YOHANNA 10

1Yesu danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, apa wama con ku kà ki fin àgá bu àdòn kuma fan nu nyakyon jinni ya kà dzu bye dzun ken ya fin àgá, apa waji ci avyú, ku ci apa wa gbanco. 2Ama apa wama ka dzu nu nyakyon ya apa waji ci apa wajinderi byen­ byen wa za àdòn hun. 3Apa wari kon nu nyakyon ra ri pofanku nu nyakyon yo. Àdòn'a fo yì kyua nu, ku babe nde ba azenbe hobe pwadzu. 4Ayo waa kuma ho àdòn'a kata pwadzu ra, kuri na pyen hobe co, àdòn'a ri bàku ki nyaken ki cin waa be fo yì kyua nu. 5Apa wama ci akyon beri zenbe nde bàku ki nyaken ba. Beri she gbanfan jinni fanku jinni ki cin waa be fo yibe kyua ba." 6Yesu kabe nda wakara numa ama be fè yibe cinna bu aji waji ba. 7Ci numa ra Yesu kà mbyā danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra ami ciri nu nyakyon àgá. 8Apa baa ndi kapyen bi ra, be ci avyú ba baa gbanco, àdòn gonbe tson fobe ba. 9Ami ciri nu nyakyon, àdòn wama kà dzu byemi kuri nwàdzu. Kuri kà bye waji kuri pwadzu, kuri du abye wa sansan wa ji buju kiyo. 10Apa wa vyi vyu ri bia kyon bua numa azota ba, ama kuri bi kyon bua ki cin waa ku vyi vyu, ku bwan àdòn kúkà tsaba bu. Ama bumi, m bi ki cin waa be du cindi wajinderi byen­ byen numa, be duku rikyaa numa. 11"Ami ci apa wa sansan wajinderi byenbyen numa wa za bupyu wari zen nde hu aki ki cin àdòn'a. 12Ama apa wama tsa kpenju apa waji cia apa wa za àdòn ba. Àdòn baaji cibe bua ba. Ci numa ra kuma mbyà vyinvyin-dzwan mana bi numa kuri shesho fan àdòn nya jinni ki hwan. Ci numa ra vyinvyindzwan waji ri pan àdòn badati ri dzwan, kuri dagbàn badati nya cincin. 13Kuri she ya fanbe yo ki cin waa bua ku ci apa wa tsa kpenju azota, aji bu àdòn baaji tuaku ba. 14Ami ciri apa wa sansan wajinderi byenbyen numa wa za àdòn. M yì àdònmi nu, abe kà yìmi nu. 15Ci tsadzu waa Atami yìmi ra, ami yì Ata numa du. M zen nde ri hu aki ki cin bu àdòn baaji. 16Àdònmi badati bàbeni ki fin abi wakara. Ci ken m ya hobe bi du. Beri gon tson fo akyumi, beri ho dibe kwan dzun kan abi dzundzun jiji be ci ba apa dzun­ dzun wari zabe. 17"Abu wa tsa Atami conmi ra, ki cin waa m zen nde ri hu aki, m kari do don pwadzu ba cindi tiri. 18Tàa danra apa dzun ri nde cindimi waji ki byemi ba gben ba, ama ami ba dimi conri hunnu na nde cindimi waji na yi aki. M ken wa nde cindimi yi aki, mkà ken wa nde kasen. Wakara ci abu waa Atami numi dòn ki cin'a dan m tsa hun." 19Abe Yahudawa baco baa sen tswen anube kà mbyā gafan jinni nya cincin ki cin aji baakara baa Yesu dan ra. 20Pajukun suu numa na danra, "Awo wa baba neku ra, ku kyakya ra. Nina gon tson na foku ki cin ke?" 21Pajukun badati na danra, "Aji wakara cia aji bu apa waa awo wa baba neku riba. Awo wa baba tsayi wa pofan zo bu apa wa gbànzo?" 