BUTSO BU ABE FOTSON 7

1Ki bye wakara acin bu abe von wa ki pyen kata mbye Istifanus danra, "Aji waa be dan ki cin u ra ci numa ajinderi?" 2Istifanus nde nua don danra, "Bazhenzami, ba ani baco, ní gon tson ní fo, Cidon wa ci ba hwe kata tà dia ki bye Yakui Ibrahim ayo waa ku ki Mespota-miya Kapyen waa ku do ya ci ki Haran ra. 3Cidon dan yiku dan­ ra 'U fan ndou ba tswen u, ú ya ki bye waa mri bi tà yiu.' 4Ki bye wakara numa ku do don fan jen bu Kalidiya ya pan ndo ki Haran. Ki nyaken waa ata bu Ibrahim hu hunnu Cidon hun do Ibrahim bi ci bye a jen waa nī ciyo tanma ra. 5Ayo waji Cidon naa Ibrahim tson ndeku so dan­ ra ku ciri wa sen jen waji ba. Ama Cidon genu danra kuri bi nde yiku, kari bi ci abua ba batsua ki nyaken. Ayo waa Ci­ don ge nuge wakara numa ba Ibrahim ra, Ibrahim mbaa nwu ko dzundzun raba tiri. 6Wakara ciri aji waa Cidon dan yiku dan­ ra, 'Atsuu ki nyaken u beri bi ci ndo ki fin jen bu tsu badati. Beri bi kan nya bu pajukun baa sen jen waji. Beri bi tabe fyin ju dipa tswanna ndo nyena.' 7Cidon danra, 'Mri fo baa sen jen baa bena wabe ra kwen. Ki nyaken wakara atsuu ribi pwadzu ki bye jen waji be bi wami ki bye jen wakara.' 8Ci numa ra Cidon fyen Ibrahim nyaco bu abuku wa kyu­ kyu wari tà wajinderi bu nugea waa ku ge, Ki cin wakara Ibrahim kyu nwua Ishaku bukua yo ki nyaken anyunu tsuntsa waa be mbaku. Ishaku kà ten abea numa ki bye nwua Yakubu. Aku Yakubu kà tsa numa ba abe bayakui dzwe nwa pyinna hora. 9"Abe bayakui hora fifi ba Yusufu be ndeku hwen ci tsadzu anya yi abe baa ki Masar. 10Ama Cidon baku ci bye dzundzun, akà nwàdzu ku ki bye fyin waa ku wa kata. Cidon nde kyinye, ba byon yi Yusufu. Ci numa ra aku Fri'auna wa ci akù bu Masar ra fo vya baku a naku tson wa kwakyi ki bye jen ba fin ndo akù waji. 11Ki nyaken wakara ambo bi bwan ki tswen bu Masar, kà ba Kanana kata yi pajukun fyin suu. Abe bayakui nyani buju. 12Ki bye waa Yakubu fō be dan­ ra aza ki Masar ra, ku gbe bayakui akyon wa kapyen wa ya ki Masar. 13Ki bye akyonbe wa kwan pyinna hunnu Yusufu hun tà dia yi bazhenzaa. Kati, a hun­ nu Fri'auna hun bi yì bando Yusufu. 14Yusufu tsontson ya we ataa yo jiji atsube ku do don bi ki Masar. Abe kata be kwan dzun zan dipa tsara kyadzwe nwa tswanna. 15Yakubu do don ya ki Masar. Ki bye waji ku hu ba abe bayakui. 16Be ho kwanbe ya ji ki Shekim ki fin mbi waa Ibrahim ndi hwen ba abèa ki vo bu abe tsu bu Hamur. 17"Dede waa Cidon ndi genu ba Ibrahim ra na dzubye numa, pajukun mba foji wana kwan­ kwan kiyo ki Masar. 18Ki nyaken wakara apa dzun wa yia abu dzun ki cin bu Yusufu ba, bi na akù ki Masar. 19Ku bye abe tsui, ku kà tsa bayakui abu wa baba. Ku yibe ho bazhenzhenbe baa rijan pwadzu ki ndo ya nya hwan jiji be hu. 20Ki bye ayo waji bwa numa be mbà Musa. Ku ci nwu­ jan wa vya Cidon ki mikyin, be tswanku ki ndo a son tsara. 21Ayo waa be bi ndeku ya ta hwan ra, nwu bu Fri'auna wa wuwa ya fyoku nde bi tswan ci tsadzu nwu fin'a. 22Be fyenku ayì bu abu wa ki Masar kata. Ku kan apa wa kwakyi ki bye ajia kà ba butsoa. 