. 17Cidon bu pajukun baakara bu bazhenzhen bu Isra'ila ndi ce abe bayakui hora. Ku nde do hwebe ki don ayo waa be ndi ci kyon ki Masar ra. Ci numa ra ku hobe pwadzu ki fin jen waji ki fin hwe wa kwakyi ba gben. 18Ci numa ra ki fin ju dipa pyinna ku gban mikyin babe na kyen ki fin hwan. 19Ci numa ra, ki nyaken waa ku bwan ji tsu tsupyen ki fin jen bu Kanana ra, ku gafan ajen waji yibe ki vobe jiji be za yo. Ci numa ra be ci fin jen waji aju deri nyena ba dipa pyinna kya­ dzwe. 20Ki nyaken wakara kukà na badati tson bu kwen wa fofo keke numa yaya ki we bu apa wa da dòn bu Cidon waa beri baku danra Samuila ra. 21Kati, bekà za nde danra be nabe akù dzun. Ci numa ra Cidon yibe apa dzun azèn'a dan Saul nwu bu Kish, wa dzu ki fin tsu bu Ba­ nyami ya zan aju dipa pyinna. 22Ki nyaken waa ku ten reku don ra, ku nde Dawuda natson zaku. Aku Cidon shon wea ki cin bu Dawuda danra, 'M du Dawuda nwu bu Jesse waa mikyinmi ri con suu, wari bi tsa abu wa vya mikyinmi kata.' 23Ki fin tsu bu apa wa ci kara Cidon nde nyaco wa nwàdzudzu bi ki bye bazhenzhen Isra'ila zèn'a dan Yesu ci tsadzu waa Cidon ndi genu ba bayakube ra. 24Ayo waa ku tà dia dzu byeya ra, Yo­ hanna dan aji bu Cidon yi abe bazhenzhen Isra'ila danra, 'Ní fan abu wa babani jinni ní pukan mikyinni bi ki bye Cidon, aji ní du batisma!' 25Ayo waa Yohan­ na na dzubye waa ku tsa vinni butsoa ra, ku mbye danra, 'Nina ga danra, m ci kani? M cimi ri apa waa nina ci na bazoa raba. Ci numa ra, apa dzun nabi ki tiri ki nyakenmi, wa ci ba hwe waa m kenmi waa m fen fanku aju bu tabea yo ba.' 26"Ani bazhenza baa ciri tsu bu Ibrahim, ba baa ri zin Cidon ki finni. Ai ciri pajukun baa fo akyu bu Cidon danra kuri tson apa dzun bi ku nwàdzui. 27Ní mbyà byecu bu finka Urushalima ba baco baa ki fin'a, be hwà yibe ba Yesu ba. Bekà ga yibe aji bu abe afa bu pajukun baa da dòn bu aji bu Cidon waa beri hwèn jinna, ba akyen ki fin anyunu wa ngha nwo raba. Ama be zenmu anu aji waa baa da dòn hora dan ra ayo waa be fo Yesu kwen danra beri bwan­ ku ra, 28Kwan ba waa be dube ku ba ada waa be bwanku bara, ama be vo Bilatus danra be bwan'aku. 29Waa be zenmu abu waa baa da dòn hora ndi dan ki cin'a ra kata, be tuku dzu cin hin waa be ndeku kan yo ra dzwa jinni, be ndeku hwa jinni ki fin mbi. 30Ama Cidon ba doku ki fin mbi don. 31Nde anyunu suu numa kuna tà dia yi baa ndi baku kyen dzun dzu wa ki Galili bi ki Urushalima. Tanma abe baa ci kara ciri abaa na dan yi pajukun ajia, 32Ai du, ī nde Aji wa Sansan wakara bi ki byeni dan­ ra wakara ciri nuge bu Cidon bi ki bye bayakui. 33Ku zenmu nuge wakara ki byei ai baa ci tsube, waa ku do Yesu ki fin mbi tsadzu waa be ndi taku ki fin vyon wa kwan pyinna danra, 'Au ci Nwumi, jinna m ci Atau.' 34Ki cin dodoa ki bye mbi waa Cidon so danra kuri sòa ki fin mbi ba, abu waa ku dan ci kara. 