YOHANNA 12

1Fan anyunu shizhen waa beri tsa cinkwan bu paska, se Yesu bi ki finka Baitanya ki bye waa Liazaru waa Yesu ndi hwa yiku do don riju pwadzu ki shimbi ciyo ra. 2Be tsa buju yi Yesu ki bye waji. Marta ciri nwu wa wuwa wa ga kwe buju waji wabe, ama Liazaru ci dzundzun ki fin apa baa ba Yesu ci bye dzundzun na kà agbu. 3Mariyamu bi du Yesu ki bye waji ku jo nwo wa fare byu wa nufyin sansan numa waa beri baku danra nard ki fin turubasa nde we Yesu ki bea. Abyu waji ci ba abè numa cia wa dandan ba. Ki nyaken wakara Mariyamu pa nye abe bu Yesu ba hwe jin'a. Fin tan waji pan fyin wa sansan bu byu waji kata. 4Apa dzun­ dzun ki fin baa bà Yesu Yahuda Isikariyoti wari nde Yesu hwenji ra danra, 5"Ake denri waa be kyan nde byu wa nufyin sansan ra ya hwen ki ti be du abè kiyo hwehwe numa tsadzu naira dipa tsupyen aji be nde gafan yi baa tsa hwen?" 6Ku dan'a numa azota ki cin waa kuna taki bu pajukun baa tsa hwen hun, ama ku ciri apa waa ashuku wa so abèbe ci voa. Ku ci vyu, kuna ten abè ki fin ashukube ra na ji dia yo. 7Yesu danra, "Ni fan Wuwa ra jinni jiji ku nde byua wa nufyin sansan konso hun jiji anyunu waa beri ndemi ji shi ra, 8Ko nukon pajukun baa tsa hwen bani ci dzun ki fin tswen wakara, ama bumi mri bamni ci kenken ki dzun ba." 9Dede waa Yahudawa suu numa fo danra Yesu ci ki Baitanya ra, abe du be ya ki byeri. Be yabe ki cin bu Yesu maari vinni ba, ama be ya ki cin waa jiji bé ya mbyà Liazaru waa Yesu doku pwadzu ki shimbi riju ra du. 10Se abe von baa ciho kwan nu, jiji bé bwan Liazaru du. 11Be yì danra abu wa hwa Yahudawa na she fanbe jinni yana yi wajinderi ki bye Yesu ra ki cin bu Liazaru. 12Nakyabyea pajukun baa suu numa baa bi cinkwan waa beri baku danra paska ra, be fo dan­ ra Yesu na dzubye wa kàká ki Urushalima ra. 13Se be gbeya aje yá mbe vobe ya shon Yesu ki nyaco. Bena nyakyin danra, "Hosana! Nashan-yii! Ina nya zen bu apa wa bi ki bye zen bu Cindoi! Ku ci Aku bu zhenzhen Isra'ila." 14Yesu du nwu jakyi dzun ku kyan wi ki cin'a nabi tsadzu waa be ndi tā avo ndi gbogbo numa ki fin Afa bu Ci­ don ra, 15"Ani pajukun baa ki finka Urushalima niká zinzin ba. Ni mbyà Akùni kyan wi ki cin mafan jakyi nabi kara!" 16Andi kapyen avonu ra abe baa bà Yesu hora be hwàyibe ba cinna bu abu baaji ba. Be bi hwàyi ba cinna bu abu baaji ki nyaken dede waa Cidon yi Yesu hwe ku ba doku pwadzu ki shimbi ra. Dede waji hunnu be kyepan ba abu waa be ta ki fin Àfa bu Cidon ki ein'a ra. Abu baaji bi tsa numa kyoo numa. 17Pajukun baa ndi kapyen kwan mu Yesu ki cin anyunu waa ku hwa Liazaru do don ki bye aki, kukà pwadzu riju ba cindi ki shimbi ra. Be dan yi pajukun aji ki cin abu baa be fo ba abu baa be mbyà Yesu tsa. 18Abu wa hwa pajukun suu numa baa fo aji waji do ya shon Yesu ki nyaco ra ki cin waa be fo aji ki cin abu wa ken nwo wakara waa ku tsa ra. 19Waa abe Farisawa wezo mbyà numa ra, se be ka pukan zo mbyà dibe be danra, "Ní wezo ní mbyà! Butsoni waa ni tsa ra kata ni kofyin wa nya hwan azota. Ní mbyà pajukun kata we sho foji wana yaya ki byea hun." 20Ki fin pajukun baa ri ya ki Urushalima jiji be ya wa Cidon ki bye cinkwan bu paska waa pajukun ri kwan kiyo ra, abe Helenawa badati na finbe du. 21Abe Helenawa bi du Filibus wa dzu ki Baitaseda ki fin jen bu Galili bi ra. Be voku danra, "Manu ina con í mbyà Yesu." 22Filibus do don ya du Andara­ wus ku dan aji waji numa yiku. Se abe pyinna kyen dzun ya mà yi Yesu. 23Yesu dan yibe danra, "Anyunu mba tiri waa pajukun ri mbyà hwe bu Nwu pajukun ra. 24Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra angyiza ma dzu ta shi kuma so hunnu kuri nga kuri nwa cin, ma numa ba, ku ci kenken ki byeri dzun­ dzun'a ra hun. Ama se kuma hu, kuma so hunnu kuri hun mbà bazhenzhen suu numa. 25Apa wama con aji bu byecu wa ki myi kire kuri nyani byecu wajinderi wa sansan ki kindo. Ama apa wama fan byecu wa ki myi kire kuri pansan cindia so hun