23"Na dzubye ba waa ku zan ju dipa pyinna numa mikyin'a dan yiku danra ku ya mbyà bazhenzaa bazhenzhen bu Isra'ila. 24Waa ku ya zan numa ku mbyà apa dzun wa ki Masar na yi dzundzun ki fin bazhenzaa hora fyin. Ci numa ra ku do don ya tso kwen nu bu nwuzaa ban ton nua, a da bwan apa wa ki Masar. 25Kuna ga danra bazhen­ zaa yinu waa Cidon ri nwàdzube dzu voa ra, ama be yibe ba. 26Nakyabyea pajukun kwan dzun pyinna na gbende ba dibe. Ku bi penbe danra, 'Akake nī ci bazhenza numa nina gbende ba dini?' 27Ama apa wana da nwu­ zaa ra tswasu Musa numa so ya kankan danra, 'Akani ceu ri baco wa ga kwen ki cin'i. 28Ko una con ú bwanmi bwanbwan ci tsadzu waa ùnà bwan apa wa ki Masar ra?' 29Mwamwa numa waa Musa fo akyu wa ci kara ra, ku she do don ya kà kyon ki fin jen dzun waa beri baku danra Madayana ra, ci bye waa ku ya mba zhenzhen bawunu pyinna kiyo. 30"Ki nyaken bu ju dipa pyin­ na se nwutsōn bu Cidon dzun bi ki bye Musa. Ku bi tà dia ki bye àmà bu nene pyu wana se ki fin hwan ki nwo Kwen Sinai ra. 31Waa Musa mbyà numa ra abu waji kenku nwo. Se ku kpasun ya gbangban jiji ku mbyà san abu waji. Se akyu bu Cindoa Cidon dzu don bi danra, 32'Ci mi, Ci­ don bu bayakuu, Cidon bu Ibrahim, ba Ishaku, ba Yakubu.' Ayo waa Musa fo numa ra, adia vonvon, ku gban kaa mikyin jiji ku mbyà san kwan yo riba. 33Akyu bu Cindoi nari dan yi Musa danra, Ten ho tabe ki beu don, ki cin waa abye waa u pan­ tse yo ra ci abye wa nyenye. 34Ajinderi m mbyà fyin waa pajukun bumi na wa ki Masar, m fo aton wa tintinbe nu. M dzwa bi tanma ki cin waa m nwàdzube. Tanma ra bi m tson u ya Masar.' 35"Too, Musa wa ci kara ciri apa waa be nghaku danra, akani gbèku ri danra ku ci baco wa ga kwen re. Kukà ciri apa waa Ci­ don gbèku so apa wa ki pyen ba wa nwàdzube ki nu bu nwutsōn bu Cidon waa ku fo kyua ki fin hwan ra. 36Aku Musa hobe ri pwadzu ki Masar, kukà tsa abu baa kyahozo ki Masar ki bye anú dzun waa beri baku danra anú wa nyonyo ra, ka ki fin hwan zan aju dipa pyinna. 37Aku Musa waji ciri apa wa zen aji ba bazhenzhen Isra'ila danra, 'Ci­ don ribi do apa dzun wa nu dòn bu Cidon ri dzu ki finni ci tsadzu waa ku domi ra.' 38Musa ciri apa wa ki yobaba bu abi bu bazhen­ zhen Isra'ila ki fin hwan ra, kà ba nwutsōn bu Cidon wa zen aji yiku ki bye akwen bu Sinai ra, ci numa ba bayakui, kukà ciri apa wa pan aji bu cindi nde bi yii. 39Ama abe bayakui nghabe wa nde cin na jinni fo ajia. Be tswa suku ya kankan ki cin waa mikyinbe kasen yara ki bye ajen bu Masar ra. 40Se be dan yi Ha­ runa danra, 'Ú hwāi bakindo baa ri kai pyen. Ki cin waa ī yìi abu wa tsa Musa wa ndi hoi pwadzu ki Masar raba.' 41Ki bye ayo waji ra, be ngyo aki dzun wa dzu nwu na. Be ge bwan bupyu yiku, tswanku asa ki cin'a, bena cu cucu be fo vya ba butso waa be tsa ba vobe ra. 42Ki cin wa­ kara numa Cidon pukanbe nya­ ken, a fanbe vo ki di, yibe ya wa tswí baa na hwadon ci tsadzu waa be ndi ta ki fin Afa bu baa da dòn danra, 'Ani bazhenzhen Isra'ila waa nī ci hwan aju dipa pyinna ra bucon baa nina ge bwan na tsòn hora, nī tsòn yimi? 43Nikà ho akpa wa sheshe waa beri ho fan ki ndo aki waa beri baku danra Molok ra tswan na kyen baku. Kà ba atswí bu aki waa beri baku danra Ramfan. Nī hobe bani na kyen dzun. Be ci bakindo baa nī hwa jiji ní wabe. Ci numa ra mri bi kanni sho wa yaya ki bye wa nana, wa naco ka Babila.' 