22Bi zan ki bye ayo waa Yahudawa ri kwan cinkwan ki Urushalima wa tsonye atan wa ciho wa wa Cidon ra. Ayo waji bi shon fin son di. 23Anyunu dzun Yesu bi na kyenkyon ki tan wa wa Cidon. Abye waji waa kuna kyenkyon kiyo ra beri baku danra ataje bu Solomon. 24Abe Yahudawa bi ge shukwaku ki bye waji, be mbyeku danra, "Se anyunu wani hunnu uri yii ho kyin'i we jinni ba aji wa gaga? Uma ci Kiristi ajinderi byenbyen ú dan yafan fin yii." 25Yesu dan yibe danra, "M ndi dan yini avo ndi gbogbo numa ra, ama ni zen­ ni nde ba. Butso baa ken nwo baa mna tsa ki bye azen bu Ata­ mi ra na ta yini tswi apa waa m ci nu. 26Ama ni zenni nde yi wajinderi kiyo ba, ki cin waa ni cini ki fin abi bu àdònmi ba. 27Ama àdònmi fo yì kyumi nu, mkà yìbe nu, be kana bàmi, 28Mna yibe cindi wa ci kenken, beri hube ba, ko nukon. Apa dzun wa kàri gbe fyebe ki vomi baani. 29Atami wa hobe kwami ki vo ra, ku kā koke ri kata, ci numa ra apa dzun wari fye kaa­ be don ki vo bu Atami baani. 30Ami ba Atami ī ci abu dzun­ dzun." 31Waa abe Yahudawa baco baa sen tswen fo aji wakara numa ra, se be nwo abàn jiji be ta bwanku. 32Yesu dan yibe dan­ ra, "Nī mbyà abu baa m tsa ki bye gbentsòn bu Atami ranu ba zo dini. Ki fin abu baaji baakara baa m tsa ra, waa nina con ni ta bwanmi ba abàn ki cin'a ra ci wani?" 33Abe Yahudawa dan yiku danra, "Bà ki cin abu baa sansan baa u tsa ra ina con í ta bwan u ki cin'a ba. Ama ina con í ta bwan u ki cin waa ù sinni Cidon una so diu ba Cidon mba dzun ra. Au wa ci pajukun ci kara una sinni Cidon una so diu danra u ci Cidon!" 34Yesu mbye­ be danra, "Ki fin afa bu adonni ra, be tabe kiyo danra, 'Cidon danra ni ci zhenzhen bu Cidon ba?' 35Ī yinu danra aji wa ki fin Afa bu Cidon ci aji wajinderi byenbyen, apa dzun ri tè kaaku so kankan ba. Ki cin wakara Ci­ don ndi dan avo ndi gbogbo numa danra, pajukun baa gon tson fo ajia ra, be ci zhenzhen bu Cidon. 36Tsanini ami waa Atami ndemi konso hun kyoo numa ku tsonmi bi ki fin tswen kire, nina danra mna sinni Cidon ki cin waa m danra m ci Nwu bu Cidon? 37Abutso waa mna tsa ra ma cia butso bu Cidon ba, niká yini wajinderi ki bye ajimi ba. 38Ama butsomi baa mna tsa ra ko waa ni nghani wa yi wajinderi ki bye abu baa ken nwo baa mna tsa ra, ní yi wajinderi kiyo jiji ní yinu, nikà hwàyi danra Atami bami ci abu dzundzun. Ami kà ba Atami ci abu dzundzun." 39Se abe Yahudawa kà nyà jiji be panku ama ku pwindzu ki vobe. 40Yesu kà kyan anú waa beri baku danra Urudon ra kasen ya ki bye waa Yohanna ndi ciyo na tsa pajukun batisma kiyo kapyen ra, ku ya ci bye waji. 41Pajukun suu numa tswàtswi kan bea ya duku ki byeri. Bena dan ra, "Ma aji wajinderi numa Yohanna tsa foa abu dzun wa ken nwo fo raba, ama aji waa ku dan 42ki cin bu apa wakara ci aji wajinderi byenbyen numa." Ki cin wakara pajukun suu numa yi wajinderi ki bye Yesu ki bye waji,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\