BUTSO BU ABE FOTSON 14

1Ki Ikoniya be kà ki fin tan bu abe Yahudawa waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra, be dan yibe aji bu Cidon kiyo. Ci numa ra, pajukun suu numa, abe Yahudawa kà ba tsu pajukun badati yi wajinderi ki bye aji bu Cidon. 2Ama Yahudawa badati nghabe aji waji, be kà tà yi abe tsu pajukun badati hora, be kà fin bu bazhenza baa yi wajinderi ki bye Yesu ra, be dan tsaba aji waji. 3Ki cin wakara Bulus ba Barnabas ci bye waji du anyunu pyinna bena dan aji bu Cidon ba gben. Cidon kà tà yi pajukun danra ajibe waa bena dan ki cin wa sansan'a ra ci aji wajinderi. Ku yibe byon waa be tsa abu baa kyahozo, ba abu baa ri ken pajukun nwo, 4Numa ra pajukun baa ki finka waji anube gafan jinni pyinna. Badati zen nde ba aji bu Yahudawa badati na nyaken bu abe fotson bu Yesu hora. 5Ayo waji tsu pajukun badati, ba Yahudawa, ba baco baa sen tswen, be con be do du abe fotson hora jiji be tsa cibe, bé tabe aban. 6Dede waa abe fotson hora fo numa ra, be she do ki finka baa beri babe danra, Listira ba bye baa shukwa be shon dzun. 7Ki bye waji wakara be foji aji bu Cidon wana dan yi pajukun dandan. 8Apa dzun ki tiri ki Listira avo waa be mbaku ra, ku kyen foa kyon fo raba, abea huhu. 9Kuna gon tson nari fo aji bu Cidon waa Bulus na dan yi pajukun ra. Bulus nari weku zo, ku mbyàyi waa wajinderi bu apa waji ken wa nwà­ dzuku. 10Numa ra Bulus nde kyua ki don ba gben numa danra, "Ú do don pantse don," Mwamwa numa apa waji kā do don pantse don, a jo nwo kyon wa kyenkyen. 11Waa abi bu pajukun mbyà abu waa Bulus tsa ra, be nde akyube ki don na dan ki nu Likoniya dan­ ra, "Keika! ī jī aki ra, baa pukan dibe kan pajukun bi ki byei." 12Ci numa ra be ba Barnabas danra Zafsa, bekà ba Bulus danra Hamis, ki cin waa ku ci apa wa ki pyen wari zen aji. 13Se avon wari wa aki waa beri baku danra Zafsa ra, waa byeko ndo akia waji ci nu nyakyon kà bu fin tswen waji ra, ku pan ho ana bawunu ba tswi mbyi hin dzun bi ki nu nyakyon kà waji. Aku ba pajukun con jiji be ge bwan ana hora wa abe fo­ tson hora kiyo, 14Waa abe Barnabas ba Bulus fo numa ra, be do don, a gbeya tukpabe, a do kaya ki fin abi bu pajukun hora, be nde akyube ki don na danra, 15"Keika! Ake tsari nina tsa numa bando. Ai ci pajukun ci tsadzu waa ni ci ra du. ī nde aji bu Cidon bi dan yini ki cin waa ní fan abu baa zota baa ci kara jinni, ní pu­ kan bi ki bye Cidon wa ba cindi wa mà tswen kan mà tswen kù, ba teku, ba abu baa ki finbe kata. 16Andi gbogbo Cidon zen nde fan tsu pajukun tsa abu wani wa vya hwanbe kata, 17ama kwan ba wa­ kara numa ra, ku fan'a ajia numa azota ba. Ki cin waa kuna tsani wa sansan waa kuri yi acu ri tani yo. kukà ri yini adí wa sansan, kuna ri yini buju wa jiji, ku kana yini mikyin wa mbumbu." 18Kwan ba aji baa abe fotson hora dan ra, panbe ki cin numa hunnu be hun fan ana wa bwanbwan waji be jinni. 19Ama ki nyaken waa abe Yahudawa badati dzu wa ki Antakiya ba Ikoniya bi bye abi bu pajukun hora, be kò Bulus ba aban wa tata. Be gbe panku ki jinni numa ya ta dika, bena ga danra ko ku hu ra. 20Ama abi bu apa baa bà Yesu bi kwan cin'a, se Bulus do don kasen kaya ki finka. Nakyabyea aku ba Bar­ nabas be ya ki Darba. 21Be da dòn bu aji bu Cidon ki Darba, aka du abi bu baa bà Yesu suu. Ki nyaken wakara be kasen ya ki Listira ba Ikoniya kà ba Antakiya. 22Bena ri dan gban baa yi wajinderi mikyin, be kana nube dòn be pantse bye wajinderibe. Be kà danra, se apa ma wa fyin hunnu kuri bi kà ki ndó Cidon. 23Ki nyaken waa be ce baco bu abi bu baa bà Cidon ki fin bu abe abi bu baa bà Cidon ko kini hora, be za nde ciyo vo Cidon vovo numa ki pyen bu Cidon kwan ba anu wa sensen, be hobe ndafan kwa Cindoi Yesu ki vo waa andi be zen nde ba ajia ra. 24Waa be bān dzu ki fin jen bu Bisidiya ra, be ban numa keke ya zanzan ki bye jen bu Bamfiliya. 25Be dan aji bu Cidon ki tswen dzun waa beri baku danra Barga, aka nwādzu yaya ki Italiya. 26Ki nyaken wa ci kara be kà akò wa ki jape, a ya ki Antakiya ki bye waa pajukun ndi za nde pya wa sansan bu Cidon webe yo jiji Cidon ku konbe ki bye butsobe waa be tsa vinni tanma ra. 27Waa be zan ki Anta­ kiya numa be bā ho abi bu baa bà Yesu kwan jinni ki bye dzun­ dzun be dan yibe aji ki cin abu waa Ata Cidon tsa babe, ba nya­ co waa Cidon pofan yi tsu pajukun badati yi wajinderi. 28Be ci fo anyunu suu numa ki Anta­ kiya ba abi bu baa bà Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\