YOHANNA 18

1Ki nyaken waa Yesu pya vinni nde wakara aku ba bandoa baa bàku kyen dzun kyan agboshi dzun waa beri baku danra kidron ra kaya ki fin da dzun numa ki bye waji. 2Aku Yahuda wari nde Yesu hwenji ra yì bye waji nu du, ki cin waa a ndi keke Yesu ba bandoa baa bàku ndi na kwan cin ki bye waji ki dzun. 3Ci numa ra Yahuda ho abi bu pajukun baa nuken bu Romawa, ba abe baa kon nu nyakyon baa abe von baa nda­ nda ba Farisawa gbèbe ra, ku za hobe we nwoa kyen dzun baku ya bye waji. Be mupyu mbe vobe, bekà ho tswén bufo mbe vobe du. 4Yesu ba dia yì zobu baa ribi duku ranu kata. Se ku pwadzu bi dube ku mbyebe danra, "Nina nyaa kani?" 5Be dan yiku danra, "Ina nya Yesu apa wa ki Naza­ rati ra." Yesu dan yibe danra, "Ami ciku." Aku Yahuda wa hun wari ndeku hwenji ba pajukun baaji pantse bye dzun­ dzun numa ki byeri. 6Waa Yesu dan yibe danra, "Ami ciku," numa ra, be cen dibe kasen ba nyaken numa dzu be jinni ki byeri. 7Yesu kà mbyā mbyebe danra, "Nina nyaa kani waji?" Bekà dan yiku danra, "Ina nya Yesu apa wa ki Nazarati." 8Yesu dan yibe danra, "M kapyen dan yini gbogbo numa ra danra 'Ami ciku.' Ami ciri apa waa nina nyà, ní fan apa baakara bé yabe kyonbe." 9Ku dan aji wakara numa ki cin waa jiji abu ku tsa we dzun ba aji waa ku ndi dan yi Ataa danra, "Ki fin pajukun baa ù ho kwàmi ki vomi ra, ko apa dzundzun numa kiyo jan'a ba." 10Se Siman Bitrus wa ci ba gisingiri ra, ku gbe nwa pwadzu ki fin pyua jiji ku ge bwan nyà bu avon dzun wa ndanda numa, ama gisingiri ya pan tson'a go vo wunu geya tá jinni. Azèn bu nwu nyà waji danra Malkus. 11Yesu dan yi Bitrus danra, "Nde gisin­ giri ra kasen dzo tiri ki bye pyua. Una ga danra san'a waa m wa fyin waa Ata nde somi yo danra m wa raba?" 12Akù ken bu Romawa dà zhen baa nuken ba abe baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Ci­ don bu Yahudawa ya pan Yesu a tseku ju. 13Be ndeku ya yi Hanana kapyen hunnu. Hanana waji wakara ci vyo bu Kayafas (Kayafas ban nwua wa wuwa). Kayafas waji ndi ci cin bu abe von kata ki fin ju waji. 14Kayafas ciri apa wa ndi gen abe baco bu Yahudawa ace danra san kari apa dzundzun ku hu aki nu bu pajukun suu numa. 15Siman Bitrus ba apa dzun wa bà Yesu be kyenkyon naya ki nyaken. Apa dzun wa hun wa bà Yesu ra acin bu abe von hora yìku nu sere numa. Ci numa ra be zen nde yiku ba Yesu kyen dzun kaya ki fin ndo bu cin abe von waji. 16Ama Bitrus pantse ki nu nyakyon ki myi. Se apa wa hun wa bà Yesu waa cin bu abe von waji yìku nu sere numa ra, ku pwadzu ya myi ya zen aji ba awuwa wana kon nu nyakyon ndo ra hunnu ku nde Bitrus kyen dzun baku kaya fin ndo. 17Nwu wa wuwa wana kon nu nyakyon ndo ra mbye Bitrus danra, "Bà au ki fin pajukun baa bà apa wakara du ba?" Bitrus dan yiku danra, "M, m." 18Awo ta anyunu waji numa cia wa dandan ba. Ci numa abe zhen nya bu acin bu abe von ra kwan ba pajukun baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Cidon ra be tu pyu ba kanpyu pantse na byeri na vye. Ci numa ra Bitrus ya pantse byeri babe na vye pyu waji du. 19Acin bu abe von waji mbye Yesu aji ki cin bu pajukun ba­ ndoa baa bàku, ba aji ki cin abu waa kuna fyen pajukun yo ra. 20Yesu dan yibe danra, "Mna zen ajimi ki byeya numa yi pajukun ko nukon. Mna fyen