BUTSO BU ABE FOTSON 8

1Shawulu zen nde ba aki waa be bwan Istifanus ra. Ki bye anyunu waji afyin wa baba numa du abi bu pajukun baa bà Yesu ki Urushalima. Pajukun baa bà Yesu kata she gbanfan nya cin­ cin ki bye jen bu Yahudiya, ba Samariya, se fan abe fotson vinni maari. 2Dede waji pajukun badati baa bà Cidon ba mikyin dzundzun nde Istifanus ri ji. Bekà shen akia suu numa. 3Ci numa Shawulu pantse ba gben ku nga kú tsaba abi bu baa bà Yesu. Kuna ri kà ki ndo ki ndo, ana pan bawunu ba bawuwa hobe na we ki tan kón. 4Numa ra abe pajukun baa be kan gafanbe nya cincin ra, nari kà ki bye wani kata na dan yi pajukun aji bu Cidon. 5Filibus ya ki finka Samariya. Ki bye waji kuna dan aji ki cin bu Yesu Kiristi yi pajukun. 6Waa abi bu pajukun fo numa ra, be kà mbyà abu baa kyahozo waa Filibus tsa. 7Ki cin waa pajukun suu numa ki finbe baa ci ba ajon baa baba yibe na da ndekuto ba gben numa Filibus kanbe pwadzu. Pajukun baa hu abe hu avo suu numa, kwan ba baa ri kyenkyon gbe abebe gbegbe kata ku nwà­ dzube ki bye adobe waji. 8Ki cin wakara hwa yibe mbu mikyin suu numa ki finka waji. 9Apa dzun ki tiri beri baku danra Siman wa ndi ci apa wa von nukon ki finka waji. Kuna tsa hyen baa kyahozo suu numa ki pyen bu pajukun ki finka Samariya, yi nwobe ken jinni. Kuna dan yibe danra aku ku ci apa wa kwakyi. 10Pajukun suu numa ho tsonbe gon jinni, ho mikyinbe so dia. Baco ba baci kata na danra, "Apa wakara ci apa wa ci ba tswi gbentsòn bu Cidon waa beri baku danra, 'Gbentsòn wa ndanda.'" 11Ci numa ra ku jire mikyinbe don kata, ki cin waa avo gbogbo numa kuna ri tsa hyen baa ken pajukun nwo. 12Ama ayo waa Filibus dan Aji wa Sansan ki cin tson bu Cidon yi pajukun ki bye zen bu Yesu numa ra, be yi wajinderi, katabe kata bawunu, ba bawuwa be tsabé batisma. 13Ci numa ra aku Siman ba dia yi wajinderi. Ki nyaken waa be tsaku batisma ra kuna bà Filibus ki nyaken ko nukon. Ki bye abu baa kyahozo baa kwakyi kwakyi baa kuna mbyà ba abu baa ba hwe bu Cidon hora, abu baaji kenku nwo. 14Ayo waa abe fo­ tson bu Yesu fo danra pajukun baa ki Samariya pan aji bu Ci­ don ra, se be gbè Bitrus ba Yo­ hanna kyon ya ki byeri. 15Ayo waa Bitrus ba Yohanna zan ki Samariya ra, be vo Cidon jiji baa yi wajinderi ra be du Denden bu Cidon. 16Ki cin waa Denden bu Cidon ngha bia ki cinbe raba, be ndi du batisma ki fin zen bu Cindoi kenken. 17Bitrus ba Yo­ hanna ho vo senbe ki cin. Ayo waji Cidon tson Denden wa nyenye bi ki cinbe. 18Waa Siman mbyà waa abe fotson ho vo sen pajukun hora ki cin, be du Denden wa nyenye bu Cidon numa ra, kuna nga ku hwa Bitrus ba Yohanna abè, 19Kuna daiì yibe danra, "Ní yimi gbentsòn wakara du. Ki cin waa ko kani kata waa mma nde vomi senku ki cin ku du Denden wa nyenye bu Cidon du." 20Ama Bitrus dan yiku danra, "Ú dàn tsaba jinni ba abèu waji kata! Ki cin ke ba, una con ú hwen avyon wa vyonvyon bu Cidon ba abè. 21Avou, ba abēu, baani ki bye butsoi wakara ko titi, ki cin ke ba, mikyin u cia dzundzun ki pyen bu Cidon ba. 22Ci numa ra se u pukan