YOHANNA 11

1Apa dzun ki tiri beri baku danra Liazaru ku ci apa wa ki finka waa beri baku danra Baitanya. Ku foa vya ba, Bazhenzaa bawuwa baa beri babe danra Mariyamu ba Marta ra be ci ki finka waji baku du. 2Mariyamu waji ci wuwa wa ndi we Yesu abyu wa nufyin sansan ki dia kukà pa nye abe bu Yesu ba hwe jin'a ra. Liazaru nwuzaa ado daaku hwa jinni kuna fo ba ado. 3Se bazhenzaa bawuwa hora tsontson we Yesu yo danra, "Cindo, wandou waa una con ajia kagben ra, ku na jinni na fo ba ado." 4Waa Yesu fo aji wa­ kara numa ra, ku danra, "Ado wakara ri bwan'aku ba. Abu waji tsa numa ki cin waa jiji pajukun be mbyà hwe bu Cidon ki dia, pajukun kari yī Nwu bu Cidon hwe ki di bu ado waji." 5Yesu na con aji bu Marta, ba Mariyamu, ba Liazaru. 6Ayo waa Yesu fo danra Liazaru na jinni ba ado ra, Yesu ci bye waji zan anyunu pyinna ki cin'a kwan yo hunnu. 7Ki nyaken wakara hunnu ku dan yi pajukun baa bàku hora danra, "I kasen ya ki Yahudiya." 8Abe Pajukun baa bàku danra, "Manu! Tanma tan­ ma anyunu pyinna kara Yahuda­ wa nya jiji be ta bwan u ba aban kara, ù dan jiji í kà kasen ya bye re?" 9Yesu dan yibe danra, "Bà abye wa yafan jinni jo nwoa avo waa abye yafan jinni wàa numa, pan numa keke yaya dede waa anyunu ri nde nua tswa jinni pyi numa raba? Apa wa mana kyen­ kyon ki fin abye wa yafan jinni kuri taa tsu ba, ki cin waa azoa na mbyà abye wa yafan jinni nu ki fin tswen kire. 10Ama apa wama kyenkyon ki fin bye wa naken jinni kuri ta atsu tata, ki cin waa ku mbyàa bye wa yafan jinni ba." 11Waa ku dan mbyàa aji wakara numa ra, kukà dan yibe danra, "Liazaru wandoi na náná mri ya da dzeku." 12Se pajukun baa bàku hora danra, "Cindo, in ku mana náná kuri dzedze ki jinni." 13Ama aji waa Yesu zen yibe ra kuna tà danra Liazaru huhu ra, Abe baa bàku na ga danra ko Yesu na zen aji ki cin aná wa nana ajinderi. 14Se Yesu dan zan myi yibe danra, "Liazaru hu ra. 15Ama m mbu mikyin ki cin waa m bàmni ki bye waji ki cin waa abu wakara tsa numa jiji ni yi wajinderi ki byemi. Ní do don í ya jiji í ya mbyàku." 16Toma waa beri baku danra nwu Kutswen ra dan yi bandoa baa bà Yesu danra, "Í baku ya jiji í ya hu bye dzundzun baku." 17Waa Yesu ya zan ki bye waji numa ku mbyà be nde Liazaru ji ki shimbi zan anyunu nyena ra. 18Baitanya ba Urushalima ci dzubye ba dibe. Anabe ba dibe ci tsadzu lamba pyinna vinni numa. 19Yahudawa suu numa bi bye waji jiji be nà Marta ba Ma­ riyamu jen ki bu nwuzabe. 20Waa Marta fo danra Yesu ná nyaco nabi numa ra, ku ya shonku ki nyaco gbogbo numa ra. Ama Mariyamu cia bua ki ndo. 21Marta dan yi Yesu danra, "Cindo, uri ma kyan kire nwuzai ri kyan ri hua ba. 22Ko tanma numa m yinu danra abu waa uma vo ki bye Cidon kata kuri yiu yiyì." 23Yesu dan yiku danra, "Nwuzau ri do don ba cindi tiri." 24Marta dan yiku danra, "M yinu danra kuri do don ba cindi tiri ki bye anyunu wa hun wa ken niken waa pajukun kata ri do don ba cindi ra." 25Yesu dan yiku dan­ ra "Ami ci apa wari do apa pwa­ dzu ki shimbi. M̀ ciri apa wari yi apa cindi. Apa wama zen nde bami ko kuma hu, mri yiku cindi. 26Kati, ko apa wa ho nwo wani kata wama zen nde bami kuri hua ba ko titi. Ù zen nde ba aji wa­ kara?" 27Marta dan yiku danra, "A, m̀ zen nde Cindo. M̀ ndi zen nde avo ndi gbogbo numa ra dan­ ra, ù ci Kiristi Nwu bu Cidon waa Cidon danra kuri tsonku bi ki fin tswen ra." 28Waa Marta dan mbyàa aji wakara numa ku ya ba Mariya­ mu nwuzaa nde ku byù byùbyú dan yiku danra, "Manu bi ra, kuna báunde." 29Waa Mariyamu fo aji wakara numa ku kā do don mwamwa numa ya bye Yesu. 30Ayo waji ra Yesu ngha kaa ki finka raba tiri hunnu. Ku ci tiri ki bye waa Marta kyan ya duku kiyo ra. 31Abe Yahudawa baa ci fin tan jiji be dan gban Mariya­ mu mikyin ra waa be mbyà Ma­ riyamu kā do don ba gben numa ya myi ra, be bàku ki nyaken ya. Bena ga danra ko Mariyamu pwadzu ri ya cin mbi bu Liazaru jiji ku ya shen aki ki byeri. 