BUTSO BU ABE FOTSON 5

1Apa dzun ki tiri beri baku danra Hananiya, azen bu awaa danra Safiratu, ku nde tswén'a waa ku ci baku nde hwen. 2Ku kodzu abèa yu hun, Awaa yì abu wa kiyo nu kata. Ki nyaken wakara ku ho wa datia bi yi abe fotson. 3Bitrus danra, "Au Hananiya, akake tsari Shetan tà abu wa baba ki fin mikyin u hwe numa, hwa yiu kan Denden bu Cidon akan ki bye waa nī kodzu abè waa nī du ki bye ada waa u nde hwen ra yu hun? 4Kapyen waa ù nde ada ra hwen ra ci buu, abè waa ù pan kiyo ra kà ci buu. Akake tsari waa ù ga aji wakara ki mikyin u numa. Akan ra, ù kan yiu pajukun ba, ama ù kan yi Ci­ don." 5Ayo waa Hananiya fo aji ra numa ra ku kodzu tá jinni se aki. Badati kata baa fo aji wakara numa ra azin panbe. 6Bazhen mafan bawunu badati baa gban­ gban do don, be ho tukpa kia mbyāku adi aki kiyo, a tswan reku ya myi ya nde ji. 7Ki nyaken waa akān tsara tsa nwādzu numa se awaa kà hwan'a dia dzu wa ki bahun bi, ku yia abu wa tsa ba. 8Bitrus dan yiku danra, "Ú dan yimi aji wajinderi, ko abè wa ci kara ciri amaari abè waa nī du ki bye adani waa nī nde hwen ra kata hun?" Ku zen nde danra, "E, amaari abu waa ī du kata hun." 9Bitrus kà dan yiku danra, "Ki cin kake waa au, ba anuu ho nuni ma dzun waa ní ken mbafo Denden bu Cidon? Mbyà abē bu baa nde nuu ya ji ra, be wena tiri ki nya­ kyon hun. Be kari tswan u pwadzu ki myi." 10Gbogbo numa ku dzu tá jinni se aki. Abe bazhen mafan hora bi mbyàku, be bi tswan reku pwadzu ya baku ki myi, ya ndeku ji ki go kyekye bu anua numa. 11Acin wa kwankwan bu baa bà Yesu kata, ba badati baa fo aji waji, azin panbe kata. 12Abe fotson be tsa abuu Ci­ don baa kyahozo baa ken nwo ki fin pajukun. Katabe baa yi wajinderi zen nde danra be ho dibe ya kwan bye dzundzun ki nwo taje tan waa be baku danra nwo taje tan bu Solomon ra. 13Apa dzun wa cia ki fin abibe ba, wa nga kwan cin babe ki bye dzundzun baani. Ama pajukun badati baa ki myi nya asonbe. 14Pajukun baa yi wajinderi bena kwan ba abi bu baa bà Cindoi kā wa ndi kapyen, kwan ba ba­ wunu ba bawuwa kata. 15Ki bye butso waa abe fotson hora tsa na kyen ra, pajukun badati tswan baa dā do bi we ki kyi nyaco, be hobe we ki cin agábe ba acube, ki cin waa jiji ayo waa Bitrus mabi kyenkyon nwādzu ki bye waji ko ma nì nini ba, anwini bu denden'a ku be badati ki di. 16Abi bu pajukun badati dzu wa ki tswen baa ci na dzubye ba Urushalima ho abe baa dā do bi, kà ba abe baa ajon wa baba nebe, be bi du wa rito katabe. 17Ki nyaken wakara avon wa ciho dzun, ba bandoa baa ci bazhenzhen bu Sadukiyawa ki fin tswenbe, be jo nwo wana hyu akyu ba abe fotson bu Cidon. 18Ki bye wakara, be pan ho abe fotson tse hobe weya ki fin tan kón wa ki tswenbe. 19Ama ki fin tsū waji nwutsōn bu Cidon dzun bi pofanbe nu nyakyon tan kón waji. 20Ku yi abe fotson hora pwadzu kata, ku dan yibe danra, "Ní ya niya pantse fin tan wā wa Cidon, ní dan yi pajukun kata aji bu cinna bu cindi wa ripye ra." 21Abe fotson hora zen nde ba aji waji. Byekyaa aponpon pyuu numa be ya ki fin tan wa wa Cidon yana fyen tà yi pajukun abu kiyo. Ayo waa bena fyen tà yi pajukun abu numa acin bu abe von wa kari kata ra, ba bandoa bi fò, be ba kwan abe, "Sanhidrin," ci cin kwan bu baco baa sen tswen bu Yahudawa kata. Be tson pajukun badati ya ki tan kon jiji be ya ho abe fotson baaji pwadzu bi ki bye cinkwan waji. 22Abe wa­ tson hora ya zan tan kon, be mbyàbe ko apa dzundzun ki finbe ba. Be kasen