BUTSO BU ABE FOTSON 23

1Bulus wezo mbyà cinkwan bu baco baa sen tswen kwan ra. Ku danra, "Ani bazhenza, mna kofyin wa Cidon ba mikyin dzundzun tori numa keke bibi jinna." 2Aku Hananiya wa ci cin bu abe von baa ri tson bu wa Cidon ra, dan yi pajukun baa ci na gon tsòn fo Bulus ra danra, bé daku abu ki nua. 3Ci numa ra Bulus danra, "Cidon du ribi dau banton. Ù ci zo sansan numa ama mikyin u ci so buru numa. Ù danra uri bi fomi kwen ki bye adòn bu Musa, ama au ba diu una taka adòn waji danra be dami gba re?" 4Pajukun baa pantse don ki go kyekye bu Bulus ra danra, "Agbu! Avon wa ciho bu Cidon tsadzu wa ci kara, uri tsoku ce kpa numa?" 5Bulus dan yibe danra, "Bazhenza, ami yimi danra ku ci cin bu abe von ba, M kà yinu be ta ki fin Afa bu Cidon danra, 'Uká dada dan aji wa baba ki cin bu baco wa ki pyen bu pajukun ba.'" 6Bulus mbyà pajukun hora ci go kyekye pyinna. Akyekye dzun ci Sadukiyawa, go kyekye dzun kà ci Farisawa. Ci numa ra Bulus zen aji nde akyua don ba gben numa ki pyen bu baco baa sen tswen baa kwanna ki jinni ra danra, "Bazhenzami, ami du m ci Farisawa, m ci nwu Farisawa wogbo. Ci numa ra, ki cin waa m yi mikyin wajinderi ki bye wa dodo bu apa ki fin mbi ba cindi ra hwari hunnu nina fomi kwen ra." 7Waa ku dan numa ra ayepye do ki yoba bu abe Fari­ sawa ba Sadukiyawa. Ki bye wa­ kara anu bu baco baa sen tswen ki bye cinkwan waji gafan jinni apyinna. 8Ki cin waa abe Sadukiyawa danra dodo ki fin mbi baani, be kà danra bazhen­ zhen tsōn bu Cidon, ba Denden bàbeni. Ama abe Farisawa yi wajinderi danra abu baakara kata na tiri. 9Numa ra ayepye wa kwakyi wa hwa ndegbe suu numa dò ki fin cinkwanbe. Pajukun badati baa ri fyen dòn bu Musa ki fin Farisawa be do dòn tse don, be sunnu suu numa, Bena ri danra, "Bui ī mbyài bo bu apa wa ci kara ba. Ki cin ke ba, dzun tiri ci aji wajinderi waa Denden, ko nwu­ tsōn bu Cidon ma dan aji rì baku pà?" 10Ayepye waji sepyu kagb­ en, ri con ku kan ndegbe. Aku akù bu baa nuken ra azin panku danra beri gbe bwan Bulus. Ci numa ra ku yi baa nuken nde danra be dzwa ya, be ya gbe fye Bulus don ki vobe ba gben, be ndeku kaya ki puken. 11Ki bye fitse waji Cindoi pantse dzubye ba Bulus, a shon wea danra, "Ú gban mikyin. Ci tsadzu waa u dan yi pajukun ajimi wa byen­ byen ki Urushalima ra, ci numa uri dan yi pajukun baa ki Roma du." 12Nakyabyea aponpon Yahudawa badati ho dibe bi kwan ki bye dzundzun ho anube ma dzun, dan aki danra, beri cibe numa anu tswan so, tswan pon, se bema bwan Bulus hunnu be hun ri gban zoza. 13Abe pajukun baa dàn aki wakara, be kagben dipa pyinna. 14Numa ra be do don ya du baco baa sen tswen, be danra, "Ī dàn aki dzun wa tutu danra, iri bi ci numa anu tswan so, anu tswan pon, se ima mbyà kwan bu Bulus ki zoi ra hunnu. 15Ki cin wakara numa ra, ani kà ba cinkwan bu baco baa sen tswen, ní dan yi akù ken ku ndeku pwadzu bi yini, ci tsadzu niri con ní bà ajia kpasun ya pyen numa. Ai ci ba dimbyá waa jiji í bwanku, kapyen waa ku bi zan byeni." 