BUTSO BU ABE FOTSON 4

1Ayo waa Bitrus ba Yohanna ki fin aji wana zenzen numa ba pajukun, se abe von baa wa Ci­ don, ba akù bu abe baa ri kon atan wa wa Cidon ra, ba Saduki­ yawa bi ki byebe. 2Be tsaba mikyin ki cin waa abe fotson bu Cidon pyinna hora na fyen pajukun bu ki cin waa Cidon ndi do Yesu ki bye aki. Wakara tà wajinderi dan­ ra pajukun baa huhu ribi do ba cindi. 3Be pan hobe tsu ki tan kon nayo kyabye ki cin waa anyunu ko ra. 4Suu numa baa fo aji waa Bit­ rus ba Yohanna dan anyunu waji ra be yi wajinderi! Bawunu hwe zan tsadzu adubu tswanna. 5Byekyaa ra, baco bu Yahuda­ wa, ba baco baa sen tswen, ba abe manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, be kwan cin kenbi ki bye dzundzun ki Urushalima. 6Hanana cin bu abe von baa tsòn bu wa Cidon kiyo ki tan wa wa Cidon, ba Kayafas, ba Yo­ hanna, ba Iskandari kwan ba badati baa ci bando bu Hanana a cin bu abe von hora kwan na bye waji kata babe ki dzun, 7Se be ho abe fotson hora kwan dzun pyinna ra bi pantse pyen­ be. Hanana mbyebe kwen danra, "Ake tsari ní tsa numa? Agben kake waa nī ci baku, ko ki fin zen bu kani waa ni tsa abu wa­ kara?" 8Denden wa nyenye kà mu fin bu Bitrus, ku nde nua don danra, "Ani baa sen tswen, kà ba ani baco, 9jinna nī mana mbye aji ki cin abu wa sansan waa ī tsa ki cin bu apa wa hu abe wakara, nī mana mbye dan­ ra tsanini hunnu ku du wa rito, 10ma ci numa ci ken ani baco kata, kata pajukun bu Isra'ila kata katani kata ní yinu danra aku apa wa pantse pyenni kara, ku du wa rito ki fin zen bu Yesu Kiristi apa wa ki Nazarati. Yesu waa nī ndi panku kan ki cin hin wa shon gege Cidon doku ba cindi. 11Aban waa baa myi abu nghaku, nī kà kasen bi ndeku myi cin pwe bu atan. Ani ciri baa myi abu waji." 12Bitrus danra, "Apa dzun baani wa tsayi wa nwàdzu apa dzun, ki cin waa ki fin pajukun baa ki fin tswen kire kata Cidon yii azen bu apa dzun wa ken wa nwàdzu apa ba," 13Aji ra kyaho baa sen tswen zo, ki cin waa Bitrus ba Yohanna gban mikyin kagben, abe baa sen tswen kà hwà yinu danra abe pyin­ na hora cibe ba ayì kacin ba, Be ci pajukun baa dán numa. Ci numa ra abu waji kenbe nwo. Be hwà yinu danra be ndi ba Yesu ci dzun. 14Be dube anu wa zen aji ba, ki cin waa apa wa du wa rito pantse tiri ki pyen bu Bitrus ba Yohanna ki bye waji, 15Ki cin wa­ kara be dan yi Bitrus ba Yohanna danra be pwadzu ki tan kwen. Ki nyaken wakara bena gen ce ba dibe. 16Be kapyen mbye dibe aji danra, "Akake waa iri bi tsa pajukun baa ci kara? Ko kani kata ki finka Urushalima yinu waa Bit­ rus ba Yohanna tsa abu dzun wa kyahozo wa kwakyi. ī tsakai wa nde abē te aji waji bà jinni danra ci akan ba. 17ìma con waa aji ra kúká kà kpasun ya pyen ba, í nube dòn danra beká dada zen aji ba apa dzun ki fin zen bu Yesu riba." 18Be babe nde kasen bi ki fin tan, a dan yibe danra, "Niká dada