BUTSO BU ABE FOTSON 15

1Pajukun badati dzu wa ki Yahudiya bi, ana fyen abe bazhenza hora danra bema kyube abukube ci tsadzu waa adòn bu Musa dan raba, beri dube wa nwàdzudzu ba. 2Ki bye aji wa ci kara, bàa ayepye wa titi waa Bulus ba Barnabas babe ye ki cán bu aji wa ci kara ba. Numa ra, bazhenza hora gbèbe ya ki Urushalima ki bye bu abe bacobe ki cin bu aji waji. 3Waa abi bu baa bà Yesu nube co, be ban fin jen bu Finikiya ba Samariya nari dan yi pajukun aji ki cin waa tsu pajukun badati na yi wajinderi ki bye aji bu Cidon ra. Aji waji wakara mbu bazhenza mikyin bàa wa titi ba. 4Waa be kyenkyen ya zan ki Urushalima be ya du abi bu baa bà Yesu, ba abe fotson, ba baco bu abibe, be cabe ba mikyin wa mbumbu. Abe du, be dan yibe abu waa Cidon tsa babe. 5Ama abe baa yi wajinderi baa ndi ci Farisawa ra, be do dòn pantse don danra, "Ci ken be kyu baa bà Yesu abukube yo," Bekà nube dòn danra be bà dòn bu Musa. 6Ci numa ra, abe fotson bu Yesu ba abi bu baa bà Yesu kwan cinkwan ki dzun ki cin waa jiji be mbyà aji waji, 7Ki nyaken waa be ye yepye suu numa, Bitrus do don pantse don dan yibe danra, "Bazhenza, nī yinu danra avo ka­ pyen ki cin bu aji wakara Cidon ce ki finni danra ki nuni tsu pajukun badati ribi fo ajia, be yi wajinderi. 8Cidon ci apa wa yì mikyin bu ko kani kata nu. Ku tà yii waa ku zen nde babe ki bye nyaco waa ku nde Denden wa nyenye yibe tsadzu waa ku yii ra. 9Ku tà yií nyaco wa gafanfan ki yobabai ba dii babe ba. Ki cin waa ku kapyen tso nye mikyinbe ki bye nyaco wajinderi bube waa be yi ra. 10Ki cin wakara numa, ake tsari nina con ní ken mbafo Cidon waa nina con ní tse tswén wa ndanda wa ndi nda kagben bu bayakui ba ai kata, nde ngye pajukun baa yi wajinderi ki bye Cidon ki cin? 11Ama ki bye wa sansan bu Cindoi Yesu ī du wa nwàdzudzu tsadzu waa abe dú, be du ra," 12Ayo waji pajukun kata ande bàbe ki nu gyu numa. Be gon tson nari fo Bar­ nabas ba Bulus ayo waa bena dan aji ki cin butso bu gben bu Cidon ba abu baa kyahozo waa Ata Ci­ don tsa ki fin abe tsu pajukun badati dzu ki byebe. 13Ki nyaken waa be dan vinni aji ra, Yakubu nde nua don dan­ ra, "Ani bazhenza, ní gon tson ní fomi. 14Aku Siman Bitrus ka­ pyen dan aji danra Ata Cidon jo nwo wari ta wa sansan'a ki cin atsu pajukun badati ki finbe waa be ci bua. 15Wakara ci coa wa we dzun ba aji waa baa da dòn bu aji bu Cidon ndi tā danra, 16'Ki nyaken wakara, mri kasen ribi jiji m mbyā myi san ndo bu Dawuda wa ndi gban be jinni ra. M mbyā doku don jiji ku kasen pantse don. 17Ki cin waa pajukun badati bé du co be nya Cidonbe, abe tsu pajukun baa ci bumi kata. 18Cindoi dan numa, kukà ciri apa wa tà abu baakara avo ndi gbogbo.' 19"Ci numa bumi m mbyà san kari í ká yi pajukun baa ki fin tsu badati baa na pukan bi ki nyaco bu Cidon ra, fyin ba. 20San kari í ta afa yibe jiji beká zen nde kpasun ya go bu abu baa ci aso ba. Beká ji buju waa be wa aki kiyo ba. Beká tsa agbaza ba. Beká dzwan awi waa be vyin penka hwan'a vyin pen­ kaka waa asaa wea ki jinni ba. Beká ji asa bu bucon ba. 21"Ki cin waa avo ndi gbogbo ki fin tswen wani kata beri da dòn bu aji bu Cidon ki bye afa bu dòn bu Musa ki fin tan bye waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ki bye anyunu wa ngha nwo wani kata." 22Abe fotson ba bacobe ba abi bu baa bà Yesu hora danra, "San kari í ce pajukun badati ki fín'i í tsonbe ya ki Antakiya ba Bulus ba Barnabas ki dzun." Numa ra, be ce Yahuda waa beri baku danra Barsaba, ba Silas. Baa ci kara, be ci baa ci ba hwe ki fin bazhenza. 