32Waa Mariyamu bi zan ki bye waa Yesu ciyo ra, ku wezo mbyà Yesu numa ku dzu be jinni ki pyen'a ku dan yiku danra, "Cin­ do, uri ma kyan kire nwuzami ri kyan ri hua ba." 33Waa Yesu wezo mbyà Mariyamu ba abe Yahudawa baa ba Mariyamu bira na ku ndekuto numa ra, se bàbaki doku mikyin'a tsaba jinni. 34Ku mbyebe danra, "Ni ndeku yu kini?" Be dan yiku danra, "Cindo bi ú mbyà." 35Yesu bwan vyenpyu. 36Se abe Yahudawa na danra, "Ni wezo ní mbyà concon waa ku conku rama." 37Ama abe badati na danra, "Aku wa hwa yi azo bu apa wa gbànzo pofan jinni ra ku tsakaa wa hwaden aki ku bwan Liazaru ba?" 38Mikyin bu Yesu kà mbyā tsaba jinni. Ku ya ki cin mbi bu Liazaru ashimbi waji ci pyo bàn. Be kà nde abàn dzun kwakyi numa be tsuken nu shi waji. 39Yesu dan yibe danra, "Ní gan­ re abàn wa ki nu shi ra don." Se Marta nwuza bu Liazaru wa hu ya kindo ra danra, "Cindo, kuri nufyin kagben, ki cin waa anyunu waa ku hu ra zan anyunu nyena ra jinna." 40Yesu dan yiku danra, "M̀ danmi yiu danra uma zen nde bami, uri mbyà butso bu Cidon ba?" 41Be ganre abàn waji ki nu shi don. Se Yesu nde zoa ta don ku dan­ ra, "Ata m mbu mikyin yiu ki cin waa ù fo ndemi ra. 42M̀ yinu danra una gon tson na fo nde­ kutomi ko nukon, ama mna dan aji wakara ki pyen bu pajukun baa pantse na kire kara jiji be zen nde yi wajinderi danra au tsonmi ri bi ki fin tswen." 43Waa ku dzwa vinni nde wakara numa ra, ku bānde ba gben gbangban numa danra, "Liazaru pwadzu bi myi." 44Apa wa ndi hu ya hwan gbogbo numa rara ku do don pwadzu bi myi. Adòn bufyen kpon na tiri ki voa ba abea. Adònbu waa be nde kponku ki mupyen'a ra kata kpon ci tiri kiyo numa, Yesu dan yibe danra, "Ní fenfanku adònbu wa ki dia ra yo jiji ku ya kyon'a." 45Pajukun baa ndi ba Mariyamu kyen dzun ya ra katabe mbyà abu waa Yesu tsa ranu ba azo dibe, ki cin wakara hwa pajukun suu numa ki finbe zen nde ba Yesu. 46Ama pajukun badati ya ki bye Farisawa ya dan yibe abu waa be mbyà Yesu tsa ra. 47Se abe Fari­ sawa ba abe von baa ciho kwan dibe ba baco Yahudawa baa sen tswen hora, be mbye dibe danra, "Iri bi tsanini hun? Apa wakara foji abu baa ken nwo suu numa wana tsatsa. 48Ima zen nde fanku foji abu baakara numa wa tsatsa yaya ki pyen ko kani kata ribi zen nde ba ajia. Abu wakara ribi kan aji wa hwa Romawa ribi dagbàn atan wa wa Cidon hun jinni, be kari hwa tsui ri ji jinni kata." 49Ama apa dzun ki finbe beri baku danra Kayafas ku ci avon wa ciho numa ki bye ayo waji. Ku dan yibe danra, "Nī yìni abu dzun ba ko dzundzun! 50Nī hwà yini waa san­ fo kari waa apa dzundzun ku hu aki nu bu pajukun kata, ba waa be bwan ji pajukun kata be jinni raba?" 51Ku dan'a aji waji ki bye kyinye bu dia ba, ama ki cin waa ki fin ju waji ku ciri avon wa ciho numa ra Cidon pofan tà yiku kuna da adon dan aji yi pajukun ki cin waa Yesu ri hu aki nu tsu bu Yahudawa kata. 52Kuri hua aki waji ki cin bu Yahudawa azo dibe zoa ba, ama kuri hu aki nu tsu pajukun wani kata. Kú ho baa ci zhenzhen bu Cidon baa gbànfan nyana cincin ra cin kwan dzun bé kan abu dzundzun. 53Ci numa ra pan ki bye anyunu waji ra aji wa zen zenbe kata ki cin waa bé bwan Yesu. 54Ki cin wakara numa hwa Yesu zen'ande kyenkyon ki fa byeya gede gede numa du zo bu Yahudawa ki Yahudiya riba. Ku do don fan abye waji jinni, ku yaa ki yo hwan dzun numa ki finka waa beri baku danra, Ifraimu ra. Ku ya cia ki bye waji ba baa bàku ri. 55Fan anyunu titi numa waa beri tsa cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra paska ra. Pajukun suu numa dzu cinda bi ki Urushalima ba mbwari jiji be mbyāsan dibe nyenye so ge cin anyunu cinkwan waji. 56Waa be bi kwan ki tan wa wa Cidon ra bena wezo na nyà Yesu. Bena mbye dibe aji danra, "Ni ga dan ke, kuri bia ki bye cinkwan wa­ kara ba gban?" 57Abe von baa ciho ba abe Farisawa be dan yi pajukun danra apa wama yì abye waa Yesu kiyo nu apa waji ku bi dan yibe jiji be ya panku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\