16Ci numa ra nwu shon bu Bulus wa wunu dzun waa nwuzaa wa wuwa mba, fo kyaa aji waji numa, ku dzu da jinni ya puken ya du Bulus shon'a nwuza yoa ho aji waji we jinni numa dan yiku. 17Bulus ba apa dzundzun ki fin baco baa nuken hora nde, a dan yiku danra, "Nde nwu mafan wa wunu wakara hwa pyen ya du akù ken. Nwu waji ci ba aji waa kuri ya dan yiku." 18Aku baco dzun waji wa ki fin baa nuken hora, nde nwu ra hwa pyen ya du akù ken, ku danra, "Apa waa be panku hwa tan waa zen'a danra Bulus ra bami nde, a vomi danra, m nde nwu wa ci kara bi duu, ki cin waa nwu waji ci ba aji waa kuri bi dan yiu." 19Akù bu baa nuken ra, pan avo bu nwu mafan waji, a gbeku ya ki kankan, a mbyeku danra, "Aji ke waa uri con ú dan yimi?" 20Nwu waji danra, "Abe Yahuda­ wa ho nube ma dzun jiji bé bi vou u nde Bulus ya yibe ki bye cin­ kwan bu baco baa sen tswen akyen, ci tsadzu beri con jiji be dón fin aji waji kpasun ya pyen. 21Numa ra úká zen u nde ba. Ki cin waa pajukun kagben dipa pyinna baa ci nari nwe cin'a ki nyaco. Be kapyen dàn aki danra, beri ci numa anu tswan so, nu tswan pon, se bema bwan Bulus ra hunnu. Tanma ra be ci ba dimbyá, be ci na nwe cin waa u zen nde maari vinni." 22Aku kù bu baa nuken hora dan yi nwu ra danra, ku yaa ri. Kukà nuku don bàvo kwan yo danra, "Ú ká dada pofan nuu dan yi apa dzun danra, ù dan yimi aji waji ba." 23Akù bu baa nuken hora ba ho baco pyinna ki fin bu baa nuken, ku danra, "Ní ho baa nuken kwan dzun dipa tswanna ndo pyinna, ba baa ne vin ki pyen bu ken apa dipa tsara kya­ dzwe, ba baa nwe tso adipa tswanna ndo pyinna, be do ya ki Kaisariya asho tsunyo wa fitse wakara." 24Kukà dan yibe danra be mbyā vin dzun di waa Bulus ribi ne jiji bé ndeku ya ki pyen bu apa wa sen tswen waa beri baku danra Filikus ra rito numa. 25Kukà ta afa tebe kiyo. Ki fin afa waji ku danra: 26"Dzu ki bye Kalaudiya Lisiyas ya ki bye wa ba hwe, akù wa sen tswen Filikus. Mna wa aku ki juweu suu numa. 27Ki nya­ ken bu wa ci kara, apa wa ci kara abe Yahudawa pan­ ku. Dati titi numa beri bwan reku. Ami mwamwa numa, m ho baa nuken ya m gbe fyeku ki vobe don, ki cin waa m fo aji ki cin'a danra ku ci nwu tswen wa ki fin jen bu Roma wa ki kira. 28Waa m con m fo aji ki nua ki cin adà waa be dan ku dà ra, m ndeku ya ki pyen bu baco baa sen tswen. 29M fo yì adà waa be nde senku ki cin'a ra ken'a waa be bwanku ko be tseku ki tan ba. 30Waa be pofan fin aji waji yimi fo danra be manu wa baba ki cin'a ra, mwamwa numa m ndeku tson bi ki juweu. M kà dan yi baa dzwa kwen ra aji danra be ya mà aji yiu ki juweu." 31Ci numa ra baa nuken hora nde Bulus ya ci tsadzu waa akube dan yibe ra. Be ndeku atsunnu ya ki finka Antibatiris. 32Nakyabyea ponpon baa nuken badati ki finbe baa kyen ba abe hora kasen ya ki puken abe baa ne vin hora nde Bulus kpasun ya ki pyen. 33Waa abe baa ne vin ken hora ya zan ki Kaisariya numa, be nde afa ra yi Filikus wa sen tswen, a nde Bulus ya ki byea. 34Waa ku hwèn aji wa ki bye afa ra, ku mbye Bulus danra, "Ù dzu tswen wa ki bye jen wani bi?" Waa ku fo danra ku dzu ki tswen wa ki Kilikiya bi ra, 35ku danra, "Se ayo waa baa dzwa kwen u hora ma bi ra hunnu, mri gon tson fo ajiu." Ci numa ra akù wa sen tswen shon juwea danra be ndeku ya tsu ki ndo Hiridus akù waa ajen'a ndi gban nyi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\