BUTSO BU ABE FOTSON 9

1Ayo waji Shawulu foji azin wana hwa pajukun baa bà Cindoi Yesu hwahwa. Kuna dan yibe danra kuri bwanbe bwan­ bwan. Ku ya ki bye cin bu avon wa ki pyen kata, 2ku ya voku danra ku tá afa yiku danra ku zen nde yiku nū ku kà ki tan wa fyen aji bu Cidon ki Dimashika, jiji kuma ya du baa bà nyaco bu Cindoi Yesu, bawunu ko bawuwa kata kú tse hobe bi ki Urushalima. 3Dede waji ku pan nyaco foji wa yaya. Ku kyen nabèn ba tsonkà Dimashika numa, gbogbo numa ku mbyà abye wa yafan jinni van numa dzu wa ki don bi be tsukenku kata. 4Se ku kòdzu ta jinni, ku kana ri fo akyu dzu ki hwadon na zen aji baku danra, "Shawulu, Shawulu, akake tsari una tsa cimi numa?" 5Aku Shawulu nari mbye danra, "Au kani waji Cin­ do?" Se akyu waji dan yiku dan­ ra, "Cimi Yesu waa una tsa ciku ra. 6Ama ú do don, ú kaya ki finka. Ki bahun beri bi dan yiu abu waa ú tsa." 7Abe bajo kyon bu Shawulu be nyani ba anu wa zen aji. Ki cin waa bena fo akyu na zen aji, ama be mbyàbe apa waji ba. 8Ayo waa Shawulu do don ki jinni pofan zoa numa ku mbyà kaa bye ba. Numa ra apa dzun gbeku agà ri, ndeku numa kaya ki finka Dimashika. 9Ku na zan fe byecen ku mbyà kaa bye ba. Dede waji ku jia ba, ku waa ba. 10Apa dzun wa bà Yesu ki tiri ki finka Dimashika azèn'a danra Hananiya. Cindoi Cidon baku nde ki zo mbu danra, "Ha­ naniya." Ku zen nde danra, "Angya! m ki kara." 11Se Cindoi danra, "Ú do don ya ki nyaco wa kwakyi waa beri baku danra nyaco wa ndafan jinni, ú ya mbye aji ki ndo Yahuda ki cin bu apa wa ki Tarsus waa beri baku danra Shawulu ra, ku ci tiri ki bye waji nari vo Cidon. 12Aku Shawulu ri mbyà apa dzun waa zen'a dan Hananiya ra ki zo mbu pantse cin'a. Ku kabi, nde vo senku ki cin, ki cin waa jiji azo wa mbyà byea ku kasen bi." 13Ama aku Hananiya zen nde danra, "Cindomi, mna ri fo dón bu apa wakara waa pajukun suu numa na zen aji ki cin abu wa babaa suu numa waa kuna tsa pajukun baa bàu ki finka Uru­ shalima. 14Ci numa ra abe von baa ciho ki pyen yiku nū wa tà danra kuma du ko kani kata ki Dimashika baa ri vo Cidon ba zèn u, jiji ku panbe." 15Ama Cin­ doi dan yiku danra, "Ú do don ú yau. Ki cin waa wakara ci tswén bu butso m ceku cece jiji ku da dòn bu zènmi ki pyen bu tsu pajukun badati, ba abe akù akù, ka ba abe bazhenzhen Isra'ila! 16Mri bi tà yiku afyin wa wawa wa ci ken numa ku wa jiji bu azènmi." 17Ci numa ra se Ha­ naniya do don ya, aya kaya ndo waji, a nde vo sen Shawulu ki cin'a, a danra, "Nwuzami Sha­ wulu, Cindomi Yesu tsonmi bi ki byeu, apa wa ta dia yiu ki nyaco dede waa una bi ki Dimashika ra ci Yesu hun. Ku tsonmi bi jiji ú du azo wa mbyà bye, jiji kukà we muu ba Denden bu Cidon." 18Mwamwa numa ki bye waji abu dzun pwadzu ki zoa ci tsa­ dzu akoje numa dzu ta jinni. Ku mbyà bye. Ku do don be tsaku batisma. 19Ku ji buju ki nyaken wakara agben dia kasen bi yo. Shawulu na zan anyunu pyinna ba pajukun baa bà Yesu ki Dimashika. Shawulu dan aji bu Cidon yi baa ki Dimashika. 20Mwamwa numa ku jo nwo wari da dòn ji bu Yesu ki fin tan baa beri fyen aji bu Cidon kiyo danra Yesu ci Nwu bu Cidon. 21Katabe kata baa foku ra, aji waji kenbe nwo. Bena ri danra, "Wa­ kara bà ciri apa wa kan gafan baa ri vo Cidon ki bye zen bu Yesu ki Urushalima raba? Ci numa ra ku bi kire ba mikyin waa jiji ku tse hobe ya yi abe avon baa ciho." 22Ci numa ra Shawulu pantse cin bu aji waji ba gben kwan yo. Ku dan yafan fin yi pajukun horo­ dodo numa danra aji wajinderi Yesu ci Nwu bu Cidon waa Cidon tsonku bi. Se abe Yahudawa baa ki Dimashika hora, ande babe ki nu. 23Ki nyaken bu anyunu hwe­ hwe numa abe Yahudawa genu wa baba ki cin bu Shawulu jiji be du nyaco wa bwanku. 