YOHANNA 1

1Aji bu Cidon ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi, Aji waji ba Cidon ci dzundzun. Aji waji kà ci Cidon. 2Avo gbogbo Aji waji ndi ba Cidon ci bye dzundzun. 3Cidon mà koke kata dzu dia. Abu dzun waa Cidon mà numa waa ku ndeaku kayo ba baani. 4Ku ci nwo cindi bu koke kata. Cindi waji tà yi pajukun abye wa yafan jinni. 5Abye wa yafan jinni waji yafan bye jinni dzwa fin abye wa naken jinni. Abye wa naken jinni tsaden kaaku ba. 6Cidon ndi tson apa dzun bi fin tswen. Apa waji beri baku danra Yohanna. 7Ku bi ki cin waa jiji ku dan yi pajukun aji ki cin abye wa yafan jinni waji jiji be fo aji ki nua be yi wajinderi. 8Yohanna ba dia ciari abye wa yafan jinni waji ba. Ama ku bi ki cin waa jiji ku dan yi pajukun aji ki cin abye wa yafan jinni waji. 9Ki bye ayo waji abye wa yafan jinni wajinderi byenbyen numa ki dn bu pajukun kata nabi ki fin tswen. 10Apa waji wa ci abye wa yafan jinni ra bi ki fin tswen ama fin tswen yìaku ba, ko waa dzu dia hunnu Cidon hun mà fin tswen ra. 11Ku bi ndo ama pajukun bua panbeku ba. 12Ama pajukun baa panku beka yi wajinderi ki byea ra kata ku yibe kan zhenzhen bu Cidon. 13Be mbabé bazhenzhen baaji ki bye nyaco waa awunu ba wuwa ri godi ba dibe raba. Ko ki bye nyaco bu aji wa gaga bu pajukun ba. Ama ci butso bu Ci­ don ba dia. 14Aji kan pajukun ci byei. Ku ci apa wa sansan suu numa, kuka ci apa wajinderi byenbyen numa. 15Yohanna na dan aji ki cin'a gban­ gban numa danra, "Apa wakara ci apa waa m ndi zen aji ki cin'a danra, 'Apa wari bi ki nyakenmi ra ahwea ka bumi ri nana numa. Ki cin waa ku ndi ci dzu jinni bi, avo waa be ndi mbami raba.'" 16Ki bye wa sansan waa ku ci baku suu numa ra, ī du wa sansan ki byea te dzun te dzun numa. 17Cidon nde dòn'a dzu vo bu Musa bi yii. Ama wa sansan ba aji wa byenbyen dzu vo bu Yesu Kiristi bi. 18Apa dzun wa mbyàfo Cidon ba azo fora baani. A Yesu Nwu wa ngyikan dzundzun tori wa ci pi ba Ataa kpakpa ra, tà yii Ataa waji ri. 19Yahudawa baco baa sen tswen ki Urushalima be tson abe von badati, ba pajukun baa tebe ki nyaken danra be ya bye Yo­ hanna be ya mbyeku danra, ku ci tswi apa wani re? 20Yohanna zen nde, ku sun'anu ba, ku dan yibe ki byeya numa danra, ku cia Kiristi ba. 21Beka mbyeku danra, "Ma ci numa u ci kani? U ci Iliya?" Ku danra, "M cimku ba.""U ci apa wa da don waa ina ci bazoa ra?""M'm." 22Bekà mbyā mbyeku danra, "Ma ù ci atswi apa wani? Ú dan yii atswi apa waa ù ci jiji i ya dan yi baa tson'i tson bi byeu ra. Una ba diu dan ke?" 23Se Yohanna po­ fan nua danra, "Ami ci apa waa Ishaya apa wa da don bu Cidon ndi zen aji ki cin'a danra, apa dzun ki hwan na zen aji ba akyu wa gbangban numa danra, 'Ni mbyāsan nyaco so Cindoi yo jiji ku bi kyenkyon kiyo.'" 24Pajukun baa Farisawa tson­ be tson hora, 25be mbye Yohan­ na danra, "Uma ciu Kiristi ba, uma ciu Iliya ba, uma ka ciu apa wa da don bu Cidon waa Afa zen aji ki cin'a raba, tsanini una tsa pajukun batisma?" 26Yohan-na pofan nua dan yibe danra, "Bumi mna tsa pajukun batisma ki bye jape, ama apa dzun ki tiri finni waa ni ngha yiniku raba tiri, 27Apa waji bi nyakenmi, ama m kenmi wa fenfan aju tabe wa ki bea ba." 28Abu wakara ndi tsa ki Baitanya ki kyan nú waa beri baku danra, Urudon ki bye waa Yohanna na tsa batisma kiyo ra. 29Nakyabyea Yohanna wezo mbyà Yesu kyenkyon tswa zén'a nabi. Ku danra, "Ní wezo ní mbyà Nwudòn bu Cidon wa hwa pen abu wa baba ki cin bu pajukun ki fin tswen. 