IBRAHIM 11

1Nwo bu wajinderi ciri abu waa apa ri lolo mikyin'a so yo danra kuri du, abu waa ku mbyà foa ba azoa ba, ama ku nde mikyin'a sen so yo danra kuri du. 2Andi gbogbo wajinderi bu bayakui hwari hunnu be du cin wa sansan ki pyen bu Cidon. 3Ki bye wajinderi waa ī ci baku ra hwa ī hwayi ki bye aji wa dzu ki nu bu Cidon ku mà abye wa ki don ba abye wa ki jinni. Ci numa ra abu waa ina mbyà ba azo ra dzu bye abu waa azoi mbyà foaku raba. 4Ki bye wajinderi waa Habila ci baku ki bye Cidon ra hwari ku ten abu wa Cidon kiyo ki bye nyaco wa sansan kari bu Kayinu. Ki bye wajinderi waa Habila ci baku ra hunnu Cidon hun zen nde baku danra ku ci apa wajinderi. Ki cin waa Cidon ba dia zen nde ba abu waa Habila waku kiyo. Ha­ bila hu ra, ama ki bye wajinderi waa ku ci baku ra, kuna zen aji tiri. 5Ki bye wajinderi waa Enok ci baku ra ku hua ba, ama Cidon ndeku neya ki hwadon. Apa ma nyaku kuri duaku ba, ki cin waa Cidon ndeku neya ki byea ra. Cidon dan ki fin Afaa danra avo waa ku ndi ndea Enok neya ki byea raba, Enok ndi du cin wa sansan ki pyen'a. 6Apa dzun wa­ ri du cin wa sansan ki pyen bu Cidon baani se kuma ci ba wajinderi ki bye Cidon. Ko kani wama bi ki bye Cidon ci ken ku yi wajinderi ki mikyin'a danra Cidon ki tiri. Cidon ri yi ko kani kata wama nyàku vokwin'a. 7Ki bye wajinderi waa Nuhu ci baku ra ku gon tson fo aji waa Cidon dan yiku abu wari tsa ki pyen kire waa Nuhu mbyàa ba azoa raba hunnu. Ku fo aji bua ku hwa akò wa kwakyi waa Ci­ don dan yiku ku hwa. Aku ba ndoa kata nwàdzu ki fin akò wa­ ji. Ki bye wajinderia ku tā pa­ jukun baa dati kata ki bye kwen, ki bye wajinderia ku du wa san­ san bu Cidon. 8Ki bye wajinderi waa Ibrahim ci baku ra, ku gon tson fo aji bu Cidon dan yiku ra, ku ya ki tswen waa Cidon dan yiku danra ku ya kiyo ra. Ku do fan tswen'a jinni ya ki tswen dzun waa ku mbyà foa ba azoa foraba. Ku yia nyaco waa ku dzu ya ba. 9Ki bye wajinderia ku ci ki fin tswen waa Cidon ndi geku nu danra kuri yiku ku ci kiyo ra. Ku ci ki bye waji ci tsadzu akyon. Be ci ki fin pugon, aku ba Isha­ ku, ba Yakubu abe baa Cidon gebe nu numa ra. 10Ibrahim nde zoa hwa nyaco na ge cin atswēn wa ci ki don nwoa ci kenken gbogbo, atswēn waji Cidon mbyá ri. 11Ki bye wajinderi waa Saraya ci baku ra ko waa ku ci zakenku ku kan hweton ra, ku nyefin ku yi wajinderi Cidon ri zenmu nu­ gea zen mumu kuri pukan'a ba. 12Ibrahim ko waa ku kan hweton nguru-nguru numa ba apa wa huhu nga wa ci abu dzundzun, ku mba nwu, ki bye nwu waji ku du zhenda hwehwe numa ci tsa­ dzu atswí ki don. Zhendaa ci hwehwe numa ci tsadzu avon nu, apa dzun wa hwen kaabe baani. 13Pajukun baakara kata hu ki fin wajinderibe waa be ci baku ra. Anu wa gege waa Cidon ge babe ra, be dube mbyà ba zobe ba, ama be mbyà yinu danra, ki tiri ki tiri ki pyen kire beri du. Be mbu mikyin ba waa be mbyàyi numa ra, be danra be ci akyon ki fin tswēn kire. 14Pajukun baa dan tswi aji baakara yafan jinni numa ra, na ta danra be ho zobe so ki bye tswēn dzun waa ku kan bube bu dibe. 15Beri ma kyan na nya waa be kasen ya ki tswen bye waa be ndi do dzu yo bira, beri kyan ri du nyaco wa kasen ya kiyo. 16Ama cia numa ba, be ho zobe so ki tswen wa san kari, ndo Cidon ki don. Ci numa ra cia abu wa pan tsenni ki bye Cidon waa be baku danra ku ci Cidonbe ba. Ku ciri wa mbyā tswen wa ki don sobe yo. 17Ki bye ayo waa Cidon ken mbafo Ibrahim ra, ki bye wajinderi Ibrahim zen nde waa ku nde Ishaku nwua bwan tson wa Ci­ don kiyo. Ibrahim ciri apa waa Cidon ge nuge hora baku ama ku zen nde danra kuri nde nwua wa ngyikan dzundzun tori ra bwan tson wa Cidon kiyo. 18An-di Cidon dan yiku danra, "Ki di bu Ishaku nwuu ra, ùri bi du zhenda." 