IBRAHIM 13

1Ní so hwan kiyo con dini ba vyon. 2Nína zen nde pan kyon ki ndòni ba mikyin wa mbumbu, Ki bye wa tsa numa badati ndi pan zhentsōn bu Ci­ don ki ndobe be yìbe ba. 3Nína kyepan ba pajukun baa be ho tsu tan hora ci tsadzu áni ba dini be honi tsu ki tan waji babe du. Nína kyepan ba pajukun baa na wa fyin hora ci tsadzu áni ma nina wa fyin waji ki dzun babe du. 4Ko kani kata ku yi abēn wa banban hwe, apa dzun kuka ba apa dzun tsa aso ki bye byena bu aben ba. Cidon ri fo baa tsa aso, ba baa nya wa bu apa kwen. 5Niká lolo hwanni so bye abè wa vyavya ba. Abu waa ni ci baku ra mba tiri ra numa ki cin waa Cidon ba dia danra, "Mri bi fanmi ni jinni ba ko nukon, mri bi vyin pukanmi nyaken yini ba ko nukon." 6Ki cin wakara ī ci ba gben mikyin wa danra, "Cindomi ciri wari tsazami yo, mri zinmi azin ba. Apa ri tsami ke ka?" 7Ní byepan ba baco bandoni baa ndi kapyen dan yini aji bu Cidon ra, ní kyepan byecube waa be ndi ci ra, ní ten jiten bu wajinderi waa be ndi ci baku ra. 8Yesu Kiristi ri vyin pukan'a ba, avo ndi, ba jinna, ba akyen ko nukon. 9Niká zen nde yi atswi abu wa fyenfyen wa ripye atswi tswi ku vyin pukanni ba. Wa san­ san bu Cidon ciri wari yii gben í pansan wajinderi gbangban numa, cia buju wa sheshe tswi tswi waa pajukun badati na she bavo kiyo raba, ri tsazaa be yo ba. 10Avon baa ri wa Cidon ki pugon bu Yahudawa hóra be ci­ be ba nyaco dzun waa be dzwan bucon baa be tson ki cin kyen­ kyen'i raba. 11Avon wa ciho kata bu Yahudawa ri nde asa bu bu­ con bi ki Bye wa Nyenye Kari kata jiji abu wa tsòntson wa pen­ re abu wa baba ki cin apa. Ama awi di bu bupyu wàji beri tsònku tsòntson ki dika. 12Ci numa ba Yesu du, ku wa fyin ki dika ki cin waa jiji ku tsonye pajukun ba asaa. 13Ci numa ra se í pwadzu ya duku ki dika í ya wa tswi fyin waa be taku ra ki dzun baku, 14Ki cin waa ī cii ba tswēn dzun wa ci kenken ki fin tswen kire ba, ina ho zoi so nyaco ge cin atswēn wari bi ki pyen kire. 15Ki cin wakara ko nukon ina nyā Cidon dzu di bu Yesu Kiristi. Ina nya zen'a ba nui ba akyu. 16Nika muji ba abu wa sansan wa tsatsa, ba wa tsaza dini yo ba. Ki cin waa abu baakara ri vya hwan bu Cidon kagben. 17Ní nde cin na jinni fo tson bu baco baa ki pyenni, ki cin waa be ciri baa na dzwani zo ki di. Beka ciri baa ri dan anube ki cin butsobe yi Cidon. Nima nde cin na jinni yibe beri tsa butsobe ba mikyin wa mbumbu, ma numa ba beri tsa ba mikyin wa pepe, wa­ kara ri tsazaa hi yo ba ko titi. 18Ní foji Cidon wa pyapya wei yo. ī yinu byenbyen numa danra aji wa gagai ci sansan ki pyen bu Cidon. Ki cin waa ina con í tsa koke kata ndafan jinni sansan numa ko nukon. 19Mna voni ba­ vo kiyo danra ní vo Cidon jiji ku tsonmi kasen bi duni kire mwa­ mwa numa. 20Aku Cidon wari yi apa mikyin wa na jinni wa ba do Cindoi Yesu Kiristiwa ci apa wa kari wari za bupyua pwadzu ki bye aki, ki di bu asa waa ku nde we jinni gei nuge wa ci kenken rá. 21Cidon ku ga abu wa sansan wani kata waa nima con yini jiji ní tsa abu wa we hwan'a. Ki di bu Yesu Kiristi ku yii tsa abu wa vyaku. Ahwè ci abu Yesu Kiristi keke numa yaya ko nukon! Ku ci numa. 22Bazhenzami mna voni ní gon tson gban mikyin fo aji waa m dan gbanni mikyin ra, ki cin waa aji waa m dan ki fin afa waji ra gon'a ba. 23Mna con ní yinu danra be ten Timoti ndoi pwa­ dzu ki tan ra, Kuma bi mwamwa mri baku kyen dzun bi byeni. 24Baco baa ki pyenni kata ní nàbe kiyo nana numa. Bazhen­ zai baa ki finka Italiya dan' m nàni kiyo yibe. 25Wa sansan bù Cidon ku bani ci dzun kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\