mikyin u fan abu wa baba bè jinni, ú vo Cindou Ci­ don dzun tiri kuri fan abu wa baba wa ki mikyin u ra yiu, 23Ki cin ke ba, m mbyàu ci apa wa hyu akyu, ukà ci nya bu abu wa baba." 24Se Siman zen nde dan­ ra, "Ní vo Cidon ki cinmi jiji ko abu dzundzun numa ki fin abu waa nī danra kúká dumi ba." 25Ci numa, abe fotson bu Yesu be zen aji ki bye aji wajinderi bu Cindoi Cidon, ki nyaken wakara be kasen pan nyaco wa ya ki Urushalima. Ki fin kyonbe bena da dòn bu aji bu Cidon kà ki fin tswen suu numa ki Samariya. 26Nwutsōn bu Cidon dzun dan yi Filibus danra, "Ú do don ú ya ki rike, u pan nyaco wa pwadzu ki Urushalima yá ki Gaza." Tanma pajukun ge abē wa dzu nyaco waji ra. 27Se ku do don pan nyaco foji wa yaya. Ku ya shon ba watson dzun wa ki Habasha. Ku ci apa wa ndanda numa wa ci ba hwe ki bye tson bu Kandakatu Nwotsi wa ki Habasha. Aku apa waji baani ki ndo, ku ciri apa wari so dukya bu Nwotsi waji. Ku ndi bi ki Uru­ shalima ki cin waa ku bi wa Cidon. 28Ru kasen naya ki ndo. Ku ci fin tswi vin sho waa avin ri gbe ra. Kuna hwèn aji ki fin Afa bu apa wa da dòn bu Cidon waa beri baku danra Ishaya ra. 29Denden bu Cidon nari zen aji ba Filibus danra ku kpasun ya pyen dzubye ba avin sho waa avin ra na gbe ra. 30Ci numa ra Filibus nde shò ya ci dzubye baku, ana fo kuna hwèn aji ki fin Afa bu apa wa da dòn bu Cidon waa beri baku danra Ishaya. Ci numa ra Filibus mbyeku danra, "Ù hwayi cinna bu aji waa una hwèn ranu?" 31Awatson waji nde nua don danra, "Mri bi tsa­ nini hwayi, se apa dzun ma dan cinnaa ri yimi." Numa ra ku vo Filibus danra ku ne ya baku ci dzun. 32Wakara ciri atō waa kuna hwèn ajia ra kara: "Ku ci tsadzu àdòn waa be gbeku yari ge bwanbwan, ku ci tsadzu nwu dòn waa beri gezan hwēa ku bànde ci gyu numa ra, ko nu wa don, ko nu wa tà, ku poa ba, 33Be tsa ciku, be fobeku kwen wa byenbyen ba. Akani ribi zen kaa aji ri ki cin tsua? Cidon nde cindia don ki fin tswen kire ra." 34Numa ra watson waji mbye Filibus danra, "Aku apa wa da dòn bu Cidon ra, na zen aji ra we dia re, ko kuna zen we ki di bu apa dzun?" 35Ci numa Filibus pofan nua nari jo nwo wa dan yiku aji ki cin bu atō waji. Kuna ri dan yiku Aji wa Sansan bu Yesu. 36Be ki fin kyon nari ya numa, se be ya zan ki nu jape dzun, Aku watson ra danra, "Jape ci kara ake kan denri waa ú tsami batisma?" [ 37Filibus dan yiku danra, "Uma yi wajinderi ba mikyin dzundzun mri tsau batisma." Apa waji danra, "M yi wajinderi danra Yesu Kiristi ci Nwu bu Cidon."] 38Se apa waji yi avin'a pantse jinni, se apa wa hu abuku waji ba Filibus pyinna kaya ki fin jape waji, Filibus tsa­ ku batisma. 39Ámà waa be pwa­ dzu ki fin jape numa se Denden bu Cindoi Cidon bi wore Filibus don jan bá jinni ki zo bu apa wa hu abuku ra. Ama ku pan nya­ coa dzwa naya ba mikyin wa mbumbu hwehwe numa. 40Ci numa ra bekà mbyà Filibus ki bye waa beri baku danra Azotus, Kuna ri ban finka finka hora kata ana ri da dòn bu aji yaya ki bye waa beri baku danra Kaisariya ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\