YAKUBU 1

1Ami Yakubu nwu nya bu Ci­ don ba Cindoi Yesu Kiristi, mna nani jen ani pajukun baa bà Cidon baa gbanfan nyana cincin ki fin tswen hora. 2Bazhenza, atswi fyin wama duni kata ma ci fyin wa ken mbafo wajinderini, ní mbyàbe ci abu wa mbu mikyin ki byeni. 3Ní gban mikyin ki bye yo wani waa afyin ma duni kata. 4Ní gban mikyin tse gbangban numa yaya ki pyen. Ní ci nyenye numa ki pyen bu Cidon. Ní tsa vinni koke kata jiji níká koshe ki bye abu dzun wa sansan wa tsa­ tsa ba. 5Apa dzun ki finni ma nyani kyinye ku vo Cidon yo jiji ku yiku. Cidon ri yi apa abu ba mikyin dzundzun, ku kari mbyea apa ajibo kiyo ba. 6Ama apa wa­ ma vo Cidon abu yo, ku voku yo ba mikyin wajinderi, kúká pyan hwan kiyo ba. Ki cin waa apa wa pyan hwan ci tsadzu jape wa name waa awo ri saku ta hun tare, kuri pantse kaa ki bye dzundzun ba. 7Ko kani kata wama ci ba mikyin pyinna ki pyen bu Cidon, kuma yìa bye waa ku nde hwan'a so yo byen­ byen numa ba, apa waji kúká soa hwan danra kuri du abu dzun ki bye Cindoi ba. 9Apa wa tsa hwen, ayo waa kuma fa hwen'a ra kú mbu mikyin yi Cidon. 10Apa wa sen dukya kú mbu mikyin ko ki bye yo waa kuma nyani ba abu ki voa. Ki cin waa dukya ci abu wa vinvin ki jinni ci tsadzu waa ambyì hin ri vyo nya jinni ra. 11Anyunu ma tu sensen numa ambyì hin waji ri nghe nghe, kuri vyo dzu nya jinni ci pu keke numa. Ci tsadzu waa ambyì hin ri vyo tsaba jinni ra, apa wa sen dukya ri hu tsaba jinni numa ki bye ayo waa kuna nya dukyaa. 12Apa wama gban mikyin ma nwàdzu ki bye tswe waa bema tswaku apa waji ri mbu mikyin. Ki cin waa kuma nwàdzu ki bye fyin waa beri taku beri tswaku tswe kiyo ra Cidon ri yiku cindi wa ci vokwin waa ku ndi ge nuge danra kuri yi apa wama conku ra. 13Ní yinu danra, ayo waa apa ma con wa tsa abu wa baba ra, kúká dan'a danra Cidon suku ri ya tsa abu wa baba waji ba. Ki cin waa Cidon ba dia ri tsaa abu wa baba ba, ci numa ra kuri sua apa ya tsa abu wa baba ba. 14Ama aji wa baba wa gaga ki mikyin bu apa ri gbe apa ri ya da aji. 15Aji wa baba wa gaga wakara ri hwa apa ri ya tsa abu wa baba. Abu wa baba ma hwe ra kuri gbe nyaco bu aki ribi. 16Ani bazhenzami baa concon, níká zen nde yi apa dzun ku byeni ba. 17Ko tswi abu wa san­ san wani kata ba wa san nwā­ dzudzu wani kata ri dzu bye Cidon bi. Cidon wa mà anyunu, ba son, ba atswi ra. Abu baakara kata ri vyin pukan, ama Cidon ri vyin pukan'a ba. 18Cidon ba con mikyin'a ki bye ajia wa byenbyen ku gbe hoi kwan dzun jiji í kan zhenzhen mbafyen ki bye ba­ zhenzhen'a baa ku yibe cindi wa ci kenken ra. 19Bazhenzami baa concon, ní tsa sansan ko kani kata ku gon tson ku fo aji mwamwa numa, ama apa ku ga aji ridan numa hunnu ku zen. Ká ngongo mwa­ mwa ba. 20Apa wari ngongo mwamwa ri tsayia abu dzun wa sansan wari we hwan bu Cidon ba. 21Ci numa ra, ní fan abu wa babani be jinni, ba nwe wa mwa­ mwa kata. Aji bu Cidon waa be nde tà ki mikyinni ra ní panku vo pyinna ba cin wa nde na jinni. Ki cin waa aji waji ciri wa tsayi wa nwàdzu cindini ki bye aki. 22Ama ni tsa abu waa aji bu Cidon dan ta yini ra, níká gón tson kiyo vinni fo fan nya jinni ba. Apa wama gón tson kiyo fo vinni kuma tsaa abu waji ba, ku­ na bye dia. 23Apa wama fo aji vinni kuma pan tsaa butso kiyo ba, apa waji ci tsadzu apa wa mbyà zén'a ki bye abu wa mbyà­ zo. 24Kuma mbyà kuma yaa ra, ma cifo kwan yo titi numa ku muji cinna bu zén'a ra. 25Ama apa ma mbyà abu waa be fyen ta yii ki bye dòn ra, kuma pan abu wa fyenfyen waji byenbyen numa kuma fan nyaa hun ba, Cidon ri san apa waji suu numa. 26Apa wa mana so dia danra ku ci apa wa yì Cidon, ama kuma zen aji pan'a nua bi dzun sansan ba, kuna bye dia, ku tsaa abu dzu zo bu apa wa bà Cidon ba. 27Cidon wa baba wajinderi byen­ byen numa ki pyen bu Atai Ci­ don ciri apa ku tsaza zhenki ba bawuwa kwade ki fin fyin. Apa waji kúkà wà dia sansan jiji kúká bi da aji bu Cidon ki cin vya wa ki fin tswen ba,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\