BAGALATIYA 1

1Ami Bulus fotson bu Yesu Kiristi mna ta afa wakara ri na yini ani bi bu pajukun baa bà Yesu Kiristi baa ki Galatiya. Butso bu fotson waji m hwami hwahwa ba, m zhenmi zhenzhen ba, m panmi panpan ki vo bu apa ba, ama Yesu Kiristi ba Ata Cidon wa doku pwadzu ki shimbi ra cemi ri m tsa. Ami ba bandomi baa bà Yesu kire na nani jen kiyo. 3Ata Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku sanni sansan ku yini mikyin wa na jinni. 4Yesu Kiristi wa nde dia yi aki ki cin'i yi Cidon jiji ku nwadzui ki fin abu wa babai, jiji kúkà penrei don ki vo bu abu wa baba wa tanma wa ki fin tswen ra. 5Ahwè ku ci abu Cidon numa keke yaya ko nukon. Ku ci numa. 6Abu waa nina tsa ra kenmi nwo. Kwan ba waa Cidon bani nde ki bye wa sansan bu Yesu Kiristi ra, mwamwa numa ni vyin pukan nyaken yi Cidon ni yana bà aji dzun wa sansan ken! 7Mbyà, m dan yini ajinderi byen­ byen numa, aji waji cia aji wa sansan dzun ba. Ama pajukun badati ci tiri baa na nukwanni mikyinni yo ki cincin, Bena nga jiji be vyin pukan aji wa sansan wa ki cin bu Yesu ra jinni. 8Mna dan yini kara, ko ai ba dii, ko nwutsōn bu Cidon wama dzu don dzwa jinni ma fyen tà yini aji dzun ma dzu ken ba waa i ndi dan yini ra, apa waji ahoma! 9Ci tsadzu waa i kyan dan yini ra, i ka mbyā kana dan yini kwan yo kara, apa dzun ma fyen tà yini aji dzun wa dzu ken ba waa ni ndi fo nikà yi wajinderi kiyo ra, apa waji ahoma! 10Wakara na tà danra mna nya jiji m du acin wa sansan ki pyen bu pajukun re ko mna nya jiji m du acin wa sansan ki pyen bu Cidon? Mna nga jiji m vya pajukun nde jiji be nyami? M mana nga jiji m tsa numa tiri, m fyemi wa tsa butso bu Yesu Ki­ risti ba. 11Bandomi, mna con m dan yini ní yi sansan danra aji wa sansan waa m ndi dan yini ra apa màa riba. 12M panmi aji waji panpan ki bye apa dzun ba, apa dzun ka dan'a aji waji dandan yimi fo ba, ama Yesu Kiristi ba dia pofan fin aji waji yimi. 13Nī yi atswi byecumi waa m ndi ci fin'a ki bye ayo waa m ndi na kon dòn bu Yahudawa tiri ranu. Ayo waji m ndi na tà abi bu pajukun baa bà Yesu fyin ka­ gben. M ndi na bà avo kiyo jiji m tsaba aji waji don. 14Ki fin abe san jomi hora, m ndi kon dòn bu Yahudawa kabe ri naco. M ndi fan dimi yi mbyà abu yakubada wa tsatsa kata. 15Ama Cidon ndi cemi avo ndi gbogbo numa ra, avo waa be ndi mbami raba. Kukà hwi cicimi ku bami nde jiji m bi baku. 16Ku ta Nwua yimi jiji m ya dan Aji wa Sansan ki cin'a yi tsu pajukun badati. Ki fin ayo waji m yami ki bye apa dzun jiji ku genmi ace ki cin bu aji waji ba. 17Mkà yami ki Uru­ shalima ki bye fotson baa Yesu Kiristi ndi kapyen ce hobe raba, Nu wakara m kapyen mwamwa numa ya ki fin jen bu Arabiya hunnu m hun kasen bi ki Dima­ shika. 18Ki nyaken waa aju tsara tsa nwadzu hunnu m hun ya ki Urushalima jiji m ya mbyà Bi­ trus. M ci dzun ki byeri baku zan byecen pyinna. 19M shón ba Yakubu nwuza bu Cindoi Yesu Kiristi vinni. M shonmi ba fotson badati hora ba. 20Abu baa mna tā yini kara ci aji wajinderi byenbyen numa. M ci pyen bu Cidon na tā, cia akan ba. 21Ki nyaken wakara m do ya ki bye jen bu Suriya, ba Kilikiya. 22Ki bye ayo waji ra abi bu pajukun baa bà Yesu Kiristi ki fin jen wa ki Yahudiya ngha yi­ bemi sansan numa raba tiri. 23Se bena fo dónmi maari vinni dan­ ra, "Apa wa ndi na tai fyin ra kasen bi na dan yi pajukun Aji wa Sansan wajinderi waa ku ndi nga jiji ku tsabaa don ra." 24Se be nya Cidon ki cinmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\