BUTSO BU ABE FOTSON 25

1Waa aku Fastas ya zan ki bye ajen waji zan fè byecen numa ku do ki Kaisariya a ya ki Urushalima. 2Numa ra abe von baa ciho ba abe baco Yahudawa be nde kwen bu Bulus ya ki byea, aka voku 3danra ku tsa sanbe, kú tsontson ya jiji be nde Bulus bi ki Urushalima, abe kwaa be kapyen na nwe cin bu Bulus ki nyaco waa kuma ribi ra be bwanku. 4Ama aku Fastas zenbe nde danra, "Bulus tsè ci tiri ki Kaisariya. Ami ba dimi m ci ba dimbyá wa ya bye waji ki pyen kire." 5Ku danra, "Ki cin wakara numa baco badati ki fin­ ni, bé bami kyen dzun ya. Bulus ma ci ba adà dzun be dzwa kwen'a." 6Fastas babe ci dzun ki Uru­ shalima nwādzua anyunu tsuntsa ko adzwe ba, ku ya ki Kaisariya. Nakyabyea ku nda wea tu ki bye adudu bu mà wa fo kwen. Ku danra be nde Bulus bi. 7Waa Bulus bi numa ra, abe Yahudawa baa ki Urushalima bi ge shukwaku jinni, bena foji aboa wa dzwadzwa ba tswi aji badati suu numa baa ci ba gben ki cin'a, Kwan ba ajibe wa hwea hwea numa be zen ki cin'a ra wadzun wa tà danra ci aji wajinderi baani. 8Ama Bulus nde nua don danra, "Ami dàmi abu dzun ki bye adòn bu Yahudawa, ki bye atan wa wa Cidon, ko ki dn bu Kaisar wa sen tswen ba, ko titi." 9Fastas wa sen tswen ki cin waa jiji ku tsa vya Yahudawa hwanbe yo, ku mbye Bulus danra, "Ko uri zen nde u ya ki Urushali-ma jiji be ya fou kwen ki byeri ki ein bu abu baa d kara ki pyenmi?" 10Ama Bulus danra, "Ami pantse don ki tan kwen bu Kaisar ki kara, abye wa fye kari waa be fomi kwen kiyo, au ba diu u yìnu danra m dàmi Yahudawa aji dzun ba. 11Too, mma ci apa wa da ajikù wadzun wa ken waa be bwanmi, mri zinmi zin waa be bwanmi ba. Ama aji wajinderi dzun ma baani ki fin kwen waa be dzwami ra, apa dzun wari tsaka waa ku ndemi yibe ki cin waa ku tsa vyabe mikyin baani. Mna nya nyaco wa gbe nwe kwenmi ya ki pyen bu Kaisar." 12Ki nyaken waa Fastas gen ce ba abe baco bandoa numa, ku zen nde danra, "Una con be nde kwen u ya ki pyen bu Kaisar! Ki pyen bu Kaisar kwaa iri ndeu ya." 13Tsa anyunu pyinna numa se Agaribas wa na akù ba Barniki bi ki Kaisariya jiji be bi ca Fastas. 14Waa be ci bye waji zan anyunu suu numa ra, Fastas dan yi akù aji ki cin bu Bulus danra, "Apa dzun ki tiri waa Filikus panku sa so tiri ki jinni. 15Ayo waa m ci tiri ki Urushalima ra abe von baa ciho kwan ba abe baco bu Yahudawa be nde kwen'a bi ki byemi, akà vomi danra jiji m natenku. 16M dan yibe danra wakara cia nyaco waa abe Roma ri tsa abu kiyo numa ba, waa be natenku kapyen hun­ nu ku shon zo ba baa dzwaku kwen ra azo ba azo ba. Ama kuri kapyen shon zo babe azo ba azo, ku du nyaco waa ku dan pen dia ki bye kwen. 17Ki cin wakara numa, waa be bi kire ki bye dzundzun ra, m jamdi ba, nakyabyea mwamwa numa m ya tu ki cin adudu bu amà wa fo kwen. M dan yibe danra be nde apa waji bi ki pyen bu kwen. 18Abe baa dzwaku kwen hora do don pantse don. Ama be danbe aji dzun wa baba ki cin'a tsadzu waa mna ga danra beri dan raba. 19Se tswi aji badati bu nyaco bu Cidonbe wa bàba waa be ge sen­ ku ki cin, kà ba aji ki cin bu apa dzun wé Yesu wa hu, ama Bulus kà danra ku ci tiri ba cindi. 20Ami m nyani ba cinna bu aji waji waa m fon fin'a. Ci numa ra m mbye Bulus danra ko kuri zen nde jiji ku ya ki Urushalima jiji be ya foku kwen ki byeri ki cin bu aji baakara re. 21Ama Bulus danra be fan kwen waji jinni, se Kaisar Augustus ku fo aji waji. Ci numa ra, m dan yibe danra be ndeku tsu tan kapyen waa mri bi ndeku tson ya ki pyen bu Kaisar." 22Agaribas dan yi Fastas danra, "Ami du, mri con m fo nde bu apa waji ba dimi." Fastas dan yiku danra, "Akyen uri bi foku." 23Nakyabyea akù Agaribas ba Barniki te kyon bu tsòn numa kaya ki sukpa bye waa baco baa sen tswen, ba baco baa nuken, kà ba abe baco baa ci zo tswen hora kwan nayo ra. Se Fastas yi nde danra, be nde Bulus kabi. 24Fastas danra, "Au akù Agari­ bas, ba pajukun baa bai kwanna kire ki dzun ra, ní wezo ní mbyà apa wa ci kara waa abi bu Yahudawa kata nde kwen'a bi ki pyenmi ki Urushalima, ba kire du. Bena ri nyakyin danra, san'a waa be fan apa wa ci kara ba cindi ba. 25Ama ami ba dimi m wezo m mbyàmi abu waa apa wakara dà wa ken waa be bwan­ ku ba. Avo waa ku nya nyaco ba dia danra be gbe nwe kwen'a ya ki bye Augustus Kaisar ra, ami du m zen nde ki fin mikyinmi m ndeku tson ya byea. 26Ama m mbyàmi abu dzun waa m nde vo pan yo, m nde tà yi cindomi ki cin aji wakara ba. Ki cin wakara numa m ndeku bi ki pyenni, kà ki pyen u, au akù Agaribas, ki cin waa ki nyaken waa ima fon fin bu ajia ra, dzun tiri ba, mri bi du abu dzun waa m ta aji ki cin'a. 27Ki cin waa ki bye wa mbyà mbyâ bumi cia coa ba, waa be nde apa wa da aji tson ya, ama be tābe tswi adà baaji baa ku dà hunnu be tseku raba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\