23Be tā ki fin afa waa be tsonbe tson kiyo ra dan­ ra, "Afa wakara dzu vo bu bazhenzani ai fotson bu Yesu, ba baco, kwan ba abi bu baa bà Yesu kata bi ki byeni ani bazhenzai baa cini atsu buni ken ki Antakiya, ba jen bu Sham, ba Kilikiya. Ina nàni jen suu numa. 24Avo waa ī du aji ki cinni fo danra badati ki fin'i na tsa abu baa da do mikyinni ki don ba aji badati suu numa, bena ri byeni, ko waa ī dan yiíbe ri danra be dan yini numa ba. 25Ī mbyà san kari waa anui tanma ci bye dzundzun ra, í tson badati baa ī cece ki fin'i be bi byeni, ba bazhen­ zai baa concon'i, Barnabas ba Bulus, 26baa ndi nde dibe yi aki ki cin zen bu Cindoi Yesu Kiristi. 27Ci numa ra, ī tson Yahuda, ba Silas, abe du, beri bi dan yini aji baa ci kara ba anu dibe. 28Ki cin waa Denden wa nyenye mbyà ci coa, ai du ī mbyà danra san'a waa í nde dòn dzun wa ndanda ngyeni ki cin ba, ma nwā­ dzu baa ci kara baa san kari ní bà ra. 29Niká ji buju aki ba, ní gadi ba awi wa dzwandzwan wa rimyi nukwan ba asa numa ra, ba awi baa be vyin penkabe hwanbe, be ge bwanbé be ge bwanbwan ba. Niká tsa agbaza ba, nima gadi ba abu baa ci kara, niri bi tsa wa sansan, nī kari bi ci rito. Ní cini sansan." 30Abe zhentsōn hora, ki nya­ ken waa baco danra be yabe ri ra, be kyen numa ya zan ki Antakiya. Ki bye waji be ba kwan abi bu baa bà Yesu, a nde afa waji nde yibe. 31Waa be hwèn aji wa ki fin afa waji numa ra, be mbu mikyin suu, ki cin waa aji baa ki fin afa ra yibe gben mikyin. 32Yahuda ba Silas, baa ci fin baa da dòn bu Cidon du, be dan yi abe bazhenza hora aji suu numa aka yibe mikyin gben kwan yo. 33Ki nyaken waa be na anyunu pyinna babe numa, abe bazhenza nube hwa nyaco ba mikyin wa na jinni, be kasen ya ki bye baa tsonbe tson ra. 34Ama aku Silas mbyà san kari ku ci tiri babe hunnu, 35Bulus ba Barnabas du, bekà pan abē ki Antakiya du anyunu pyinna hunnu. Abe ba pajukun badati suu numa na fyen abi bu baa bà Yesu bu, a kana da dòn bu aji bu Cindoi yibe. 36Ki nyaken wakara Bulus dan yi Barnabas danra, "Tanma í kasen ya mbyà bazhenza ki fin tswen wani kata waa ī da dòn bu aji bu Cindoi kiyo ra, jiji í mbyà tswi byecu waa be ci." 37Barnabas na con jiji be kyen dzun ba Yohanna waa beri baku danra Markus ra. 38Ama Bulus mbyà san'a waa be kyen dzun baku ba, ki cin waa ku ndi ten nwà dia don ki bye butso avo waa be tsa vinnibe butso waji raba, a fanbe yo ki Bamfi­ liya, a kasen yaa. 39Numa ra ndegbe kà ki Yobaba be ba dibe, anube gafan jinni nya cin­ cin. Barnabas nde aku Yohanna waji waa beri baku danra Mar­ kus ra, nde kà ki fin akò wa ki jape baku ki dzun yabe ki tswì bu kuburus. 40Ama Bulus gbè Silas. Ki nyaken waa abi bu baa bà Yesu pya wa sansan bu Ci­ don webe ki cin, ku konbe ra, be yabe ri. 41Bulus na ban jen bu Sham ba Kilikiya, kuna ri dan gbanbe mikyin ki fin abi bu baa bà Yesu baa kiyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\