BUTSO BU ABE FOTSON 26

1Ágaribas dan yi Bulus danra, "Tanma ra, u ci ba nyaco waa u zen aji." Numa ra Bulus jo nwo wa zen aji na tsa voa ki don danra, 2"Au akù Agaribas, ci ken m dan Cidon bami ci dzun, ki cin waa m ci pyen u tanma jiji m dan yiu aji jinna ki cin akwen waa abe Yahudawa dzwami. 3Ki cin waa ù ci apa wa tsa yì, ùkà yì tswi nyaco bu yakubada babe nu suu numa. Ki cin wakara mna vou u gbagba u gban mikyin gon tson fomi. 4"Tswi byecu waa m ndi ci avo ba nwutishe dzu bi kapyen ki fin tsumi kà ba ki finka Urushalima bibi jinna, ko Yahudawa wani kata yìmi nu. 5Be yìnu avo ndi kapyen, in bema con be dan aji bu Cidon, avo ndi kapyen m ci fin abi bu Yahudawa baa ri bà nyaco bu Cidon ba gben kari kata, baa beri babe danra Fari­ sawa hora. 6Ki cin waa m nde mikyinmi so ki cin nuge waa Ata Cidon ndi ge ba bayakui ra, ki cin wakara bena ri fomi kwen tanma. 7Anuge waji hwari nwo tsui dzwe nwa pyinna kata ho mikyinbe so bye wa wa Cidon anyutu ba fitse. Be ho mikyinbe so jiji be mbyà zen mumu bu nuge waji. Ki bye mikyin wa soso wakara hwa Yahudawa nari dzwami kwen, Abagaidu! 8Ani Yahudawa ake tsari nī nghani wa yi wajinderi danra, Cidon ri do pajukun baa huhu ki bye mbi? 9"Too, ami ba dimi andi gbo­ gbo ki byemi ci tsadzu ci ken m tsa koke kata wari sinni zen bu Yesu apa wa ki Nazarati. 10M tsa numa ki Urushalima. M du nyaco ki bye bu abe von baa ciho. M ho pajukun baa bà Ci­ don suu numa tsu tan. Ayo waa bema ri bwanbe ami zen nde danra be hu. 11M tabe fyin ko ki tan wa fyen abu wani kata. M ndi nari nga jiji m yibe fan wajinderibē bè jinni. Kyinna hwa yimi tabe fyin pwadzu kà yaya ki fin tswen bu tsu pajukun badati. 12"Ki bye wa ci kara numa mna ri ya ki Dimashika ba nde zen bu abe von baa ciho, ba atson wa tsontson be. 13Abagai-du, waa anyunu zan yobaba numa m ki nyaco, m mbyà abye wa yafan jinni dzun wa dzu wa ki hwadon bi byemi. Abye waji yafan jinni kā anyunu ri. Ku ya­ fan jinni shukwami shon dzun kwan ba abe bajo kyonmi kata. 14Waa ī dzu we jinni, m fo akyu dzu wa ki hwadon bi na zen aji bami ki nu Yahudawa danra, 'Shawulu, Shawulu, akake tsari una tsa cimi numa? Uri con ú nde cin u mbà bami? Ajé wa nwā ci bye myi ma ri tsu, kuri ten dia fó azota!' 15Se m mbyeku danra, 'Au kani waji, Cindomi?' Aku Cindomi zen nde danra, 'Ami ciri Yesu waa una tsa cimi ra. 16Ama ú do don, ú pantse don. Ami tà dimi ki byeu numa jiji m ndeu so apa wa kofyin bumi, ú kà ci apa wa da dòn bu abu baa u mbyà ki byemi jinna ra. Kà ba abu waa mri bi tà yiu ki pyen. 17Mri nwàdzuu ki vo bu abe Yahudawa kà ba tsu badati baa mri bi tson u ya ki pyenbe. 18Ki cin waa ú ya pofanbe zo wa mbyà bye jiji be pwadzu ki fin afitse bi ki bye wa yafan jinni, be dzu ki vo bu Shetan kasen bi ki vo bu Cidon, jiji m fan abu wa bababe yibe, jiji be ji ndo waa Cidon ce so jiji bu baa ci ba mikyin wa nyenye ki cin waa be zen nde ba ajimi ra.' 19"Ki cin wakara numa Abagaidu Agaribas m nghami wa nde cin na jinni yi zo fyen waa m mbyà dzu don bi raba. 20M kapyen dan aji bu Cidon yi pajukun baa ki Dimashika, kà ba baa ki Urushalima, kā pukan numa bi ki bye jen bu Yahudawa kata, numa kà ba abe tsu pajukun badati. M ndi dan yibe danra, 'Ní fan abu wa babani waa nina tsa ra jinni, ní pukan bi bye Cidon, nikà tsa abu baa ri tà danra nī pukan bi ra ki bye Cidon ajinderi.' 21Aji wakara numa hwari hunnu abe Yahuda­ wa panmi ki tan wa wa Cidon, Numa ra bena nya jiji be bwan­ mi. 22Ama m du wa tsazaza ki bye Cidon m pantse ki pyenni ani baco baa sen tswen ba baci na zen aji waji na yini kara. Mna danmi aji dzun ken ba, se abu baa baa da dòn ndi dan, ba Musa avo ndi gbogbo 23danra ci ken apa waa Cidon tsonku bi ra, ku wa fyin, kúkà tà yi Yahudawa ba tsu badati bye wa yafan jinni wa nwàdzu pa, ki bye waa kuri bi ciri apa wa do don kapyen pwadzu ki shi mbi ra." 24Bulus ki fin ajia wana zen­ zen numa, Fastas nde kyua ki don ba gben numa danra, "Bulus uri kyakya dzun! Ayì bu afa waa ù yì suu numa ra hwa yi cin u vyin pukan jinni ra." 25Ama Bulus danra, "Abagaidu Fastas, acinmi vyin pukan'a ki jinni rì ba. M kò nwomi ki jinni numa hunnu mna zen aji wajinderi na yiu. 26Abu baakara kata ci abu baa ki fin tata vo bu akù. Mna dan aji baaji ba gben mikyinmi kata, ki cin waa m yi wajinderi danra abu dzun waa ku yia kiyo ba, baani ki cin abu baa ci kara. Ki cin waa abu wa­ kara cia abu waa be tsaku yuyu ba. 27Abagaidu, Agaribas ù zen nde ba abe pajukun baa da dòn bu Cidon? M yinu danra u zen nde numa." 28Akù Agaribas mbye Bulus danra, "Ki bye aji wa titi wakara una pya u pukan mi m kan apa wa bà Yesu?" 29Bulus danra, "Ko ki bye wa titi wakara, ko ki bye wa hwèhwè mna pya Cidon danra, bà au dzundzun u vinni ba, ama kwan ba pajukun baa na gon tson fomi jinna ra kata be ci tsadzu waa m ci ra, ama aji bu akān wa we apa baani kiyo." 30Waa Bulus dan numa ra se akù do don kwan ba wa sen tswen ba Barniki, ba baa tuci na byeri babe ra kata. 31Ki nyaken waa be pwadzu ya kwan bye dzun ki kankan, be gen ce ba dibe danra, "Apa wa ci kara dàa aji dzun wa ken waa be bwanku kó be tsèku ki tan kon ba." 32Akù Agaribas dan yi Fastas danra, "Apa wakara ri kyan ri du wa nwàdzudzu kuri ma kyan ndea kwen'a ya pyen bu Kaisar raba, ci kara iri fanku jinni."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\