24Ci numa ra aku Shawulu kapyen fo kya dón bu abu waa be ki fin'a ra, waa bena nweku ki nyakyon kà ki vo, ki abe, anyutu ba afitse jiji be bwanku. 25Anyunu dzun afitse baa bà Yesu baa ndi fo aji bu Cidon ki nua ra ndeku dzo bye atikshe dzo pwadzu ki pyo bu akà ya myi ki dika. 26Ayo waa Shawulu zan ki Uru­ shalima numa kuna con ku kwan cin ba abi bu pajukun baa bà Yesu, Ama be zenbe nde baku ba, ki cin waa bena ri zinzin'a. 27Ama Barnabas tsaza Shawulu yo, a ndeku ya ki pyen bu abe fotson bu Yesu. Ku dan yibe danra Sha­ wulu ndi mbyà Cindoi Yesu ki nyaco ki bye co waa Cidon zen aji baku. Ki nyaken wakara kukà zen aji ki fin zen bu Yesu ba gben numa ki pyen bu pajukun baa ki Dimashika. 28Dede wa ci kara hunnu Shawulu du pyo wa kwan cin ki dzun babe ki Urushalima. 29Kuna ri da dòn ba gben mikyin ba zen bu Cindoi. Kuna dan aji ba abe Yahudawa baa ri zen hene Helenawa ra. Kuna ri tā wáshu babe ki cin wakara bena nya nya­ co waa be bwanku. 30Waa bazhen­ za baa bà Yesu hwayi numa ra, be ndeku do don ya ki Kaisariya, aka ndeku tson nwādzu yaya ki Tar­ sus. 31Ki nyaken wakara abi bu baa bà Yesu ki Yahudiya, ba Galili, ba Samariya du nwo wa hoho, be kà foji wana kwankwan kiyo yaya ki pyen. Bena tsa butsobe ba azin bu Cindoi Ci­ don. Denden wa nyenye kana ri dan gbanbe mikyin. Ci numa ra be foji wana yaya ki pyen. 32Waa Bitrus ban shukwa jen ra kata, ku kaya ki bye pajukun baa bà Yesu baa ki Lida, 33Ki bye waji ku du apa dzun azen'a danra Iniyasu waa ado daku na jinni aju tsuntsa, avoa, ba abea hu dzu. 34Bitrus dan yiku danra, "Iniyasu, Yesu Kiristi nwàdzuu ki bye adou rá ra, ú do don, u pen byenau." Ki bye waji bwa numa dzwa dzundzun ku do don. 35Pajukun baa ki Lida kata, ba baa ki bye jen bu Sarona du, be mbyàku, be pukan mikyinbe bi ki bye Yesu Cindoi. 36Ki finka dzun waa beri baku dan Yafa, awuwa dzun ki tiri yo, wa bà Yesu zèn'a dan Tabita. Ki nu Helenawa ci Dokas cinna bu azen waji danra awikyin. Awuwa waji ci awuwa wa ci ba mikyin wa sansan wa ndafan vo yi zhen shon ki fin tswen cia wa dandan ba. 37Ki bye ayo waji wakara ado daaku ta jinni, ado waji bi kaa gben'a ku hu. Ki nyaken wakara be woku adiki kata, ndeku ya hwa bye acū kia ki tan wa ki don, 38Abye Lida ci dzubye ba Yafa. Waa baa bà Yesu fo danra Bitrus ci tiri ki bahun ra, be gbè apa pyinna tson­ tson weku yo za nde yiku danra, "Gbagba, ú tse don tse don bi ki byei!" 39Bitrus do don babe kyen dzun ya, Waa ku ya zan bye waji numa be ndeku neya ki tan wa ki don waji. Kata abe bawuwaki hora kata bi pantse na go kyekyea foji ndekuto wana kuku, ana ri tà tukpa baa sansan wa dze di, ba wa wewe baa Tabita ndi yibe ayo waa ku ki tiri riju ra. 40Numa ra Bitrus yibe pwadzu ki fin tan waji kata. Ku tu ben jinni ana za nde na vo Cidoa Ki nyaken wakara ku tafan zoa mbyà akwan bu Tabita. Ku danra, "Tabita, ú do don." Aku Tabita pofan zoa. Ku mbyà Bitrus. Ku do don tuci ba nwo. 41Bitrus ndafan voa yiku, a gbeku tse don. Ki nyaken wakara ku ba kwan abi bu baa bà Yesu hora kwan ba abe bawuwaki hora ki dzun. Ku ndeku ba cindi riju numa yibe, 42Adón bu aji wakara gbàn fye ho bye fínka Yafa kata, 43Abi bu pajukun suu numa zen nde pan aji bu Cindoi. Aku Bitrus pan abē ki Yafa du anyunu pyinna ki ndo bu apa dzun wa fo ageho waa beri baku danra Siman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\