'Mri bi tà yini wa sansanmi wa nyenye Waa m ndi shon wemi genu ba Dawuda ra,' 35Ki cin wakara numa ku shon wea ki bye vyon dzun danra, 'Uri bi fan u apa wa nyenye buu ku so ba jinni ki fin mbi ba.' 36Aku Dawuda kofyin wa tswen suu numa ki bye ayo waa ku natson ra, ki bye con bu Cidon. Ki nyaken wakara ajen'a bi gbàn nyi. Be ndeku kwan ba bayakua ki bye dzundzun. Ku sò ki fín mbi. 37Ama aku Yesu waa Cidon ba doku ki fin mbi ra, ku sòa ba. 38Ci numa wa sansan bu apa wa ci kara waa ī dan ajia yini ra, ciri nyaco waa Cidon ri fan abu wa babani ri yini. 39Ki byea ko kani kata wama yi wajinderi kuri bi du wa nwàdzudzu ki bye abu baa adòn bu Musa tsakaa wa fen fanku kiyo bara. 40Ci numa ra ní tsa sansan ki cin waa abu waa afa bu baa da dòn bu aji bu Cidon dan ra, kuká duni ba. 41Afa waji danra, 'Ani baa ri sinni apa, ani baa aji wa kyahozo, ri hwa yini jan co ra, ní mbyà, ní hu jì jinni. Ki cin waa mna tsa butso dzun ki weni. Abutso waji niri bi yini wajinderi kiyo ba, ko apa dzun ma dan yini.'" 42Ayo waa aku Bulus ba Bar­ nabas pwadzu ki fin tan wa fyen aji bu Cidon nari bi, abe pajukun hora vobe dan, anyunu wa ngha nwo wari bi ra, be kàbi dan aji wakara kwanbe kiyo. 43Waa pajukun gafan jinni ra, abe Yahudawa, ba abaa cibe Yahudawa ba, ama be kan Yahudawa ba gben anyunutu gede gede ki bye nyaco wa wa Cidon, be ba Bulus ba Barnabas ya. Abe du be dan aji yibe, aka nube dòn be ci byecube sansan ki bye wa sansan bu Cidon. 44Ayo waa anyunu wa ngha nwo ka pukan bi shon yo numa, ci tsadzu pajukun baa ki fin tswen waji kata do vinni kata kwan dzun jiji be fo aji bu Cidon. 45Waa abe Yahudawa mbyà pajukun kwan suu numa ra, mikyinbe hyuhyu. Bena ye yepye ba Bulus ki bye abu waa kuna dan ra, bena tsoku ce we yo. 46Bulus ba Barnabas dan aji ba gben mikyinbe numa danra, "Ani ciri baa fye wa kapyen fo aji bu Cidon. Ama nī su aji bu Cidon taya hwan, nī sinni dini tà danra nī fyeni wa du cindi wa ci kenken ba. Ci numa ra iri bi pukan yai ki bye tsu pajukun badati ki fin tswen. 47Ri cin wakara numa Cin­ doi shon wea danra, 'M nde bu so abye wa yafan jinni ki pyen bu tsu pajukun badati baa cibe Yahudawa ba. Ù ciri nyaco wa nwàdzu pajukun baa ki fin tswen wakara.'" 48Waa atsu pajukun badati fo numa ra, be mbu mikyin suu, be nya son bu aji bu Cidon. Ki vonu ki bye waji bwa numa, baa Cidon sobe danra be du cindi wa ci ken­ ken ra, be yi wajinderi. 49Numa ra aji bu Cidon foji wana yaya ki pyen ki fin jen waji. 50Ama abe Yahudawa fè pajukun tson, abe bawuwa baa ci ba hwe ki fín tswen waji, kà ba baco baa sen tswen. Ki cin wakara be kan Bulus ba Bar­ nabas pwadzu ki fin tswen waji. 51Bulus ba Barnabas pwadzu, be tso vobe, ba abebe, tsa pu kyakya webe ki cin. Be pan nyacobe nwā­ dzu ya dibe yo ki Ikoniya. 52Numa ra abi bu baa bà Yesu ci ba mikyin wa mbumbu, bekà mu ba Denden bu Cidon ki fin mikyinbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\