BUTSO BU ABE FOTSON 3

1Anyunu dzun dede akan tsara wa nyuzota Bitrus ba Yohanna pwadzu naya ki tan wa wa Cidon ayo waa pajukun ri kwan ri za nde yi Cidon. 2Ki bye waji ki nu nyakyon waa beri baku danra, "Nu nyakyon wa sansan", apa dzun wa hu abe waa be mbaku baku numa dzu fin bi, ku tuci nu nyakyon waji. Ko anyunu wani kata beri tswan­ ku ya so nu nyakyon waji jiji kuna vo pajukun baa ri kaya tan wa wa Cidon ra vo. 3Waa apa waji tā zo mbyà Bitrus ba Yo­ hanna waa beri kaya ki fin tan bye wa wa Cidon numa ra, ku vobe jiji be yiku abu dzun. 4Bit-rus ba Yohanna kata wezo mbyàku numa. Bitrus dan yiku danra, "Wezou jiji ú mbyài." 5Apa waji lolo hwan'a so danra kuri bi du abu dzun ki byebe, ci numa ra se ku wezo na mbyàbe. 6Bitrus danra, "M bami abè ba, ama abu waa m ci baku ciri abu waa mri nde yiu. Mna dan yiu ki fin zen bu Yesu Kiristi wa ki Nazarati, ú do don pantse don ú kyenkyon!" 7Bitrus nde vo pan apa ra ki vo wunua, a gbeku dzwa don. Mwamwa numa akere bea ba hwan bea du gben; 8Ku pen penpen pantse don ku jo nwo kyon wana kyenkyen. Ku babe kyen dzun kaya ki tan wa wa Cidon nari she Cidon. 9Waa pajukun kata wezo mbyà waa apa waji na kyenkyon nari she Cidon numa ra, 10be mbyà yiku waa ku ci apa wa kyan ci nu nyakyon na vovo ra, nu nyakyon waa beri baku danra ci nu nya­ kyon wa sansan ra. Ci numa abu wa tsaku ra kyahobe zo, yi nwobe ken tà, ken don, abu waji kà yibe hwan wa gaga. 11Waa apa ra nde voa pan Bitrus ba Yohanna ki di, pajukun mbyà numa ra anwobe ken jinni, pajukun kata pwadzu ho sho bi ki bye nwo taje wa ya gbada numa waa beri baku dan­ ra nwo taje bu Solomon ra. 12Dede waa Bitrus mbyà pajukun we sho nabi numa ra, ku danra, "Ani bazhenzhen Isra'ila, ki cin ke abu wakara kenni nwo? Ki cin ke nī fyan fan zoni bài ki cin? Nina ga danra ai hwari yi apa wakara kyenkyon ki bye gben dii re, ko ki bye mikyin'i wa sansan waa ī ci baku ki pyen bu Cidon ra? 13Cidon bu Ibrahim, ba Ishaku ba Yakubu, Cidon bu abe bayakui ku ciri wa yi Nwua Yesu hwe kári kata, waa nī ndeku bwan baa sen tswen ki vo ra, nī nghaku ki pyen bu Bilatus, ko waa Bilatus danra kuri con ku fanku yo ra. 14Ko waa Yesu ci apa wa nyenye wa sansan ra nī nghaku. Ki bye wa­ kara nī vo Bilatus jiji ku tsani abu wa vya mikyinni, kú fenfan apa wa bwan apa ra yini, 15nī bwan re Yesu apa wa tà yi apa nyaco wa nwàdzudzu. Ama Ci­ don doku ba cindi pwadzu ki fin bu baa huhu. Ai ciri baa ri zen nua. 16Ki bye ahwè bu zen bu Yesu waa apa ra, waa ni mbyàku aka yiku nu ra, ku du gben. Wajinderi ki bye Yesu yiku wa rito ri ki pyenni. 17"Tanma ra bazhenza, m yì abu waa nī ndi tsa ranu, nī yini cinna bu abu waji ba, kwan ba baa sen tswenni kata. 18Andi gbogbo Ata Cidon dan aji bui dzu ki bye baa da dòn bua baa kapyen danra apa wa ciri Kiristi ra ribi wa fyin, ci numa ra Cidon tsa abu waa ku dan rara. 19Ma ci numa ní dan abu wa babani, ní pe mikyin ki cinbe, ní vyin pukan jinni bi bye Cidon jiji ku tso nyeni abu wa babani yo. 20Jiji nibi du mikyin wa yafan jinni wari dzu bye Cindoi ribi ra. Cindoi ri nde apa wa ci Kiristi ra tson bi yini, ciri Yesu. 21Aku Yesu tanma ci ken ku ci ki ndo Cidon ki don bàzo ayo waa Cidon ndi dan dzu ki nu bu baa da dòn'a baa ndi kapyen ra. 22Musa danra, 'Cidon Cindoni ribi tson apa wa da dòn yini ci tsadzu waa ku ndi tsonmi ra. Apa wa da dòn waji ribi pwa­ dzu bye tsuni. Ci ken ní gon tson ní foku ki bye ke kata waa kuma dan yini. 23Apa wama gon'a tson fo apa wa da don waji ba, Cidon ribi gaku di ba baa bà Cidon, ku kari bi tsa ban'aku don.' 24Kati, abe baa da dòn hora kata do numa ki cin bu Samuila pan numa keke yaya ki pyen ajibe ci abu dzundzun ba anyunu wa jinna. 25Anuge waa Cidon ge dzu ki bye baa da don hora ci buni. Ani du pajukun baa ki fin nuge wa ban vyon waa Cidon ndi dan yi Ibrahim danra, 'Ki fin tsuu mri bi yi pajukun wa sansan kata ki fin tswen.' 26Ci numa Cidon gbè nyaa kapyen tsonku bi ki byeni jiji ku yini wa sansan ki bye waa kú pu­ kan mikyin bu ko kani kata ki finni ku gadi ba nyaco bu abu wa baba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\