BUTSO BU ABE FOTSON 27

1Waa be mbyāi di wa do kyon ki bye akò wa ki jape ya ki jen bu Italiya numa ra, se be nde Bulus ba pajukun badati baa be panbe we tan hobe kwa baco bu baa nuken dzun ki vo, azen'a danra Yuliya. Ku ki fin abi bu baa nuken bu Augustus. 2Ī kà kò dzun wa dzu ki Ada­ ramatiya wa mbyā vinni adi kyon wa ya ki tswen badati baa na nu gobi bu Asiya. Ai kapyen ri do. Aristakus apa wa ki Tasalonika ki fin jen bu Makidoniya bai kyen dzun ya. 3Nakyabyea ra ī ya zan ki Sidon. Aku baco bu baa nuken waa beri baku danra Yuliya ra, ku tsa Bulus abu wa sansan. Ku fanku nyaco waa ku ya mbyà bajoa jiji bekà tsazaku yo. 4Waa ī do ki Sidon ki bye akò wa ki jape numa keke ī ya za pukan ki nyaken bu tswì bu Kuburus ki cin waa awo nari nga di bai nari gbei kasen. 5Waa ī bi dzubye ba jen bu Kilikiya ba Bamfiliya numa, ī gbekyan teku ya zan ki Mira ki fin jen bu Likiya. 6Ki bye waji aku baco bu baa nuken hora du akò dzun wa dzu Iskandariya ri ya ki jen bu Italiya. Ku hoi kà ki fin akò waji. 7I kyen na nyaco anyunu suu numa. Ina ri kyenkyon titi titi titi numa ba fyin. ī kyen ya na dzu­ bye ba finka dzun waa beri baku danra Nidas. Awo kanden'i wa yaya ki pyen. Ci numa ra, ī kà ya za pukan ki nyaken bu tswì bu Karita dzubye ba Salome, 8Ina bà ridan numa ki kyi nu gobi ba fyin suu numa. ī ya zan ki bye dzun waa beri baku dan­ ra, Abye wa Sansan wa yu yuyu ci dzubye ba finka waa beri baku danra Lasiya. 9Ī kapyen mba anyunu hwe­ hwe numa ki bye akyon waa ina kyen ra ra. Akyon waji kan kyon bu fyin ki cin waa ayo waji ci ayo waa Yahudawa ri sennu. Ayo wa sennu waji nwādzu ya numa Bulus nube dòn danra, 10"Ani bando, m mbyà kyon wa ci kara kan akyon bu abo, ba mikyin wa pepe suu numa. Bà ki cin tswén'i, ba akòi maari vinni ba, ama cindi bu pajukun badati ki fin'i du ribi jan." 11Ama aku baco bu baa nuken ra, hwaa ce waa Bulus na nube dòn raba. Kuna ri gon tson fo aji bu baa ya kò hora, ba wa sen akò waji vinni. 12Ki cin waa abye wa yuyu waji cia abye wa sansan waa be ci byeri pan adinu ba, ci numa ra se badati baa hwe kari gen ce danra, ribi san kari í do don kire, ko ma tsanini ba, i ya zan ki bye dzun waa beri baku danra Fini­ kas, abye wa kà gugu tswì bu Karita. Abye waji ci tswa zén ba bye nyuzota wa nde ya ki mudu, ba anyuzota wa nde ya ki rike. Beri con be tsa adinu ki bye waji. 13Waa awo nari sa dzu wa ki rike nabi titi titi titi numa ra, bena so danra, abu waa beri nya ra, be du ra. Ci numa ra se be gbē ho asho waa beri tsè kò kiyo ra we ya fin kò, be bà dzu kyi nu gobi bu tswì bu Karita ki nu gobia kpakpa numa. 14Cifo titi numa awo dzun do bi ba gben numa, awo waji beri baku dan Yurokilidon do dzu bye tswì waji. 15Waa awo waji bi da akò waji ra, akò ya kaa ki pyen riba. Numa ra ī fan akò jinni awo gbeku foji wana yaya. 16Ī ya dzu ki bye nwu tswì dzun waa beri baku danra Kalauda, ī du abye wa nde cin gon yo. ī wa fyin ki bye waji suu ayo waa ī du co wa tse nwo koi wa titi ra. 17Ki nya­ ken wakara be gbeku bi ki cin bu akò wa ciho ra. Ci numa ra, be pwa hwan be tse ju ki nwo kò wa ciho ra ndeku sa jinni jiji be panku gben kwan yo. Ki cin waa bena we bonban waa awo ra kúká ndebe ya ne cin von waa beri baku danra Sirtis raba. Be kodzu tswén badati baa ri tsa­ zabe yo waa akò ku kyenkyon we jinni. Be yi akò waji nari kyen'a numa ri. 18Ki cin waa awo waji yibe na tā birika ki cin jape suu. Nakyabyea numa be jo nwo wana ho tswénbe ki fin kò na nyaya jape, 19Na fè byecen numa abe ba dibe, be ho tswén wari tsa butso bu akò waji foji wana nyanya ki hun ki fin jape. 20Ī na anyunu suu numa azoi mbyàa anyunu ki don ba, ko atswí du, awo ra pan wana dai numa. Wa­ kara hwa mikyin'i gedzu ī danra iri nwàdzui ba. 21Be nde anyunu suu numa be na mbo. Ci numa ra Bulus do don pantse don ki yobababe danra, "Ani pajukun, ci kara nima fo ndemi, iri ndi doi ki tswì bu Karita í bi kà fín fyìn ba mikyin wa pepe, ba tswén'i baa jan bá jinni raba. 22Tanma ra m kà nari nuni dòn, ní gban mikyin, apa dzun wari bi nyani dn dia ki finni baani, se akò ba dia vinni. 