BUTSO BU ABE FOTSON 22

1"Ani bazhenzami, ba ani baco, ní gon tson jiji m dan yini aji wa ki fin abu waa bena ri dan ra." 2Waa be fo ku dan yibe ki nu Yahudawa numa ra, se be kà bà­ nde gyu numa kwan yo. Numa ra, ku danra, 3"Ami m ci Yahudawa. Be mbami ki Tarsus ki fin jen bu Kilikiya. Ama m hwe ki Urushali-ma kire. Kire m fyen abu ki vo bu Gamaliya ki bye nyaco bu adòn wa ba gben bu bayaku bada. M kà ci apa wa ci ba mikyin wa wa Cidon ci tsadzu waa ani ba dini ci jinna ra. 4M ndi na tà pajukun baa na bà nyaco wakara fyin. Mna ri bwanbe, m kana tse badati, ba­ wunu ba bawuwa, m hobe nari we ki tan kon. 5Aku cin bu abe von wa ki pyen kata ra, ba cinkwan bu baco baa sen tswen be tsayi wa dan aji numi. Ki byebe m ndi pan afa wa ya ki bye bazhenzai Yahudawa. M ya ki Dimashika ki cin waa m ya tse baa ki byeri bi ki Urushalima jiji be natenbe. 6"M ci fin kyon na dzubye ba Dimashika numa dede waa anyunu ki yoba bwa numa. Mwamwa numa m mbyà bye wa yafan jinni wa kagben dzu wa ki don bi ge shukwami shon dzun, 7dami ta jinni, m kana fo akyu danra, 'Shawulu, Shawulu, akake tsari una ri tsa cimi numa?' 8Ami du, m zen nde danra, 'Au kani waji Cindomi?' Aku kà danra, 'Cimi, Yesu wa ki Nazarati waa una tsa ciku ra.' 9Abe bajo kyonmi mbyà bye wa yafan jinni waji ranu, ama be fobe akyu wana dan yimi aji raba. 10Ci numa ra m danra, 'Too, m tsanini Cindo?' Aku Cindomi shon wea danra m do don ki jinni, m kaya ki finka Dimashika. Ki bye waji beri bi dan yimi abu baa mri bi tsa. 11Waa m mbyà kami bye ba, ki cin bye wa yafan jinni wa kagben ra, abe bajo kyonmi gbemi agà ri ki nyaco, a ndemi kaya ki finka Dimashika. 12Apa dzun ki tiri ki Dimashika azen'a danra Hana­ niya, ku ci apa wa wa Cidon ki bye nyaco bu adòn bu Musa, abe Yahudawa baa ki bye waji na nya son'a numa. 13Ku bi pantse dzubye bami. Ku dan yimi danra, 'Nwuzami Shawulu, azo wa mbyà byeu ku kasen biu yo.' Ki bye waji mwamwa numa àgyo zomi kasen bi, m wezo mbyàku, 14Ku danra, 'Cidon bu bayakui ceu ri jiji u yì mikyin'a, ú mbyà apa wajinderi ra, jiji ukà fo aji ki nua. 15Ki cin waa au ci apa wa dan aji nua ki pyen bu pajukun ki cin bu abu waa ù mbyà, ba abu waa ù fo. 16Tanma ù ci nari tsa kake kire? Ú do don be tsau batisma. U vo Cidon ki bye zèn bu Yesu, Cidon ribi fan abu wa babau ri yiu.' 17"Waa m kasen bi ki Uru­ shalima mna ri vo Cidon ki tan wa wa Cidon numa ra se m mbyà zo fyen. 18Ki fin zo fyen waji se m mbyà Cindomi, kuna ri dan yimi danra, m pwadzu ki Uru­ shalima mwamwa numa. Ki cin waa abe pajukun baa ki Uru­ shalima beri bi zenbe nde ba aji waa uri dan ki cinmi raba. 19Ami du m danra 'Cindomi, numa ra, abe pajukun hora ba dibe be yinu danra ko ki fin tan wa fyen aji bu Cidon wani kata, m ndi pan baa zen nde ba aji buu, m ndi dabe, hobe we tan kon. 20Numa ayo waa be bwan Istifa­ nus apa wari dan tà yi pajukun ajiu ra, ami ndi ci tiri ki bye waji. M zen nde ba aki waa be bwan Istifanus ra. M kà ndi ciri apa wa ndi na kon tukpa bu baa bwanku'. 21Ci numa ra Cindomi dan yimi danra, m do don ya. Kuri tsonmi ya ki bye wa naco ki fin tsu bu pajukun badati baa cibe Yahudawa ba." 22Numa bi zan ki bye akyu wakara pajukun gon tson na foku. Ayo waa ku dan numa ra pajukun nyakyin ba gben numa danra, "I bwanku! í ga apa wa­ kara di ba bye myi. San'a waa ku ci tiri ba cindi ba." 23Be foji kyin wana nyanya a nari ven tukpabe, bena do vivi kurududu. 24Ci numa ra acin bu baa nuken hora dan yi baa nuken danra be ndeku kaya ki fin puken jiji be ya daku kpan, kú dan yibe abu wa hwa hunnu pajukun na nya­ kyin kwan mu cin'a hwe numa ra. 25Waa be tse Bulus ju jiji be bi daku akpan ra, ku mbye adzundzun ki fin cin bu baa nuken wa pantse dzubye baku ra danra, "Numa ribi ci coa ki bye adònni waa ní da nwu tswen wa ki Roma akpan avo waa nī ngha foni kwen panku raba?" 26Waa apa dzun ki fin baa nuken hora fo numa ra, ku dzu da jinni mwamwa numa ya dù acin bu baa nuken hora, a mbyeku dan­ ra, "Wakara azo ke una tsa kara? Mbyà, nwu wakara ci nwu tswen wa ki Roma." 27Se a cin bu baa nuken hora bi mbye Bulus danra, "Ú dan yimi aji wajinderi. Ù ci nwu tswen wa ki Roma re?" Bulus zen nde danra, "Ci numa." 28Aku akù bu baa nuken hora danra, "Keika! Ami bwan abè suu numa hunnu m hun kan nwu tswen wa ki fin jen bu Roma." Bulus dan yiku dan­ ra, "Bumi, be mbami tsa ìn numa ki fin jen waji." 29Ki cin wakara numa, abe baa na con be foku kwen ra, mwamwa numa be gbe dibe kasen ba nyaken. Akù bu baa nuken ra ba dia waa ku hwayi numa danra Bulus ci nwu jen bu Roma ra, se azin panku ki cin waa ku kapyen tseku ju ra. 30Nakyabyea ra, aku akù bu baa nuken ra, kuna con ku yì adà bu Bulus waa abe Yahudawa dan ki cin'a ra. Numa ra ku fenfan Bulus, a dan yi abe avon baa ciho kata kwan ba baco baa sen tswen dan be tsa cinkwan. Ci numa ra ku nde Bulus dzwa bi, a ndeku so pyenbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\