19Ibrahim yi wajinderi danra Cidon tsayi wa ba do Isha­ ku do don ki bye aki. Cidon tsa numa ci tsadzu ku ba do Ishaku ki bye aki ndeku kasen yi ataa, ama ku hua ba. 20Ki bye wajinderi waa Ishaku ci baku ra ku yi Yakubu ba Isu­ wa ande wa sansan ki pyen kire. 21Ki bye wajinderi waa Yakubu ci baku ra dede waa kuna nga wa huhu ra ku nde dia zan ki cin agá bua numa ku wa Cidon ku yi zhenzhen bu Yusufu nu wa sansan ken cin dibe kata. 22Ki bye wajinderi waa Yusufu ci ba­ ku ra dede waa ku yi danra anyunua wa huhu naben jinni rara, ku dan aji so jinni yi zhenzhen Isra'ila abu waa be tsa ba akea anyunu waa bema do fan Masar, 23Ki bye wajinderi, anyunu waa be mba Musa be ndeku yu ason tsara. Be mbyà Musa ci nwu wa sansan, be zinbe zin bu adon bu aku ba, be gbe­ kyan. 24Ki bye wajinderi hwari dede waa Musa hwe gban kata ra, ku zen'ande be baku danra ku ci nwu bu nwu wa wuwa bu Fir'auna ba, 25Ku con kari waa ku wa fyin ba pajukun bu Cidon ki dzun, ku con'a waa ku fo vya ba abu baa baba baa ki fin tswen baa ri nwadzudzu azota numa ra ba. 26Ku mbyà waa ku wa fyin jiji bu Yesu Kiristi ra sanku kari ba dukya baa ki Masar, ki cin waa ku nde zoa so nyaco na bazo vokwin wa anyunu wa kyen. 27Ki bye wajinderi waa Musa ci baku ra hwari waa kuri do pwadzu ki Masar ra ku zin'a zin bu Fir'auna ba. Ku gban ci tsa­ dzu ku mbyà Cidon ba azo, waa pajukun ri mbyàa ku bara. 28Wajinderi bua hwa ri ku fyen tà yi pajukun jibi bu paska wa kapyen waa be myi asa bu bucon ki nu nyakyon jiji Nwutsōn bu aki kuka bwan anwu wa wunu wa kapyen ki tan waji ba. 29Wajinderi waa Isra'ila hora ci baku ra hwari hunnu be kyan anu wa kwakyi wa nyonyo ci tsa­ dzu bena kyenkyon cin jen numa azota. Ayo waa pajukun baa ki Masar hora na nga be kyan numa ra du, anu be tsukenbe be hu ba jinni. 30Ki nyaken waa zhenzhen Isra'ila kyen shukwa akà bu Jeriko anyunu tsupyen wajinderi waa be ci baku ra hwa­ ri hunnu akà bu Jeriko gban dzu we jinni ra. 31Rahaba wuwa gba­ za ra wajinderi waa ku ci baku hwari hunnu dede waa be bwan pajukun baa gban cin ba Cidon ki Jeriko ra be bwanbe ku ba, ki cin waa akyòn baa ndi bi mbyà finka waji ku panbe ba azo vyon sansan. 32Tanma m dan dan ke kwan yo ri? Ayo ken'a waa m dan yini aji ki cin bu Gyidion, ba Baraka, ba Samson, ba Japta, ba Da­ wuda, ba Samuila, ba pajukun baa ndi ri da adon bu Cidon ri yi pajukun. 33Ki bye wajinderi waa be ci baku ra, be nuken ci tswen badati ji tswen kiyo. Be tsa abu wa sansan, be du abu baa Cidon gebe nu kiyo ra. Wajinderi be hwa anu zenku ho­ ra tsuken jinni kata. 34Be tsa den apyu baa sepyu, be nwadzu ki vo bu pajukun baa na con be bwan­ be ba gisingiri. Be kan pajukun baa gbangban, be tsa wunu ki bye aken, be bwan ji pajukun baa ci tswen dzun baa ri zebe hora. 35Bawuwa baa aki bwanbe ki ndobe ra Cidon do pajukun baaji ki bye aki ba cindi. Pajukun badati wa fyin hwehwe numa har be hu ki cin waa be conbe waa be vyin pukan nyaken yi Cidon ba. Be con kari waa Ci­ don ku ba dobe ki bye don wa kari wa ki fin tswen kire. 36Pa­ jukun badati wa fyin be vyenbe vyon, dabe akpan, webe kan ho­ be tsu ki tan akon. 37Be ta ba­ dati aban, be geken gafanbe ba gisingiri, be bwanbe. Pajukun badati ci baa tsa hwen, beri be tsuken dibe ba ageho bupyu, be wa fyin jiji bu Cidon, pajukun tsabe abu wa fyea ba. 38Bube fin tswen vyaa be riba, bena kyen­ kyon na ki fin pon ngha vyon, ba cin kwen, bena na fin ponshi, ba fon ban ki tswen. 39Pajukun hora kata du azen wa sansan ki cin wajinderi waa be ci baku ra, ama be dube anu wa gege waa Cidon ge babe raba. 40Ki cin waa Cidon mbyà abu wa sansan wa ka wakara ki pyen ku nde soi yo, ma dzua ki dii ba, abu waji ri kwaa ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\