dan yi apa aji, ko ní fyen apa dzun abu ki fin zen bu Yesu riba." 19Bitrus ba Yohanna dan yibe danra, "San kari ki bye Cidon waa í gon tson foni re, ko í gon tson fo Cidon? Ní ga hwan ní mbyà. 20Ci ken í zen aji ki cin abu waa atson'i fo, ba abu waa azoi mbyà." 21Abe baa sen tswen hora ka mbyā nube dòn bàvo kiyo ba gben, ki nyaken wa­ kara be fanbe jinni yabe ri. Abe baa sen tswen dù kabe nyaco waa bé naten Bitrus ba Yohanna ba. Ki cin waa pajukun kata na nyā Cidon ki bye abu wa sansan waa be tsa ra. 22Aku apa waa be dà gbanku ki bye adoa wa hwa yi nwo bu pajukun ken jinni ra, aju bu mbaa nwādzu ba dipa pyinna. 23Kì nyaken waa be fan Bitrus ba Yohanna jinni ra, be ya du jo byecube, be dan yibe abu waa abe kù bu avon baa tsòn abu wa Cidon, ba abu waa baa sen tswen dan rá kata. 24Ayo waa be fo aji ra numa katabe kata kwan bye dzundzun na vo Cidon dan­ ra, "Amà wa mà tswen kán mà tswen akù, ba jape, ba abu baa na fin'a kata. 25Au Ata Cidon ù hwa Denden wa nyenye yi Yakui Dawuda wa ci nyau kú zen aji ayo waa ku ndi danra: 'Ki cin ke tsu badati na ngongo hwe numa? Ki cin ke pajukun na pwa hwan bu abu wa baba wa tsatsa waa beri bi dube nyaco wa tsatsa ba? 26Abe akù baa sen tswen mbyā dibe, abe watson kata kwan dibe jiji be nuken ba Cindoi wa ci Kiristi.' 27Ci ajinderi Hiridus, ba Buntus Bilatus ba abe tsu badati, ba pajukun bu Isra'ila, katabe kata kwan ki finka wakara nuken ba Yesu Nwuu waa u tsonku bi ra. 28Be kwan ki cin waa jiji be tsa koke kata waa au kapyen ndi so numa danra kuri bi tsa numa ki bye gbentsòn u. 29Au Cindoi ina con ú yì fyin waa bena con be tài. Ú yii gben mikyin waa ai banyau í dan ajiu ba gben mikyin'i kata. 30Ú ndafan vou jiji pajukun be du wa rito. Ú yii tsa abu baa kyahozo, ba baa ken nwo ki fin zen bu Nwuu Yesu waa u nde butsou kwaku ki vo ra." 31Ki nyaken waa be vinni ba Cidon wa vovo ra, abye waa be kwan kiyo ra ndedi. Katabe kata be du Denden wa nyenye bu Cidon. Be jo nwo wana dan aji bu Cidon ba agben azin baani. 32Abe abi bu pajukun baakara katabe kata, anube we bye dzun­ dzun. Apa dzun ki finbe wa dan­ ra abu waa ku ci baku ci jiji nu di bua kenken baani. Katabe kata beri gafan abu waa bema ci baku ki bye dzundzun ken cin dibe. 33Abe fotson dan aji ba gben suu numa ki cin dodo bu Yesu. Pajukun fo vya babe ki cin waa be nde zo hwa jinni ridan numa be mbyà apa dzun wa tsa hwen ki fínbe baani. 34Baa ma ci ba ada, ko ando, beri nde hwen ho abèa yi abe fotson. 35A hun­ nu beri gafan àbè waji yi ko kani kata waa be mbyà ku nyani ba abu wa fye waa ku du. 36Ci tsa­ dzu Yusufu waa abe fotson baku danra Barnabas. Acinna bu azen waji danra apa wari dan gban apa mikyin. Kukà ki nwo tsu bu Lawi, be mbaku ki Kuburus. 37Ku nde adaa hwen ho abèa bi yi abe fotson.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\