30Ku ci apa waa m ndi zen aji ki cin'a danra, apa dzun nabi ki tiri ki nyaken­ mi. Ahwea ka bumi ri nana numa, ki cin waa ku ndi ci dzu jinni bi avo ndi gbogbo kapyen waa be mbami. 31Andi gbogbo m yìmku ba. Ama abu wa tsa m bi tsa pajukun batisma ki bye jape ra ki cin waa jiji bazhenzhen Isra'ila be yiku." 32Yohanna dan yi pajukun aji ki cin abu waa ku mbyà ba zoa danra, "M ndi mbyà Denden dzun dzu don nabi jinni. Azén'a ci tsadzu ahwan pen bi ki cin'a. 33Andi gbogbo ami ba dimi m yìmku ba. Ama Cidon wa ndi tsonmi bi jiji m tsa pajukun batisma ba jape ra, dan yimi danra, 'Apa waa uma mbyà Denden pen dzu don bi ki cin'a apa waji ciri apa wari tsa batisma ba Denden bu Cidon hun.' 34M mbyà abu baaji nù ba zomi numa ajinderi byenbyen danra, apa wakara ci Nwu bu Cidon aji­ nderi." 35Nakyabyea anyunu dzun kati Yohanna pantse ba abe pajukun baa bàku kwan dzun pyinna, 36waa ku mbyà Yesu na nwadzu numa, ku danra, "Ní wezo ní mbyà Nwudòn bu Cidon." 37Abe pajukun baa kwan dzun pyinna baa bà Yohanna ra, be fo aji waa Yohanna dan ra numa be do don bà Yesu. 38Yesu ka pukan zo ya nyaken numa, ku mbyà bena bàku ki nyaken. Ku mbyebe danra, "Nina nyaa kake?" Be mbyeku danra, "Manu, ndou kini?" 39Yesu dan yibe danra, "Bi ni mbyà" Be bà baku ya mbyà abye waa ku ci kiyo ra. Be ci bye waji baku kò nyunu. Ayo waa be shon ba Yesu ra, anyunu na nga wa nde nua tswatswa ki jinni ra. 40Apa dzundzun ki fin pajukun baa pyinna baa fo aji bu Yohanna be bà Yesu ra, ci Andarawus nwuza bu Siman Bit­ rus. 41Mwamwa numa ku kapyen ya nyapan Siman nwuza fin dzun'a. Ku dan yiku danra, "I du Kiristi ra" (Cinnaa danra, apa waa be woku di tson). 42Ku nde­ ku bi bye Yesu, Yesu weku zo numa ku danra, "Siman nwu bu Yohanna, beri bau danra, Kefas." (Cinnaa ci abàn.) 43Nakyabyea dzun Yesu con jiji ku ya ki fin jen bu Galili. Ku shon ba Filibus ku dan yiku dan­ ra, "Bi bàmi." 44Filibus ci apa wa ki Baitaseda ki finka bye waa Andarawus ba Bitrus ciyo ra. 45Filibus ya du Natanailu ku dan yiku danra, "I du apa waa Musa ndi ta aji ki cin'a ki fin Afa bu kwen waa Pajukun baa da don bu Cidon ka ndi ta aji ki cin'a ra. Azèn bu apa waji danra, Yesu Nwu wa ki Nazarati. Ku ci Nwu bu Yusufu." 46Natanailu mbyeku danra, "Abu wa sansan dzun tsayi wa dzu ki Nazarati bi?" Filibus dan yiku danra, "Bi ú mbyà." 47Yesu mbyà Natanailu so cin'a tswa zén'a nabi byea. Yesu gbece ki cin'a danra, "Ní mbyà nwu Isra'ila wajinderi byenbyen numa. Kuri pujia apa ba." 48Natanailu mbyeku danra, "Ù yì fomi kini fora?" Yesu dan yiku danra, "M mbyàu tuci nwo hin tin ki bahun kapyen waa Filibus ku báunde ra." 49Nata-nailu dan yiku danra, "Manu, ù ci Nwu bu Cidon! Ù ci Akù bu Isra'ila!" 50Yesu pofan nua mbyeku danra, "Ki cin waa m dan yiu danra, m mbyàu tuci nwo hin tin ra hwari yiu yi wajinderi? Uri mbyà abu baa ka wakara tiri ki pyen." 51Yesu ka mbyā dan yiku danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen niri bi mbyà bye hwa cucu ki don ri pofan jinni, niri bi mbyà zhen­ tsōn bu Cidon ri nene tutu ki cin bu Nwu Pajukun."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\