23Ki cin waa ki fin tsu wa kyabye ana ra, nwutsōn bu Cidonmi waa m ci bua ra, bi pan­ tse dzubye bami. 24Ku danra, 'Uká zin u zin ba, Bulus. Ci ken ú pan­ tse pyen bu Kaisar wa sen tswen. Ki cin wakara Cidon zen nde yiu kwan ba abe bajo kyon u kata jiji be nwàdzu.' 25Ki cin wakara numa ní ci ba mikyin gben, bando, ki cin waa m yi wajinderi danra aji waa Ata Cidon shon wea yimi ra, ribi tsa numa. 26Ama ci ken awo ri ndei ya dá bye tswì dzun hunnu." 27Ki bye afitse bu anyunu wa kwan dzwe nwa nyena, awo nari tei foji wa yaya ki teku waa beri baku danra Adariya ra. Waa atsu mbagago numa, abe baa kyan kò hora bena ga danra, ī bi dzubye ba ajen ra. 28Numa ra be mba dzòn bu jape waji. Abye waji ci agò didzun. Waa be kà kpasun ya pyen titi numa, be kà mbyā mba, be du dzòn'a zan gò dzwe nwa tswanna. 29Ki cin waa bena zinzin waa beká ya dá bye aban ba, numa ra be fan asho wa tse nwo kò kwan dzun nyena weya ki nwo jan ki jinni ki nya­ ken bu akò waji, bekà vo Cidon jiji bye kú kyà. 30Abe baa ya akò waji nari nga jiji be she sho. Bena ri tà yi baa ki fin akò ra ci tsadzu beri con be nde àshó dzun wa tse nwo kò we ki fin kò. Ci numa ra, be nde akò wa titi dzwa ya ki fin jape. 31Ci numa ra Bulus dan yi baco bu baa nuken hora danra, "Apa baa ya akò ra bema pantse bé ki fín akò ba, nyaco waa iri tsa í nwàdzu baani." 32Numa ra abe baa nuken hora be gekyu jù bu akò wa titi ra, fanku jinni ku bà kye jape ya. 33Ayo waa bye na nga wa kya­ kya numa, Bulus na dan yibe dan-ra, "San kari ní ji buju tanma, ki cin waa anyunu dzwe nwà nyena baa nwādzu ra nī cini anuni tswan so, tswan pon azota numa, nikà ci fin bonban wa wewe, nī nde kani buju dzun numa ji nuni ba. Ki cin wakara numa ní go zoza M nuni ki cin wa rìtoni. 34Ki cin waa ki finni kata, apa dzun waa ngyi jin wa ki cin'a ribi jan baani." 35Waa ku dan numa ra, ku nde agan bu borodi, ku she ashi bu Cidon M pyenbe kata. Ki nyaken wakarà ku koken gafanku gafanku. Ku ka­ pyen ji. 36numa ra mikyinbe kasen bi dibe. Abe du, be pan buju wa jiji. 37Ai pajukun baa ki fin kò waji katai kata ī zan pajukun adipa tswanna ndo pyin­ na, ba dipa tsara kyadzwe nwa shizhen. 38Waa be ji buju zezu gan numa ra, be kà kodzu ndà bu tswén wa ki fin kò waji kasen ki bye waa bena ri ho aza badati na nyaya ki fin jape ra. 39Waa abye kya ra, be hwa yibe ajen waji waa be kiyo raba. Ama be mbyà san bye gugu wa ci bá gobi waa avōn ci yo. Numa ra, se be gen ce ba dibe danra, ko bi san kari be nde kò ra ya bà ki bye avōn waji re. 40Ci numa ra se be gbekyu aju bu asho baa tse akò baa be kyan ho weya jape ra kata, be fanbe ki jape bye waji. Bekà fenfaiì aju waa be tse ki hwan bu akò ra. Ki nyàken wakara be ho akpa waa beri fan ki don ki pyen bu akò awo ri tsazaku yo kuri kyenkyon mwamwa ki bye gobi bu avon waji. 41Ama waa ī kyen ya zan ki bye waa akye bu jape shon kiyo numa ra, akò waji ya né cin von. Mupyen bu akò waji pantse jinni, ku nde kaa di riba. Agben bu jape wana ri nà me ra jo nwo wana ri da gbàn nwo kò waji. 42Numa ra, abe baa nuken bena con be bwan ho purusuna baa be pan we tan hora. Ki cin waa beká pen dzu we jape, be wo yà bà bye von, be nwàdzu ba. 43Ama aku kù bu baa nuken hora waa kuna con wa nwàdzu Bulus ku hwaden abu waa baa nuken na con be tsa ra numa, ku yi nde danra kata apa wama wo yi jan, ku kapyen dzu ta fin jape, ku wo ya bà ki nu gobi. 44Badati bé pan hin bu akò ra, badati bé pan tswén badati. Ci numa ra ai kata kyan ya zan ki nu gobi rito numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\