BUTSO BU ABE FOTSON 19

1Ayo waa Apolo ki Korin­ tos numa ra Bulus ban jen ki bye gondon, kukà gantu ya ki Afisus. Ki bye waji ku ya du baa bà Yesu kiyo. 2Ku mbyebe aji danra, "Ki nyaken waa nī yi wajinderi ra nī du Denden wa nyenye abu Cidon ra?" Be dan yiku danra, "Ī foi aji ki cin bu Denden wa nyenye ba." 3Ku danra, "Atswi batisma bani be tsani?" Be dan yiku danra, "Atswi batisma bu Yohanna." 4Bulus danra, "Yohanna tsa batisma jiji pajukun be fan abu wa bababe jinni," kukà dan yibe danra, bé yi wajinderi ki bye apa waji ciri Yesu. 5Waa be fo numa ra, be yibe tsabe batisma ki fin zèn bu Cindo Yesu, 6Waa Bulus nde vo senbe ki cin numa, Den­ den wa nyenye bu Cidon bi ki cinbe, Be jo nwo wana zen nene badati, bena ri dan aji bu Cidon. 7Abe kata be zan dzwe nwa pyinna. 8Bulus kaya ki fin tan wa fyen aji bu Cidon, kuna ri da dòn bu aji bu Cidon ba gben numa. Ku tsa ason tsara kuna dan aji bu Cidon ki bye waji. Kuna ri ye ayepye babe, ana ri pukanbe mikyin bi ki bye tsòn bu Cidon. 9Ama badati ki finbe tsuken fin mikyinbe, nghabe wa yi waji­ nderi. Bena sinni aco waji ki pyen bu pajukun. Numa ra Bulus nwà dia don ya ci kankan, aka kwan cin ba baa bà Yesu, ana fyen ta yibe abu, ko anyunu wani ki fin tan wa fyen abu waa beri baku danra Atan bu Tira­ nus. 10Nde aju pyinna kuna tsa butso wakara ki bye waji. Numa ra pajukun baa ki fin jen bu Asiya kata, be fo aji bu Cindoi, Yahudawa ba Helenawa kata. 11Cidon tsa butso baa kyahozo baa be mbyà fobe raba dzu ki vo bu Bulus. 12Ci numa ra be ho afyà tukpa wa pa byetua, ba tukpa badati ki dia ya ki bye baa dā do yana mbafo ki dibe. Baa dā do na nwàdzu ki bye adobe, baa ci ba ajon wa baba ki cinbe ajonbe na she pwadzu ki cinbe. 13Yahudawa badati kwan dzun tsupyen be ci bazhenzhen bu apa dzun waa beri baku danra Siba, ku ci baco wa ndanda numa ki fin Yahudawa baa ri tsòn bu wa Cidon kiyo ra. Abe tsupyen hora be ci baa kyan jon, be ban shukwa tswen na kyen, Bena con be kan dzu ajon wa baba ki cin bu pajukun. Waa be du apa dzun wa ci ba ajon wa baba ki cin'a ra, bena tsa butso bube kwan ba zen bu Yesu dan­ ra, "Mna dan yiu ki fin zen bu Yesu waa Bulus na zen aji ki cin'a ra, ú pwadzu ki cin bu apa wakara," 15Ajon wa baba ra dan yibe danra, "Ami yi Yesu nu, m kà yì Bulus. Too, ani baa nari zen aji ra buni nī ci kani?" 16Apa wakara wa ci ba jon wa baba ki cin'a ra, ku pen ya don dzu dzwa jinni, ku dzu senbe ki di. Ku gban kagbenbe kata, ku tenbe fo. Be she pwadzu nwo rinyi ba afo ki dibe. 17Pajukun baa ki Afisus kata fo don bu abu waji wa kò ra. Abe Yahudawa ba tsu pajukun badati kata. Katabe azin panbe ashishi kobe ki di. Numa ra bena ri she ashi bu Cindoi Yesu na yiku hwe suu numa. 18Pajukun suu numa ki fin baa yi wajinderi be bi foji abu wa bababe wana fufu, be bebé vo ki bye abu dzun ba. 19Pajukun suu numa baa von nukon ho afa bu nukonbe tsòn pyu du zo bu pajukun kata. Afa baa be ho tsòn pyu ra, abèbe kata kwan dzun ri zan naira dubu tsupyen. 20Numa ra aji bu Cidon foji wana yaya ki pyen ba gben, ahwèa kana do ne don foji wana yaya ki pyen. 21Ki nyaken bu anyunu baa ci kara Bulus nde ki mikyin'a dan­ ra kuri bān ajen bu Makidoniya, ba Akaya, kuri ya ki Urushalima. Kukà danra ki nyaken waa kuma ya ki go wa hun ra, ci ken ku ya ki finka Roma. 22Ki cin wakara ku tson abe jo butsoa kwan dzun pyinna Timoti ba Arastus tson, be ya ki Makidoniya. Bua ku ci tiri ki Asiya. 