bi dan yi baco hora danra, 23"I mbyà nu nyakyon hora kata tsutsu, abe baa kon nu nya­ kyon hora kata pantse na tiri ki bye nu nyakyon baa be gafan hobe so yo. Ama dede waa ī pofan nu nyakyon ra ī mbyài ko apa dzundzun kiyo ba." 24Ayo waa be fo aji ra numa aku cin bu baa ri kon atan wa wa Cidon, ba abe von baa ciho akyinbe gedzu, bena ga aji ki cin abu waji wa tsa ra. 25Se apa dzun bi na dan yibe danra, "Ní mbyà pajukun hora baa nī ndi pan hobe we tan ra be ná fin tan wa wa Cidon ki bahun na fyen pajukun abu." 26Ayo waa be fō numa ra, acin bu abe baa ri kon tan bu Cidon ra, ho bandoa be nwo ya pan hobe bi. Ama be pan­ bebe ki nyaco bu ndegbe ba, ki cin waa bena zinzin waa badati ri tabe aban. 27Be hobe bi pantse pyen bu baco baa sen tswen hora. Aku von wa ciho ra na mbyebe kwen ba dia danra, "ī dan yini zanzan ki myi danra níká dada fyen abu ki bye azen wa ci kara ba. Ní mbyà abu waa nī tsa! 28Nī yi abu wa fyenfyenni kà fye ho bye kata ki Urushalima, nī kana tà danra ai ciri baa bwan Yesu!" 29Bitrus zen nde jiji nu dia, kà ba abe fotson badati dan, "Ci ken í fo aji bu Cidon kā apa, 30Cidon bu abe bayakui do Yesu waa nī ndeku kan ki cin hin wa shon gege ra. 31Cidon doku ndeku so bye wa ba hwe ki go kyekye vo wunua jiji ku ci cin, kukà ci apa wa nwàdzu apa jiji abe bazhen­ zhen Isra'ila be dan abu wa bababe, Cidon ku fan yibe. 32Ai ciri baa ri zen aji ki cin aji wakara kata. Denden wa nyenye waa Cidon nde yi baa ri yiku hwe ra, kuri dan aji ki cin aji waji du." 33Aji waji fyonbe fyon mikyin, beri con be bwan abe fotson hora. Ama apa dzun ki tiri ki fin cin­ kwan bu baco baa sen tswen waji, 34apa waji ci Farisawa, beri baku danra Gamaliya, ku do don pantse don, ku ci apa wari fyen tà yi pajukun aji bu dòn, pajukun kata na zinku zinzin. Ku danra bé ho fotson hora pwadzu ya myi titi numa hunnu. 35Ku dan yi abe baco bu cinkwan waji danra, "Ani baco bu Isra'ila, ní kò nwoni ki jinni hunnu ní yì abu waa niri bi tsa ba abe pajukun hora. 36Andi gbogbo Tudas ndi pwadzu bi nde dia so ci tsadzu ku ci apa wa ci ba hwe kwakyi numa. Pajukun zan tsadzu dipa tswanna ndo nyena na bàku na kyen. Be bwan reku, abi bu pajukun baa ndi na bàku ra she gbanfan jinni nya cincin she yu kata, 37Ki nyaken bua dede waa beri hwèn pajukun bi, Apa dzun wa ki Galili waa beri baku danra Yahuda pwadzu bua bi, Aku du ku bye pajukun badati jiji be bàku, Be bwan reku, a bandoa du kà she gbanfan jinni yu jan, 38Ci numa ra tanma mna dan yini ní gadi ba tswi pajukun baakara, ní fanbe ki bye waji. Butsobe waji ma ci butso bu pajukun ribi jiji ki jinni. 39Ama ma ci butso bu Cidon, niri bi tsakani wa denbe butso waji kà ba. Ki bye wakara niri bi mbyà waa dzun tiri ba, nina nga jiji ní nuken ba Cidon." 40Abe baco baa sen tswen hora be zen nde ba aji bu Gama­ liya, Be ba ho abe fotson hora kasen bi dube. Ki bye wakara be dabe akpan, be nube dòn waa beká dada mbyā pofan anube zen aji ki cin bu Yesu riba. Ki bye wakara numa hunnu be hun fanbe yo. 41Abe fotson hora do don pwadzu fan bye waa baco hora na tsa cinkwanbe kiyo ra jinni, Be ci ba mikyin wa mbu­ mbu ki cin waa Cidon ndebe so danra be ken wa wa fyin bu sinni jiji bu Yesu ra. 42Ko anyunu wani kata ki fin tan wa wa Ci­ don, kà ba ki fin ndo bu pajukun be foji abu wana fyen pajukun yo fyenfyen, be kana zen aji wa sansan ki cin bu Yesu Kiristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\