BUTSO BU ABE FOTSON 21

1Ayo waa ī gadi babe fanbe ki fin fyin numa ra ī ya kà kò, ī ndafanfan numa keke ya zàn ki bye tswì dzun waa beri baku danra kos ra. Nakyabyea ī so cin'i ndafanfan numa ya zan Rodusa, atswì wa hwa pyinna. Ki bye waji ī nwādzu dzu ya zan ki finka dzun waa beri baku danra Batara. 2Waa ī du akò dzun wari kyan ya ki Finikiya numa, se ī kà ko waji ya. 3Ayo waa zoi na mbyà tswì bu Kuburus numa ra, ī dzu kyoku hwa ya vosu ī foji wa yaya ya zan ki sham. ī ya ya bà jinni ki Sur ki cin waa akò waa ī kà kiyo ra ri tu tswén'a ki bye waji. 4Ki bye waji ī kà ki fin abi bu pajukun baa bà Yesu babe zan anyunu tsupyen. Se Denden bu Cidon tà yi pajukun hora danra beká yi Bulus ku kà ya ki Urushalima ba. 5Waa anyunu mba tiri wa do kyon rara, numa ra ī do kyon a wari yaya ra. Abe abi bu baa bà Yesu hora kata kwan ba bawuwabe ba bazhenzhenbe be nui co yaya ki nyaken bu akà. Ayo waa ī ya zan ki nu gobi numa ra, ī tu ben jinni, ī vo Cidon ki bye waji. Ki nyaken wakara ī dan yibe danra se anyunu pyinna ri. 6Ai kaya ki fin kò, bazhenzai hora kasen yabe ki ndo ri. 7Waa ī ki fin akyon wa kyen­ kyen numa dede waa ī do ki Sur numa ī ya da nyà jinni ki Tala­ maya ī nà bazhenzai jen, ī kà nde na jinni ki bye waji anyunu dzundzun. 8Nakyabyea ī do kyon ya ki Kaisariya. Ī yà kà kyon ki ndo apa dzun wa da dòn bu Yesu waa beri baku danra Filibus. Ku ci dzundzun ki fin pajukun tsupyen baa be ndi cebe ki Urushaiima ra. 9Aku Filibus ku ci ba bazhenzhen bawuwa kwan dzun nyena baa ngha yabe ki ndo ben raba, baa ri zen aji ki bye gbentsòn bu Denden wa nyenye. 10Ī ci tiri ki bye waji ya zan anyunu suu numa. Apa dzun ki tiri wari dan aji ki bye gben­ tsòn bu Denden wa nyenye du, beri ba zen'a danra Agabus. Ku dzu wa ki Yahudiya bi. 11Waa ku bi ki byei numa, se ku ho donbu wa tsege shon bu Bulus ho tse bea ba voa gan nyi numa ku danra, "Denden bu Cidon tà yimi danra, ci tsadzu waa m tse dimi ra, ci numa Yahudawa baa ki Urushalima ri tse apa wa senji donbu wa tse ge shon waji wa­ kara ri ndeku dzo pajukun baa cibe Yahudawa ba ki vo." 12Waa ī fo numa ra ai ba pajukun baa ki bye waji kata dan yi Bulus danra ku gbagba kúká ya ki Uru­ shalima ba. 13Numa se Bulus nde nua don danra, "Nina tsa kake waji kara? Ndekuto waa nina ku ra, nami kyin, Bumi m mbyā dimi mbyámbyà ci, ko be tsemi, ko be bwanmi ki cin zen bu Cindomi Yesu m zen nde." 14Waa ī mbyà ku foa ajii bara numa ra, se ī bài nde, ī danra, "Cindoi ku tsa abu waa ku mbyà san kari." 15Ki nyaken bu anyunu baa nwādzu ya ra, ī mbyā dii ya ki Urushalima. 16Badati baa bà Yesu ki Kaisariya nui nyaco ya. Be hoi ya ki bye apa wa ki Kuburus waa zen'a danra Mi­ nasan ku bà Yesu avo rina ra, Ku ciri apa waa ī kà kyon ki ndoa. 17Waa ī bi zan ki Urushalima numa abe bazhenza pan'i ba mikyin wa mbumbu. 18Nakyabyea Bulus bai kyen dzun ya ki bye Yakubu. Abe baco bu abi bu baa bà Cidon kata na tiri ki bye waji. 19Ki nyaken waa ku nà jen babe numa ku ho aji ki cin tswi abu baa Ata Cidon tsa ki fin bu tsu pajukun badati ki bye butsoa we jinni numa yi baco hora. 20Waa abe baco hora fo numa ra, be nya son bu Cidon. Bekà dan yi Bulus danra, "Too, ú mbyà nwu­ za, pajukun suu numa ki fin Yahudawa wajinderi, be pantse ba gbenbe kata ho abebe te bà jinni ki bye adòn bu Musa. 21Be ndi fo aji ki cin u danra, una fyen tà yi abe Yahudawa baa na ki fin tsu pajukun badati danra bé fan adòn bu Musa wa bàba jinni, Be dan wé, ù danra beká kyu bazhenzhenbe abukube yo ba, beká bà abu Yakubada ba. 22Tanma ra iri bi tsanini, ki cin waa ci ken be fo dón u, waa u bi ra. 23Ci numa ra, ú fo abu waa iri dan yiu u tsa. ī