pajukun abu ki fin tan wa fyen abu bu Yahudawa, ba ki tan wa wa Cidon, ba ko ki bye wani kata waa Yahudawa ma kwan cin kiyo. M zenmi ajimi yuyu ba. 21Ki cin ke waji una mbyemi aji? U mbye pajukun baa gon tson fo ajimi ra jiji be dan yiu abu waa m dan yibe ra. Abe be yì abu baa m fyenbe ranu." 22Waa ku dan aji wakara numa apa dzun ki fin pajukun baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Cidon wa pantse byeri ra, ku tā Yesu pyu­ ta, ku mbyeku danra, "Beri zen aji numa yi cin bu abe von?" 23Yesu dan yiku danra. "Ajimi waa m zen ra, mma zen dada, ú dan yii abye waa m da kiyo. Ama aji waji ma ci aji wajinderi byen­ byen abu wa hwa u tami pyuta ra ci ke?" 24Ki nyaken wakara se Hanana tesu Yesu ba ajù ki dia numa ndeku tson ya yi Kayafas acin bu abe von kata. 25Siman Bitrus ka tson'a danra, "Ai." 26Apa dzun ki fin nya bu acin bu abe von hora, apa waji kà tsu ba apa waa Bitrus ndi ge zan'aku tson'a yo ra. Ku mbye Bitrus danra, "Una ga danra apa waa m ndi mbyà ki da baku ra ciu ba?" 27Bitrus kà mbyā tson'a dan­ ra ciaku ba. Gbogbo numa vinni akwìn da kuto ra. 28Be nde Yesu do don ki pyin ndo Kayafas ya ki pyin ndo Bilatus akù bu Romawa. Be na dodo kwìn dakuto numa ndeku ya ge ba mbwari. Abe Yahudawa nghabe wa kaya ki fin atan waji ki cin waa jiji beká gbè dibe abo ki cin ba. Ki cin waa bena con be ya ji buju bu paska 29Ci numa ra Bilatus pwa­ dzu bi dube lá myi, ku mbyebe danra, "Apa wakara dà aji ke?" 30Be dan yiku danra, "Apa wafeara rima kyan cia apa wa tsa abu wa baba ba, iri kyan ndeiku bi pyen u ba." 31Bilatus dan yibe danra, "Ní ndeku yani ba dini jiji ni ya foku kwen ki bye nyaco waa niri fo kwen buni kiyo." Se abe baco Yahudawa hora dan yiku danra, "I ken'i wa fo apa kwen wa huhu ba." 32Abu wakara tsa numa ki cin waa aji waa Yesu ndi dan ki cin nyaco bu akia waa kuri hu ra, kú tsa numa, 33Bilatus mbyā kasen kaya ki fin sukpa ku ba Yesu nde ku mbyeku danra, "Ù ci Akù bu Yahudawa?" 34Se Yesu mbyeku danra, "Aji waa ù mbye ra, ù mbyeu numa ba diu re ko apa dzun danri aji ki cinmi numa yiu?" 35Bilatus dan yiku danra, "Ami bau ci Yahudawa? Abe Yahudawa bandou ba cin bu abe von ndeu rì bi bwanmi ki vo, U tsa kake waji?" 36Yesu dan yiku danra, "Mri tsami tsòn ki fin tswen kire ba, mri ma kyan ri tsa tsòn ki fin tswen kire, abe pajukun baa bàmi ra, beri kyan nuken wemi yo gbogbo numa ra, jiji mká bi kò ki vo bu abe Yahudawa ba." 37Bilatus dan yiku danra, "Ci numa ra, ù ci Akù hun ko?" Yesu danra, "Au danri danra m ci Akù. Abu wa tsa be mbami bi ki fin tswen wakara ki cin waa jiji m pofan fin jibyen tà yi pajukun. Apa wama con jibyen kuri gon tson ri fo ajimi." 38Bilatus mbyeku danra, "Ake waji ciri jibyen." Ki nyaken waa ku dan vinni aji wakara numa, ku do don pwadzu ya du abe baco Yahuda­ wa, ku dan yibe danra, "m mbyàmi bo bu apa wakara ki bye abu dzun ba. 39Ki bye abu yaku badani dzu jinni bi, anyunu cin­ kwan bu paska mri tenre apa dzun ki tan pwadzu bi yini ní fanku yaa numa azota ki tswen. Niri con ḿ tenre Akù bu Yahudawa pwadzu ki tan yini?" 40Be nyakyin bàku ki cin danra, "M m, ciaku ba. Apa waa iri con ú fanku jinni yii ci Barabas!" Barabas waji ra ci gbàntswen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\