44"Andi bayakui ndi na hwan ra be da apu gon fan akpa kiyo. Apu gon bu akpa waji ra tà danra Ci­ don babe ci dzun. Be ndi da apu gon wa fan akpa waji ki bye nyaco waa Cidon ndi tà yi Musa ra. 45Bayakui hora du apu gon bu akpa wa fanfan bu Cidon wakara ki vo bu abe atabe. Se abe yakui hora pen apu gon bu akpa wa fanfan ra tswan kaya ki Kaana ayo waa be ba Joshua kyen dzun kaya. Ayo waa be bi pan ajen waji waa Cidon kan ho pajukun badati pwadzu du zobe, pan numa keke bi zan ki we bu Dawuda ra apu gon bu akpa waji ci tiri, 46Dawuda wa du mwe wa sansan ki pyen bu Cidon. Ku vo Cidon jiji Cidon ku zen nde yiku nyaco waa ku myi Cidon bu Yakubu ndo yo. 47Ama Solomon myi ri ndo bu Cidon waji. 48Numa ra Cindoi Ata Cidon wa ba hwe kari kata kuri cia ki tan waa pajukun myi ba vo ba, ci tsa­ dzu waa Ishaya apa wa da dòn bu Cidon danra, 49'Cidon danra bye hwadon ci adudu bu tsonmi, bye jinni ci abye waa mri nda bemi we yo, atan wani waa niri myi yimi ri? Abye wa kini waa mri bi ngha nwo kiyo? 50Ami ba vo dimi màmi abu baa na kara ri kata ba?' 51"Ani pajukun baa gban cin, baa mikyinni jan nyaco bu Ci­ don, baa foni tson ba. Ko ayo wani kata nina pen fyín ba Den­ den bu Cidon ci tsadzu waa bayakuni ndi tsa ra, ani du nina ten abebe numa. 52Ki fin baa da don bu Cidon hora akani ki fin­ be waa bayakuni ndi yiaku fyin ba? Be bwan abe baa ndi dan aji ki cin bu apa wajinderi waa Cidon ri tsonku bi, ani pajukun baa tanma nikà ndeku hwen, nī kà ciri nyaco bu akia. 53Nī ciri pajukun baa pan dòn bu Cidon wa dzu vo bu nwutsōn bu Cidon ama nī konni adòn waji ba!" 54Waa be fo akyu wakara numa ra, se mikyinbe tsaba jinni. Be ngongo suu numa baku, be foji nyibe wana dzwandzwan ki cin'a. 55Ama waa mikyin bu Istifanus mu ba Denden wa nyenye ra, ku nde zoa tá don ki hwa cucu, ku mbyà hwe bu Cidon, ka ba Yesu pantse vo wunu bu Cidon. 56Se ku danra, "Ní mbyà! M mbyà abye wa ki don pofan jinni, m mbyà Nwu pajukun pantse go kyekye vo wunu bu Cidon." 57Be nyakyin ba gben numa, a ho vo kan tsuken tsonbe jinni, be tsa wu numa we sho bi pan reku. 58Mwamwa numa be ndeku pwadzu ya ki gokà, a foji aban wana taku tata. Abe baa ge aji beku ki nu ra, pen hore tukpabe kwan bye dzundzun ki nwobe bu a nwu mafan dzun numa waa beri baku danra Sha­ wulu ra ku webe zo kiyo. 59Ayo waji be foji aban wana ta Istifanus tata. Aku Istifanus kuna vo Cidon danra, "Cindomi Yesu, u pan cin­ dimi." 60Ki nyaken wakara, ku tu ben jinni, Ku nde kyua don ba gben numa danra, "Ata Cidon, ú fan abu wa baba waa bena tsa ra yibe." Ki bye waa ku dan numa se ku ken nwo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\