ci ba pajukun kwan dzun nyena baa nde nuge wa gege ki fin'i kire. 24Ci numa ra se ú babe kyen dzun ya jiji be ya pa njeni àboni yo dzwa dzun­ dzun. Ú kà hwabe abu ki jinni, ko ma kake kata, ki cin waa jiji be kpabe jinbe yo. Ma ci numa hunnu ko kani kata ribi yì danra abu baa be dan yibe ki cin u ra cia aji wajinderi ba. Numa ra beri bi hwa yinu danra au ba diu du una kon dòn bu Musa waji. 25Tsu pajukun baa cibe Yahuda­ wa ba ndi pukan mikyinbe bi ki bye Yesu Cindoi ra, ī ta afa yibe danra, abu wa san kari waa be kon ciri beká ji buju waa be wa bakindo baku ba. Beká dzwan wi waa be penka hwan'a penkaka, be ge bwanbeku ge bwanbwan ba akwin ba. Beká ji asa ba. Beká tsa agbaza ba." 26Numa ra se Bulus ho pajukun hora, nakyabyea waa be pa nyebe abo ki di ki dzun. Bulus kaya ki tan wa wa Cidon ku ya da dòn danra fan anyunu titi numa waa beri kyu nugebe waa beri fon ko kani kata ki finbe. 27Waa anyunu tsupyen ra na dzubye ra, abe Yahudawa baa ki tswen wa ki Asiya, be mbyà Bulus ki tan wa wa Cidon. Numa ra be ge jinni ge jinni panku be nde vo hwa nu da ndekuto danra, 28"Ani bazhenzhen Isra'ila, nibi tsazai yo, Apa wa ci kara nari kà ko kini kata, a nari fyen tà yi pajukun be sinni tsui, ba dòn bu Musa, kà ba bye wa ci kara. Bàa wa ci kara vinni ba, kukà ho tsu bu Helena­ wa kàbi tan wa wa Cidon, ku tsaba mbyàa bye wa nyenye kata ra." 29Be dan numa ki cin waa be ndi mbyà Tarufimas apa wa ki Afisus ba Bulus na ban afa ki dzun ki finka. Bena ga danra ko Bulus ndeku kaya ki fin tan wa wa Ci­ don. 30A finka waji kata nukwan jinni. Pajukun we sho ya pan Bulus, a gbe panku pwadzu ki fin tan wa wa Cidon, Mwamwa numa be pan nu nyakyon tan waji tsu ken jinni. 31Bena con jiji be bwan­ ku. Aji waji dādzu ya kaya ki tson bu baco baa nuken bu Romawa danra finka Urushalima kata nu kwan jinni ra. 32Ki bye waji ku ho abe baa nuken ba baa ci ba hwe badati ki fin baa nuken hora, be do sho ya ki bye waji. Waa abe pajukun baa na da Bulus ra mbyà aku baco ra, ba abe baa nuken hora, be fan gba wa da Bulus jinni. 33Aku baco bu baa nuken hora kpasun ya dzubye babe, ku pan Bulus, ku shon wea yibe danra bé weku akan pyinna ki nyaken wa­ kara ku mbyebe danra ku ci kani waji re, ku da kake? 34Abi bu pajukun ki bye waji nde vo hwa nu da ndekuto wababa, badati na dan bube abu dzun ken numa. Ki cin waa nugban bu pajukun hwe kagben ki bye waji ra aku baco bu baa nuken hora fo yia cinna bu abu waji wa gbe ndegbe ra hwa raba. Numa ra ku shon wea danra be nde Bulus ya ki puken bu baa nuken. 35Waa Bulus bi zan bye numa, abe baa nuken tswanku tswantswan, ki cin waa pajukun na tsa abu tsadzu be kya akya ki bye waji. 36Abi bu pajukun tswatswi foji wana bibi ki nyakenbe. Bena da ndekuto, a nari danra, "Í tsaba ku!" 37Bena dzubye ba waa be nde Bulus kaya ki fin puken numa ra Bulus dan aji ba cin bu baa nuken ra danra, "Ko uri bi zen nde m dan aji yiu?" Se aku cin bu baa nuken hora mbyeku dan­ ra, "Au du, uri fo nu Helenawa? 38Ko ù ciu ri apa wa ki Masar wa ki fin ju baa tsa nwàdzu ya nyaken, ku gbe ndegbe hwa tswen, ku ho pajukun baa bwan apa dubu nyena ya ki yo hwan raba?" 39Bulus dan yiku danra, "M ci Yahudawa wa ki Tarsus wa ki fin jen bu Kilikiya. M ci nwu dzun wa ki fin tswen wa ci ba hwe. Mna vou u fanmi jinni m dan aji yi pajukun." 40Waa cin bu baa nuken ra zen nde yiku pyo wa zen aji numa ra, Bulus do don pantse don ki bye waa beri te abe kiyo ne kaya ki pu­ ken ra. Ku nde voa ki don na tsa pajukun vo danra be bànde. Katabe be ci bye bànde gyu numa. Ku dan yibe aji ki nu Yahudawa danra,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\