23Ayo waji fyin do ki nyaco bu Yesu bà wa titi ba, 24ki cin apa wa ngyongyu waa zen'a danra Dimitiriyus wari ngyo zén bu atan dzun bu bakindo wa wuwa waa azèn'a danra Aritimas. Kuri ngyo abu waji ba azurufa. Aku ba bajo butsoa na du abè ki bye nyaco wakara suu numa ki bye abu baakara waa bena ngyo ra. 25Ci numa ra aku Dimitiriyus ba kwan baa ngyongyu bandoa baa ri ngyo tswi abu baaji baakara. Ku dan yibe danra, "Numa ra ani pajukun ní yinu wakara ciri nyaco waa iri du dukyai kiyo. 26Nina fonu ba tsonni, nina mbyànu ba azoni. Bà ki Afisus vinni ba, ci numa ba jen bu Asiya kata, Bulus wakara na pukan mikyin bu pajukun suu numa. Kuna ri vyin pukanbe, na dan yibe dan wé tswi cidon baa avo bu apa mbyā ri ra cia cidon wajinderi ba. 27Ní mbyà wakara ci fyin. Bà ki cin waa pajukun ribi sinni butsoi waji ra maari kenken ba, ama atan bakindo wa wuwa wa ba hwe wa ci kara, ribi cia abu dzun ki pyen kire riba. Numa ra beri bi gaku di ba hwèa, aku waa jen bu Asiya, ba bye wa ki fin tswen kata beri kwan dzun waku." 28Waa be fo numa ra, ango dobe suu numa, be do don kata be, bena da ndekuto danra, "Ci ken ahwè ku ci bu Aritimas wa ki Afisus." 29Afin tswen kata nukwan jinni. Pajukun kata we sho wababa ya ki nu pyin. Bena gbe Gayus ba Aristakus apa baa ki Makidoniya bajo kyon bu Bulus. 30Bulus na con ku kaya ki fin cinkwan waji ama abe baa bà Yesu kan denku. 31Abe watson badati baa ci fin jen bu Asiya baa ci jo bu Bulus be tsontson weku yo danra kúká dada te bea ya ki nu pyin waji ba. 32Pajukun baa kwan ki bye waji ra nukwan kata ra, aji waji sepyu cia wa dandan ba, ko kani kata na dan tswi aji wa ki ndea. Pajukun badati baa hwe kari ki finbe yìbe abu waji wa hwa be kwanna ki bye waji raba. 33Abe Yahudawa dan yi apa dzun waa azèn'a dan­ ra Iskandari danra ku zen aji. Ci numa ra badati ga aji danra Iskandari gbe aji wakara ri hwa hunnu pajukun kwan numa ra. Iskandari nde voa ki don na tsa­ be vo be bànde, ki cin waa jiji ku dan cinna bu abu wa hwa pajukun kwan mube ki cin ra yibe. 34Waa be tazo mbyà yiku ku ci Yahudawa ra, se be ho kyube ki don nyakyin gbangban numa anu dzundzun kata zan akan pyinna nari danra, "Ariti­ mas bakindo bu baa ki Afisus ci ba hwè nana numa." 35Ki nyaken wakara manu dzun wari tā afa bu akù wa sen tswen dan aji ba pajukun, ku hwa yibe ho mikyinbe we jinni. Kukà danra, "Keika, ani pajukun baa ki Afisus. Ko apa wani kata yinu danra finka Afisus ciri bye wari kon tan waa beri wa bakindo wa wuwa wa ba hwè waa azèn'a danra Aritimas ra. Ko kani kà yinu danra abàn wa ci azén'a waa iri waku ra dzu hwadon kò ki jinni. 36Ci tsadzu waa nyaco dzun baani waa apa ku sunnu ki cin aji wakara ra, san kari ní ho tsoni zan jinni. Niká nga dzo di tsa abu dzun mwamwa ba. 37Ní mbyà nī ho apa baakara bi, be vyibe vyu ki tan bu bakindo wa wuwa raba. Bekà sinnibe bakindo waji ba. 38Too, aku Dimitiriyus ba abe jo butsoa, bema ci ba aji ba apa dzun, atan kwen po fanfan ci tiri riyo, abaa fo kwen kà na tiri, san kari be ya dzwa kwen. 39Ama abu dzun ma ki tiri waa nina nyà kēn, san kari ní ndeku ya pyen bu baa sen tswen jiji be mbyā­ san. 40Í tsa sansan, ki cin ke ba, fan anyunu titi numa waa iri bi dan nui ki pyen bu kwen ki cin bu ndegbe wa ci kara jinna. Andegbe wakara cia ba cinna ba. Ci numa ra, bema mbyei aji iri bi tsakai waa í dan anwo aji wa hwa hunnu ndegbe ra kò raba." 41Waa ku dan numa ra ku dan yi baa kwan mu bye waji ra danra be yabe ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\