numa keke yaya. 26Apa wama con wa kofyin wami se ku bàmi, abye waa mma ya kiyo kata ku bà bami ya dzun, Apa wama kofyin wami Atami ri yiku hwe." 27Yesu danra, "Tanma m ci ba mikyin wa pepe suu numa. Ḿri bi dan dan ke? Ḿ dan yi Atami danra ku nwàdzumi ki fin fyin waa m ci fin'a tanma kara? Ḿ'm̀, abu wa hwa m bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji m wa fyin ki fin ayo wa tanma wa ci kara, 28Ata, ú yi zèn u hwe." Se be fo nde dzu ki don bi danra, "M̀ tà yi pajukun hweu gbogbo numa ra. M kari tà yibe kwan yo." 29Pajukun suu numa baa ci bye waji ra be fo nde waji nu. Be danra acù na nyánde. Pajukun badati na danra, "Nwutsōn bu Cidon zen aji yiku." 30Yesu dan yibe danra, "Ande wa bi ra bia jiji bumi ba, ama bi jijini, 31Tanma anyunu bayo ra waa Cidon ri fo kwen wa ki fin tswen wakara ra. Tanma anyunu mba tiri waa beri fyere tson don ki vo bu Shetan ra. 32Anyunu waa beri ndemi kan bye hin wa shon gege ri ndemi so don ra, mri gbe mikyin bu pajukun kata ribi dimi." 33Yesu dan yi pajukun aji waji numa ki cin waa jiji be hwàyi ba tswi aki waa kuri hu ra. 34Pajukun baa suu baaji ra mbyeku danra, "Ki fin afa bu don bui waa Cidon yi Musa ra, be ta ki fin'a danra, Kiristi hua ba ko nukon. Tsanini u kana danra beri nde Nwu pajukun kan ki don ki bye hin wa shon gege? Nwu pajukun waji waa una zen aji ki cin'a ra ci kani?" 35Yesu dan yibe danra, "Abye wa yafan jinni ri bani cifo titi numa. Tanma waa bye wa yafan jinni bani ci tiri ra, ní foji kyon wa kyenkyen jiji afitse kúká tse duni ki nyaco ba. Apa wama kyenkyon ki fin bye wa naken jinni kuri yia bye wa kyenkyon ya yo ba. 36Avo waa bye wa ya­ fan jinni waji bani cifo tiri ra, ní zen nde ba ajia jiji ní kan zhen­ zhen bu bye wa yafan jinni". Ayo waa Yesu zen vinni aji wakara numa tsa biri numa ku janbe ki zo ya du bye dzun yu ciyo. 37Ko waa Yesu tsa abu baa ken nwo suu numa ki pyenbe ra, be zenbe nde baku ba. 38Abu baakara baa tsa ra we dzun ba abu waa Ishaya apa wa da don bu Cidon dan danra, "Cindo, akani zen nde ri ba aji waa be fo ra? Pajukun baa Cidon tà yibe hwea ra ci bani?" 39Pajukun baaji zenbe nde ba aji bu Yesu ba, ci tsadzu waa Ishaya ndi dan ra kyoo numa danra, 40"Cidon tsukenbe zobe yo, Kukà yibe kan pajukun baa gban cin, jiji beká mbyàyi zo ba, Beká hwàyi cinna bu abu dzun ki fin mikyinbe ba. Beká vyin pukan mikyinbe bi byea jiji ku nwàdzube ba." 41Ishaya dan aji baakara numa ki cin waa ku mbyà hwe bu Yesu nu, Kukà ndi na zen aji baaji numa ki cin'a. 42Ko waa ci numa ra, ko ki fin abe Yahudawa baco baa sen tswen pajukun suu numa ki fin­ be zen nde ba aji bu Yesu. Ama ki cin waa bena zinzin bu Fari­ sawa ra be nghabe wa dan pwa­ dzu zan myi ki cin waa beká tenbe pwadzu ki tan wa wa Ci­ don ba. 43Abu wa tsa numa ra ki cin waa be conka waa pajukun ku nyābe ka waa Cidon ku nyā­ be. 44Yesu ka mbyā zen aji ba akyu wa gbangban numa danra, "Apa wama zen nde ba ajimi, ku zen nde ba Atami wa tsonmi bi ra hun. 45Apa wama mbyàmi ku mbyàa apa wa tsonmi bi ra ra hun, 46Bumi m bi ki fin tswen ki cin waa m ci abye wa yafan jinni, jiji ko kani kata wama yi wajinderi ki bye ajimi kuká ci fin bye wa naken jinni ba. 47Apa wama fo ajimi kuma pan tsaa butso kiyo ba, mri fomku kwen ba, ki cin waa akyon wa ndemi bi ki fin tswen kire ra cia aji bu akwen wa fofo ndemi ri bi ba. Ama abu wa ndemi bi ra ki cin waa jiji m nwàdzu pajukun ki fin tswen. 48Ama apa wama nghami kuma kà yia wajinderi ki bye ajimi ba, apa wari foku kwen ki tiri. Beri panku kwen anyunu wa kyen ki cin waa ku nghaa wa zen nde ba ajimi. 49Ki cin waa aji baaji baa m dan ra, m danmbe numa bu dimi azota ba, ama Atami wa tsonmi bi ki fin tswen kire ra tà yimi ri aji waa m zen tà yi pajukun. 50M̀ yinu danra ajia waji ri yi apa cindi wa ci kenken ko nukon. Aji baa mna dan ra, mna dan we nwo be bu aji baa Atami dan yimi ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\